Hopp til innhold

Omstridt øyelege mister lisensen: – Uegnet til å utøve legeyrket

Helsetilsynet har vedtatt å tilbakekalle autorisasjonen til øyelege Jens Kratholm i Narvik. – Det er en svært alvorlig reaksjon, ifølge tilsynet.

Øyelege Jens Kratholm

I snart ett år har Helsetilsynet jobbet med tilsynssaken mot den omstridte øyelegen Jens Kratholm i Narvik. I dag kom den endelige avgjørelsen.

Foto: Kjell Mikalsen/NRK

Vedtaket betyr at Jens Kratholm ikke lenger kan arbeide eller titulere seg som lege og spesialist i øyesykdommer.

– Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet» og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen». Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i øyesykdommer, skriver Helsetilsynet i vedtaket.

I snart ett år har Helsetilsynet jobbet med tilsynssaken mot den omstridte øyelegen Jens Kratholm i Narvik.

Det Helsetilsynet skulle vurdere, er om øyelegen driver forsvarlig behandling.

Helsetilsynet mente legen opererte grå stær med omfattende hygienesvikt, og derfor utgjør «en fare for sikkerheten i helsetjenesten», og tok fra han autorisasjonen i seks måneder.

Da tilsynssaken ikke var ferdigbehandlet på seks måneder, ble suspensjonen av Kratholm forlenget med 6 måneder fra og med 25. desember 2019.

Nå har han altså mistet autorisasjonen på grunn av «uforsvarlig virksomhet». Vedtaket betyr at Jens Kratholm ikke kan utøve sin praksis som lege.

Ragnar Hermstad, Statens helsetilsyn

– Bakgrunnen er alvorlige forhold som dreier seg om uforsvarlig virksomhet, i hovedsak på klinikken, sier Ragnar Hermstad i Helsetilsynet.

Foto: Statens helsetilsyn

– Vedtaket varer fra nå og til han eventuelt kan dokumentere at de forholdene som ligger til grunn for at han mistet autorisasjon, er gjenopprettet, sier Ragnar Hermstad, som er avdelingsdirektør i avdeling for spesialisthelsetjenester i Statens helsetilsyn til NRK.

Det er altså to forhold som ble avgjørende for konklusjonen i Helsetilsynet.

Det er driften av virksomheten som helhet, med tanke på lokaler, hygiene og tilrettelegging, ifølge Hermstad.

Det andre punktet går på legens atferd. Her har Helsetilsynet trukket fram økonomiske forhold, som er under politietterforskning.

– Statens helsetilsyn er av den oppfatning at han har forledet pasienter til å betale for undersøkelser og behandling som han har fått refusjon for av Helfo. Disse handlingene er egnet til å svekke tilliten til han som lege, din yrkesgruppe og helsetjenesten generelt.

Skuffet

Øyelege Jens Kratholm/Narvik øyeklinikk AS

Flere pasienter utviklet bakteriell endoftalmitt, eller infeksjon i øyets hulrom, etter å ha blitt operert for grå stær ved Øyeklinikken i Narvik.

Foto: Kjell Mikalsen/NRK

Øyelege Jens Kratholm er skuffet over vedtaket i Helsetilsynet, som i dag ble gjort kjent med gjennom media.

– Dette er en alvorlig sak for den det gjelder. Jeg hadde forventet å bli gjort kjent med vedtaket før det ble offentlig, sier han til NRK.

Han har i hele prosessen bestridet dokumentasjonen helsemyndighetene lar lagt til grunn for tilsynssaken.

– Vi hadde skaffet til veie omfattende dokumentasjon som viser at smitten på klinikken stammet fra jordbakterier, som kom inn via et ødelagt ventilasjonsanlegg som hadde alvorlige konstruksjonsfeil.

Nå er Kratholm beredt på å kjempe videre. Han tre uker på seg til å klage inn vedtaket til Helsepersonellnemnda. Det vil han gjøre.

– Både på vegne av meg selv og alle pasientene mine, sier Kratholm.

Tilsyn avdekket 20 avvik

Det var i januar i fjor at flere pasienter fikk en alvorlig infeksjon i øyets hulrom etter en grå stæroperasjon hos øyespesialisten.

Infeksjonen kan føre til synstap og i noen tilfeller at øyet må fjernes. Imidlertid berget samtlige pasienter Kratholm hadde operert, synet etter behandling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Tilsynssaken startet med en klage fra en pasient som måtte reopereres to ganger. Fylkeslegen i Nordland åpnet tilsyn mot legen, som ble oversendt til Helsetilsynet for avgjørelse 12. april 2019.

Det Helsetilsynet har lagt stor vekt på er de hygieniske forholdene ved øyeklinikken.

Et tilsyn som ble gjennomført av kompetansesenteret i smittevern ved Universitetssykehuset i Nord-Norge konkluderte med betydelige mangler og avvik ved smittevernrutinene på klinikken. Til sammen ble det funnet 20 avvik ved tilsynet.

Blant annet hadde engangsutstyr vært brukt flere ganger, og det ble også avdekket mangler rundt steriliseringsprosessene.

Rapporten konkluderer med at lokalene i øyelegepraksisen ikke var egnet til å drive med grå stæroperasjoner og at hjelpepersonellet ikke hadde nødvendig kompetanse til å bistå ved denne type inngrep.

Disse forholdene var den sannsynlige årsak til utbruddet av øyeinfeksjoner hos seks pasienter. Øyelegen stanset virksomheten midlertidig.

Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.

Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.

Øyeoperasjon

GRÅ STÆROPERASJON: Seks pasienter ble syke etter en grå stær-operasjon ved Øyeklinikken i Narvik. I fjor mistet legen autorisasjonen midlertidig. Her fra en grå stær-operasjon ved Augeavdelingen på Haukeland Sykehus i Bergen.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Sju tidligere saker

Dette er den åttende tilsynssaken mot øyelegen. I flere av de tidligere sakene ble det fastslått lovbrudd.

Blant annet har Helsetilsynet konstatert brudd på kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven, brudd på dokumentasjonsplikten og informasjonsplikten til pasienter.

Legen har også mottatt advarsler fra tilsynsmyndighetene.

De tidligere sakene har hatt betydning for vedtaket som nå er fattet.

«I vår vurdering av denne saken har vi lagt avgjørende vekt på at det er hensynet til sikkerhet for pasienter, kvalitet i helsetjenesten og tillit til helsepersonell og helsetjenesten som er det sentrale, og ikke hensynet til deg som helsepersonell», skriver tilsynet.

Siktet for grovt bedrageri

Øyelegen er også siktet for grovt bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år.

– Vi holder på med å avhøre pasienter. Etter det ønsker vi å foreta et nytt avhør av Kratholm. Noe mer presis er det at vanskelig å være, men det er i dagens koronasituasjon vanskelig å se for seg at saken kan ferdigstilles på denne siden av sommeren, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug.