Hopp til innhold

Krangler om omstridt avhør i trippeldrapssak: – Svært lite tillitvekkende metode

Politiet vil avhøre sentrale vitner i en trippeldrapssak på videolink fra Pakistan, uten forsvarere til stede. Det får forsvarer Øystein Storrvik til å se rødt.

Konflikt mellom forsvarere og politiet i trippeldrapssaken i Pakistan

KRANGLER OM AVHØR: Forsvarer Øystein Storrvik (innfelt t.v.) og politiadvokat Leif Morten Eide (innfelt t.h.) er uenig i hvordan rettslige avhør i Pakistan skal gjøres. Vitnene som skal avhøres anses som sentrale og kan ha en avgjørende rolle i utfallet av en eventuell rettssak i Oslo i høst. Forsvarer Storrvik er villig til å gå helt til høyesterett for å få viljen sin. To av de tre drapene i saken ble utført inne i det avbildede huset.

– Både rettssystemet og politisystemet i Pakistan er i full oppløsning. Jeg har inntrykk av at det er flere falske vitner i saken, vitner som blir presset og korrupte politifolk. Min klient er engstelig for at rettsavhørene skal skje under disse omstendighetene, og det er vår hovedbekymring. Det er spesielt at vi ikke får være der for å spørre vitnene ansikt til ansikt i en så alvorlig sak, sier forsvarer Øystein Storrvik til NRK.

Han representerer en norskpakistaner på 55 år som er siktet for å ha utført drap i Pakistan i fjor.

I mai 2013 ble tre personer drept i en æresdrapssak i Pakistan. Tre norske statsborgere sitter varetektsfengslet på Østlandet og er siktet for å ha utført drap eller medvirket til dette.

NRK kjenner til at etterforskningen, som er inne i sin ellevte måned, er i en avsluttende fase. Politi- og tingrettsdokumenter NRK har fått tilgang til viser at det er full uenighet mellom forsvarerne og politiet i saken.

Konflikten har vart i snart tre måneder, og kjernen er om gjennomføringen av rettslige avhør av sentrale vitner skal gjennomføres i Pakistan. NRK vet også at det har vært holdt møter mellom partene i Oslo tingrett om problemstillingen.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

– Må bli i Norge

Dokument fra Oslo tingrett i trippeldrapssaken i Pakistan

FRA TINGRETTEN: I dette dokumentet går det frem at tingrettsdommer Tone Haave det er tilstrekkelig at rettslige avhør av sentrale vitner kan avhøres med videolink fra Pakistan.

Tingrettsdommer Tone Haave har også nylig besluttet at de rettslige avhørene skal gjennomføres som fjernavhør, på videolink fra Pakistan.

Rettsavhøret kan få direkte konsekvenser for utfallet i en eventuell rettssak og avgjørelsen er anket til lagmannsretten av forsvarer Øystein Storrvik.

Hovedproblemet i saken er at politiet ønsker å føre en sak for norske domstoler på videolink på noen av de mest sentrale vitnene i Pakistan. Altså uten av vi får være til stede der vitnene er. Dette finner jeg svært lite tillitvekkende, sier forsvarer Øystein Storrvik til NRK.

55-åringen han representerer hevder fortsatt sin uskyld, men har likevel ikke forklart seg på nesten 10 måneder. De to andre som er fengslet i saken er siktet for medvirkning til drap.

Politiadvokat Leif Morten Eide mener rettssikkerheten blir ivaretatt på denne måten, og ser ikke noen problemer med politiets tilstedeværelse i Pakistan uten at forsvarerne er representert. Han understreker også overfor NRK at han ennå ikke har lest beslutningen fra tingretten.

– Hvis det blir slik tingretten har besluttet, skal politiets representanter i Pakistan ikke ta del i selve bevisopptaket, kun legge til rette for den praktiske gjennomføringen. Dette er helt nødvendig for at et rettslig avhør i det hele tatt skal kunne gjennomføres. Alle deltakere i bevisopptaket skal befinne seg i Oslo tingrett, sier han og legger til:

– Etter mitt syn blir rettssikkerheten ikke noe dårligere ivaretatt med den løsningen tingretten har besluttet.

