– Må utrede bruken av arealer i fjordene

NSRs Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen fremmet i forrige uke et forslag i sametinget, om bruken av sjøarealene i samiske områder.

Geir Tommy Pedersen
Foto: Thor Thrane / NRK

Sametinget vedtok forslaget og nå nedsettes det et utvalg som skal utrede disse rettighetene og kravene.

HØR: Geir Tommy Pedersen om fjordarealer

"Bit for bit" politikk

NSR frykter en såkalt "bit for bit" politikk i bruken av sjøarealene kan føre til ubotlige skader for fjordsystemer og viltlevende marine arter.

NSR ber om at Sametingsrådet snarest tar kontakt med sentrale myndigheter med sikte på at det snarest igangsettes et arbeid med å avklare rettighetene til bruken og forvaltningen av sjøarealene i sjøsamiske områder.

Geir Tommy Pedersen mener at økt bruk av fjord- og sjøområdene har økt konfliktnivået mellom ulike brukere og interesenter.

– Vi ber om at det avklares hvem som har rett til å bruke fjorden, sier Pedersen.

Kamp mot økonomiske krefter

Pedersen mener man i mange saker må se på bruksretten i fjordområdene, hvor man ser en kamp mot sterke økonomiske krefter som går på bekostning av de som bor ved fjordene.

Fiskeoppdrett, som torsk og laks, andre instalasjoner og store interesser for vannkraftverk og vindmølleparker til havs, er noe NSR ser som trusler mot fjordbefolkningen.

NSR mener det bør være volumavgift eller en arealavgift som eierne av fiskeoppdrettsanlegg betaler.

– Denne avgiften bør gå til kommunene eller andre i nærområdet, for bruken av fjordene, sier Pedersen, som synes det er rimelig at de får noe igjen.

Ikke til de rike

NSRs sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen mener det er viktig at nærområdene sitter tilbake med noe etter inngrepene i fjordområdene og mener det er galt at rike eiere stikker av med hele gevinsten.

Pedersen fikk gjennomslag for forslaget i Sametinget noe han er meget glad for.

– Jeg er glad for at Sametinget støttet forslaget og at vi kan jobbe videre med dette, avslutter Pedersen.

Oanehaččat

  • Berrejit sáhttit giddet rájáid

    Norga berre sáhttit giddet Ruoššaráji Kirkonjárggas daid áigodagaid go bohtet olu dorvoohccit, ja Giddenváldi berre addot politiijameaštárii. Oaivvilda Davvi-Norgga Finnmárku politiijameašttir Ellen Katrine Hætta. Finnmárku politiijaguovlu doarju maid evttohusa rievdadit Olgoriikalaččaidlága vai sáhttet biehttalit dorvoohcciid boahtimis Norgii.

  • Cegget Sámi muitomearkka gávpogii

    Troandima gielda háliida cegget Sámi muitomearkka gávpogii. Dát galgá leat muitomearkan dan 20 sápmelažžii, geat soađiáigge báhtaredje Troandimii ja jápme dohko, ja hávdáduvvojedje Stavne kirkogárdái. Gielddadirektevra Ola By Rise lohká alddiineaset áigumuš cegget muitomearkka sámi 100 jagi ávvudoaluide mat leat boahtte jagi. Dalle lea čuođi jagi áigi go sámi vuosttaš riikkačoahkkin dollojuvvui Troandimis govvamánu 6. beaivve 1917.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå