Stebarn får bedre rettsvern

Stebarn får nå bedre rettsvern etter en dom i Høyesterett. Bakgrunnen er en overgrepssak fra Sunnmøre der en 37-åring misbrukte sin stedatter fra hun var 12 til hun var 19 år.

høysterett dom

Stebarn får nå bedre rettsvern etter en dom i Høyesterett.

Foto: NRK

Da Frostating lagmannsrett behandlet saken, lot de være å dømme mannen for de overgrepene som ble utført etter at jenta fylte 18 år.

Årsaken var at de tolket paragrafen i straffeloven på en annen måte enn både tingretten og Høyesterett. Nå slår den ferske dommen i Høyesterett fast, at stefaren også kan dømmes for overgrepene som ble begått etter jenta fylte 18 år.

Høyesterett skriver i sin avgjørelse:

Lagmannsretten domfelte ikke for den seksuelle omgangen som hadde funnet sted etter at fornærmede fylte 18 år, ettersom lagmannsretten fant at begrepet "stebarn" i straffeloven § 199 ikke omfattet samboeres barn. Perioden med straffbar seksuell omgang som A ble domfelt for, ble dermed omtrent 11 måneder kortere enn det tingretten hadde lagt til grunn.

Spørsmålet er om fornærmede i denne saken, som altså var datter til domfeltes samboer, er hans "stebarn" i lovens forstand. Begrepet "stebarn" er ikke et juridisk begrep med et entydig innhold. Tradisjonelt har begrepet vært benyttet om en ektefelles særkullsbarn. I dag er innholdet ikke like entydig, og uttrykket kan utvilsomt også benyttes om en samboers barn, jf. også Rt. 1992 side 1103 som jeg kommer tilbake til. Lovens ordlyd gir dermed ikke klare holdepunkter for tolkningsspørsmålet.

– Dette er en svært viktig avklaring. Høyesterett har nå slått fast at stebarn som er misbrukt skal behandles likt, uansett om foreldrene er gift eller samboer. Dette gir bedre rettssikkerhet til stebarn av samboere, sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

37 åringen ble i alle tre rettsinstanser dømt til fengsel i fire år for overgrepa.

Ingvild Thorn Nordheim

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

I tingretten ble mannen dømt til fire års fengsel for misbruk av stedatteren for hele perioden på sju år. Da saken senere ble behandlet i Frostating lagmannsrett ble 37-åringen frikjent for overgrepene som skjedde etter at jenta var 18 år.

Les saken: Må sone fire år i fengsel

Ulik behandling

Saken gjelder spørsmålet om samboers barn kan anses som "stebarn" i
straffeloven av 1902 § 199.

"Den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 år."

Lagmannsrettene i Norge har tolket denne paragrafen ulikt i mange år. Dette er en paragraf som omhandler overgrep mot stebarn, fosterbarn og barn i pleie. I dag har praksis vært at dersom foreldrene er gifte, kan overgriperen dømmes for overgrep begått etter at barnet er 18 år.

– Men for samboere har noen Lagmansretter bare domfelt overgripere for de straffbare forhold som er begått før barnet fylte 18 år, sier Nordheim.

Begge parter anket til Høyesterett

Både den domfelte 37 åringen og statsadvokaten anket lagmansrettdommen til Høyesterett.

37-åringen anket på skyldspørsmålet, men fikk sin sak avvist i kjæremålsutvalget. Nå er det påtalemyndighetens anke som har ført frem, og endret norsk rettspraksis.