To av de siktede er foreldrene til en norsk jente som var gift med det ene offeret i trippeldrapssaken i Pakistan. I tillegg ble hans ene bror og deres far drept i det som betegnes som æresdrap. Foreldrene til jenta skal angivelig ha bestilt drapene.

I tillegg er en fjerde person siktet i saken, også han er norsk statsborger. Men han er tidligere blitt løslatt fra varetektsfengsling.

Les også: Siktet for drap i Pakistan

Les også: Etterforsket «norsk» æresdrap i Pakistan

Les også: Vitne kobler norskpakistaner til trippeldrap

Tingretten: Politiet til stede i Pakistan

Trippeldrap i Pakistan - gravplass i Gujrat

GRAVPLASS: På denne gravplassen i Gujrat i Pakistan ligger de tre drepte. De tre er to brødre og deres far. En av de drepte giftet seg i all hemmelighet med en norsk-pakistansk jente i fjor, men foreldrene hennes skal ikke ha likt handlingen.

Foto: Adnan Khan

Tingretten besluttet nylig at avhørene skal gjennomføres på videolink. I et dokument fra Oslo tingrett, signert tingrettsdommer Tone Haave, heter det blant annet:

«Påtalemyndigheten har bedt om at bevisopptaket gjennomføres med dommer, forsvarere, aktor, bistandsadvokater og tolk til stede i Oslo tingrett, mens vitnene avhøres via videolink fra Pakistan. Representanter fra norsk politi og påtalemyndighet skal være til stede i Pakistan for å tilrettelegge avhørene (...)».

I tingrettsdommerens konklusjon påpeker hun at vitnene er sentrale, men finner det likevel ikke hensiktsmessig at forsvarerne skal avhøre dem i Pakistan. I konklusjonen heter det blant annet:

«(...). Etter en konkret vurdering har retten besluttet at bevisopptaket skal gjennomføres som fjernavhør via videolink fra Pakistan, uten at forsvarerne er til stede i Pakistan».

Nettopp dette får forsvarer for Øystein Storrvik til å reagere. Han har anket saken til lagmannsretten og er villig å gå helt til topps for å få viljen sin.

– Må være like vilkår

Åsted nummer to trippeldrapssak i Pakistan

ÅSTED 2: I dette huset ble ett av de tre drapene i Pakistan begått i fjor.

– Dette er noe jeg kommer til å anke til høyesterett. Det er en ren prinsippsak. Det er flere uavklarte spørsmål her, blant annet med tanke på hva Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) sier. Jeg lurer på hvor forenklet man kan gjøre en rettsprosess, hvorvidt tekniske hjelpemidler kan erstatte det klassiske rettsformatet i en så viktig sak, sier Storrvik og fortsetter:

– Begge parter skal ha lik rett til å føre sin sak for retten, og de skal ha tilgang til prosessuelle virkemidler og rettigheter på lik linje, det slår EMK fast.

Eide mener fjernavhør er i henhold til gjeldende prosedyrer.

– Det er ikke noe unormalt i at det gjøres på denne måten når det gjelder bevisopptak i ikke-europeiske land. Det skjer med jevne mellomrom, og som regel er det også enighet fra forsvarerhold om at dette er en god måte å gjøre det på. Forskjellen nå er altså egentlig bare at forsvarer motsetter seg denne gjennomføringsmåten, sier Eide.

Et rettslig avhør benyttes blant annet i dette tilfellet fordi vitner som ikke bor i Norge ikke har møteplikt for norsk rett. Vitnene i denne saken bor i Pakistan. Noen av dem er sentrale fordi de skal ha befunnet seg på åstedet da drapene ble utført.

– Hvorfor har politiet ikke kalt inn pakistanske polititjenestemenn som vitner?

– Jeg vil av hensyn til etterforskningen ikke kommentere hvilke vitner man ønsker å avhøre. Dette er heller ikke endelig besluttet ennå, sier Eide.

Avhørene gjennomføres for senere å kunne brukes som bevis mot de siktede i en eventuell rettssak, og kan ha avgjørende betydning for utfallet. Påtalemyndigheten har ikke tatt ut tiltale ennå, men NRK er kjent med at det er tatt sikte på å få berammet en rettssak i Oslo i løpet av høsten.

Politiet: Høyt trusselnivå

I et brev fra politiadvokat Leif Morten Eide, til tingretten, trekker han frem sikkerhetshensyn som en av grunnene til at politiet ønsker å gjennomføre rettslige avhør via videolink:

«Trusselnivået i Pakistan er generelt høyt. Antall militante aktører som til enhver tid er aktive er uklart og varierende. Dette skaper stor kontinuerlig usikkerhet. Som følge av det er også nødvendige sikkerhets- og beredskapstiltak omfattende. (...) ansatte blir i tjeneste transportert i pansret bil utenfor Islamabad sentrum».

I samme brev trekker Eide frem plassmangel som en årsak til å gjennomføre de rettslige avhørene i drapssaken over videolink:

«Dobler vi antallet mennesker som skal oppholde seg i rommet fra 5 til 10 personer er vi av den oppfatning at det rommet som var klart for bevisopptaket ikke lenger er egnet til det formålet, det er for lite (...). Øker delegasjonen fra Norge til det dobbelt av opprinnelige antall vil også (...) få økt eksponering som et sted hvor pakistanere blir avhørt/ tiltalt.

– Hvilken agenda tror du forsvarerne har for å motsette seg denne avhørsformen?

– Jeg forutsetter selvsagt at det ikke er noen annen agenda enn at de på vegne av sine klienter er uenige i avgjørelsen, avslutter Eide.

– Vil prøve vitners troverdighet

Trippeldrapssak Pakistan

NEKTER SKYLD: En av de tre drapssiktede i Norge antas å ha utført to av de tre drapene i Pakistan. Han nekter all skyld, men har ikke forklart seg for politiet på nærmere 10 måneder.

Foto: Amund Aune Nilsen/NRK.no

Politiet har allerede vært i Pakistan og foretatt etterforskningsskritt. I fjor høst reiste de i all hemmelighet til en landsby i Gujrat og foretok undersøkelser og observasjoner av åstedene. De fikk også et innblikk i hvordan pakistansk politi jobber.

NRK er kjent med at politiet ble fraktet i pansrede kjøretøy og ble passet på av væpnede vakter. Saken er også betent i deler av det pakistanske miljøet i Norge. Politiet har avhørt flere personer i kretsen rundt de siktede og det er iverksatt omfattende sikkerhetstiltak for noen av personene.

Advokat Johnny Veum representerer den siktede kvinnen i saken. I likhet med Storrvik er han kritisk til politiets forslag om gjennomføring.

– I en straffesak skal vitner alltid møte i selve rettssaken, slik at alle kan stille spørsmål og prøve vitners troverdighet. Dersom et vitne bor så langt unna at han ikke har møteplikt, må alle reise dit vitnet bor og avhøre ham der. Den praktiske løsningen påtalemyndigheten nå har valgt, er uheldig fordi ingen får møte vitnet ansikt til ansikt. Da er det vanskelig å prøve hans troverdighet, sier Veum til NRK.

– Prøver dere forsvarere å sabotere denne avhørsmetoden for å svekke bevisførselen i saken?

– Nei, vi utfører vår plikt til å etterse at ingen krenker den anklagedes rett til rettferdig rettergang.

Advokat Abdelilah Saeme representerer ektemannen, og Tor Kjærvik er forsvarer for sønnen til ekteparet, men ingen av dem har svart på NRKs henvendelser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