1158 sau drept av rovdyr

Fylkesmannen i Finnmark utbetalte 2,8 millioner kroner i erstatning for 1158 sau som ble drept av rovdyr i 2009.

Sau angrepet av ulv i Østfold
Foto: Rovdyrkontakt Torbjørn Tveter

Av sauebøndene som søkte om erstatning i 2009 oppga disse et totaltap på 1 894 sau av 13 872 sluppet på utmarksbeite. Av disse ble 1 769 dyr søkt erstattet som drept av fredet rovvilt.

Jerv i Nesseby

Jerv

Jerv

Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

Antall dokumenterte jerveskader har økt betydelig, særlig i Nesseby. Dokumentasjon på bjørneskader har gått ned, noe som sannsynligvis har sammenheng med at to bjørner ble felt ved skadefelling i Neiden tidlig i beitesesongen. Antall dokumenterte gaupeskader er på nivå med 2008.

Fylkesmannen har samme krav til dokumentasjon for sau og rein når erstatningene skal beregnes. Erstatning for det udokumenterte tapet (ca. 95 % av antall dyr som blir erstattet) baserer seg på skjønn. Fylkesmannens skjønn bygger på dokumentasjonsgrad hos den enkelte søker, i beitelaget, samt rovviltforekomsten i beiteområdene.

De 1158 sauene som ble erstattet er fordelt på følgende rovviltarter: 541 sau tatt av jerv, 360 sau tatt av gaupe, 251 sau tatt av bjørn, 24 sau tatt av kongeørn og 3 sau tatt av udefinert fredet rovvilt.

Oanehaččat

  • Borranváttut lassánit

    Davvi-Norggas leat maŋimuš jahkebeale lassánan buohccit geat gillájit duođalaš borranváttus ja geat gevvet dan dihte buohccevissui. Eatnašat geat dikšojuvvojit Borranváttuid guovllu guovddážis Bådåddjus leat vuollel 30-jahkásaččat. Guovddáža ossodatjođiheaddji Silje Fredheim duođašta, ahte sidjiide leat eanet ohcamušat boahtán ja muhtimat leat gártan vuordit juoba njeallje mánu ovdalgo leat dikšui buohccevissui beassan.

Laster Twitter-innhold