Hopp til innhold

Bommet kraftig på bomprisene: 400 millioner mindre i inntekter

Det ligger an til 400 millioner mindre i bompengeinntekter i år enn hva som var forventet på forhånd. Nå kan store kollektivsatsinger og veiutbygging stå i fare.

Nye bomstasjoner i Oslo

I Oslopakke 3 har man regnet med en gjennomsnittsinntekt på 14 kroner per passering, mens tallene fra Fjellinjen viser at gjennomsnittsinntekten per passering i høst lå på 10 kroner.

Foto: Nina Didriksen / NRK

I handlingsprogrammet til Oslopakke 3, som er en overordnet plan for kollektiv og veiutbyggingen i Oslo og Akershus, har de hatt en ambisjon om å få inn 3,6 milliarder i bompengeinntekter i 2019.

– Slik det ser ut nå så blir bompengebidraget nærmere 400 millioner lavere, sier finansdirektør og fungerende administrerende direktør Magne Liestøl Larsen i bompengeselskapet Fjellinjen, som er eid av Oslo og Akershus.

Han er fungerende direktør etter at Anne-Karin Sogn gikk av direktør i starten av oktober, etter en gjennomgang av selskapet som viste ulovlige anskaffelser og uryddige ansettelser.

Men samtidig som de forventede inntektene har sviktet, har heller ikke trafikken gått ned. Tallene fra Fjellinjen viser at trafikken i år er på samme nivå som i fjor.

Fritakspasseringer fører til inntektssvikt

Larsen opplyser at selskapet nå regner med at de samlede bompengeinntektene for 2019 vil ende et sted mellom 3,2 til 3,3 milliarder kroner.

Hva skyldes svikten i inntekter?

– Det vi ser er at det har vært en enorm endring i fritakspasseringer. Tidligere utgjorde det rundt 4 prosent av passeringene våre, mens det etter innføringen av ny bomstasjon og nye takster 1. juni utgjør 40 prosent av passeringene. Det påvirker inntektene kraftig, sier han.

Selv om det er vanskelig å beregne hva det endelige tapet i inntekter vil bli, er ikke Larsen i tvil om at de ikke vil klare å hente inn 3,6 milliarder kroner i bompengeinntekter innen året er omme.

– Det vi er sikre på er at trafikken ikke vil endre seg så mye at vi plutselig skal ta igjen et så stort etterslep.

Bekymret over lavere inntekter

Trafikktallene fra Fjellinjen i oktober viser at antall passeringer i bomringene har økt fra cirka 9,7 millioner i oktober i fjor til 34,8 millioner passeringer i oktober år. Økningen skyldes flere bomstasjoner og at mange stasjoner får betaling i begge retninger, ifølge bomselskapet.

Likevel var 13,6 millioner av de 34,8 millioner passeringene i oktober fritakspasseringer. Av totalt 32,7 millioner bompasseringer i september var 12,6 millioner av dem gratis. Det betyr at 40 prosent av passeringene var gratis.

Årsaken er timeregelen som går ut på at du kun betaler for én bompassering i timen i samme sone, samt at du har et tak på antall betalinger i måneden. Slik systemet er i dag kan du maksimalt belastes for 60 bompasseringer i måneden på bygrensen og for maks 120 passeringer i Osloringen og Indre ring.

I det fremforhandlede bompengeopplegget for Oslopakke 3 har man beregnet en gjennomsnittlig inntekt på 14 kroner per passering i bomringen. I september og oktober viste imidlertid tallene fra Fjellinjen at gjennomsnittsinntekten per passering kun var på 10 kroner.

På spørsmål om hvordan de skal klare å ta igjen inntektstapet fra bomringen, har ikke miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg noen klar fasit enda.

Lan Marie Berg

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Fagfolka våre vil oppdatere oss på dette i slutten av måneden, så det må vi komme tilbake til. Men det bekymrer meg at både reduksjonen i biltrafikken og bominntektene så langt er lavere enn antatt, sier hun.

Kan gå ut over kollektiv- og veiprosjekter

I det framforhandlede forslaget til Oslopakke 3 har man regnet med at de årlige bompengeinntektene vil øke fra 3,6 milliarder kroner til 4,5 milliarder kroner etter innføringen av nye bomstasjoner og tids- og miljødifferensierte takster.

Med dette så regner de med å få inn til sammen 87 milliarder kroner i bompengeinntekter i perioden fra 2017 til 2036. Av dette er 74 milliarder satt av til gjennomføring av nye prosjekter og tiltak innenfor byvekstavtalen.

Bompengeinntektene skal blant annet finansiere den nye Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane, ombygging av Majorstua stasjon, modernisering av trikkenettet, E16 fra Sandvika til Wøyen og kollektivløsninger for Nedre Romerike.

– Det er ingen tvil om at vi i årene fremover må gjøre mye tydeligere prioriteringer enn før. Byrådet er klokkeklare på at det er de store kollektiv- og sykkelprosjektene som må prioriteres. Derfor sier vi nei til utbygging av nye motorveier på E6 og E18, som vil gjøre det vanskelig å nå klimamålene og bruke opp penger vi trenger til kollektivsatsingen, sier Berg.

Vil dette føre til at dere blir tvunget til å sette opp takstene?

– Nå må vi først få tallene på bordet, men byrådet er tydelig i vår nye plattform om at vi vil gjøre det som trengs for å nå målet vårt om å gjøre Oslo til en utslippsfri storby innen 2030, og redusere biltrafikken.

– Jeg regner jo også med at alle som har signert Oslopakke 3-avtalen, står bak inntektsnivået i bomringen på 4,5 mrd. i året som vi allerede har avtalt, sier Berg.

Skal se på prosjektene

– Det er vanskelig og krevende når det mangler såpass mye penger, sier avtroppende fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H). Hun har sittet i styringsgruppen for Oslopakke 3.

– Jeg tror vi er nødt til å se på porteføljen og se på hva vi kan gjøre med de prosjektene vi ønsker å sette i gang, når vi skal sette i gang dem, og om de skal settes i gang slik det er forutsatt tidligere eller om man skal justere seg ned, sier hun.

Anette Solli, fylkesordfører i Akershu (H)

Avtroppende fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Å sette opp takstene mener hun er uaktuelt, og mener heller man bør se på økte avgifter for elbiler som virkemiddel for å få opp inntektene.

Leder av styringsgruppen for Oslopakke 3 og stedfortreder for veidirektør, Bjørne Grimsrud fra Statens vegvesen, mener de likevel har noe å gå på i forhold til de planene som er i gang.

– Heldigvis har vi også vært moderate i budsjetteringen og ikke planlagt å bruke alle de inntektene vi hadde planlagt å få fra bompengene i år.

Bjørn Grimsrud

Leder av styringsgruppen for Oslopakke 3 og stedfortreder for veidirektør, Bjørne Grimsrud fra Statens vegvesen.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Visste at inntektene var for lave

– Vi har jo fulgt med nå både i forbindelse med omleggingen, og målet var jo at flere av turene i Oslo skulle bli fanget opp, og at hver tur skulle bli rimeligere. Det har vi fått til gjennom omleggingen, og så har det jo da vist seg at snittet blir lavere enn det som er planlagt, sier Grimsrud.

Men når så dere at det slo ut den veien?

– Vi så jo det med en gang etter tallene av omleggingen kom.

Ifølge miljø- og samferdselsbyråden ble dette kjent på starten av sommeren.

– Det var kjent at inntektene så ut til å bli lavere enn antatt da bystyret behandlet handlingsprogram for Oslopakke 3 tidligere i sommer, sier Berg.

AKTUELT NÅ