Elgmiddagen gir bly i kroppen

Spiser du kjøtt fra elg som er skutt med blykuler, er du utsatt for helserisiko. Bare 3,77 gram bly bidrar til at grenseverdien for hvor mye du tåler overskrides med mer enn 900 prosent.

Elgjakt

Forskere anbefaler blyfrie riflekuler (illustrasjonsfoto).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Konsum av blyforurenset kjøtt medfører en potensiell helserisiko. Vev som ligger nærmere sårkanalen enn 30-45 centimeter, bør derfor kasseres, skriver forskerne Sigbjørn Stokke, Lasse Botten og Jon M. Arnemo i en artikkel publisert i Norsk Veterinærtidsskrift (ekstern lenke).

I undersøkelsen framkommer det også personer som spiser viltkjøtt, har høyere blodverdier av bly enn de som ikke spiser viltkjøtt.

Bly er en tungmetall som kan gi alvorlig forgiftning både hos mennesker og dyr.

Ikke ufarlig

– Det er verdt å merke seg at bly er giftig uansett hvor lite som inntas, spesielt for foster og små barn, og et «ufarlig» nivå for blyinntake hos mennesker finnes ikke, skriver forskerne.

Ifølge undersøkelsen deponeres 3,77 gram finfordelt bly i gjennomsnittselgen.

– Dersom denne blymengden fortæres i løpet av ett år av fire voksne personer, oveskrides grenseverdien for tolerbart årlig inntak av bly pr. person med mer enn 900 prosent, heter det i artikkelen.

Kaste halve elgen

Forskerne har kommet fram til at riflekuler med kobberinnhold reduserer helserisikoen betraktelig. De fleste jegerne bruker imidlertid fortsatt blykuler.

Mye av kjøttet på elgen bør kasseres dersom man skal unngå bly i maten, mener forskerne.

– Anbefalinger fra flere undersøkelser tilsier at man må skjære bort alt kjøttet som ligger nærmere enn 35-40 cm fra sårkanalen. Dersom dette medfører riktighet, betyr det at halve slaktet i mange tilfeller må kasseres. For dyr som er påskutt flere ganger i ulike kroppsdeler, og der avlivingen i tillegg skjer med nakkeskudd, vil store deler av slaktet være blykontaminert, skriver forskerne Stokke, Botten og Arnemo.

Både elgjegere i Norge, Sverige og Finland har deltatt i forskningsprosjektet som startet i 2004.

Oanehaččat

  • Duššan almmái identifiserejuvvon

    Dál lea duođaštuvvon politiijaide ahte lei 66 jahkásaš, Buođggát almmái Eilif Salangi, guhte gávdnui duššan fiervvás Čáhcesullos cuoŋománu 20. beaivvi. Almmái dieđihuvvui láhppon ruovttustis borgemánus diibmá, ja dalle čađahuvvui stuorit ohccán, mas earret eará Kystvakten veahkehii. Politiijat eai bala ahte lea kriminálalaš dahpahus dáhpáhuvvan. Oapmehaččaide lea dieđihuvvon.

  • Nášunála gárrenmirkoprográmma

    Gárrenmirkogeavaheaddjit Norggas sáhtet dál dubmejuvvot dikšomii ovdalii go giddagassii. Bergenis ja Oslos leat juo gárrenmirkogeavaheaddjit oččon divššu geat lea lobihuššan. Krinálafuolahusdirektoráhta direktevre Marianne Vollan lea erenoamaš duhtávaš go dát dál šaddá nášunála ortnet. Ja eanet go oktagoalmmádas oasse sis geat dubmejuvvoje divššu vuollái, čađahedje prográmma Stáhta gárrenmirkodutkan instituhtta dieđuid miel. Sii geat eai oalát čađahan prográmma gevve giddagassii.

Laster Twitter-innhold