1158 sau drept av rovdyr

Fylkesmannen i Finnmark utbetalte 2,8 millioner kroner i erstatning for 1158 sau som ble drept av rovdyr i 2009.

Sau angrepet av ulv i Østfold
Foto: Rovdyrkontakt Torbjørn Tveter

Av sauebøndene som søkte om erstatning i 2009 oppga disse et totaltap på 1 894 sau av 13 872 sluppet på utmarksbeite. Av disse ble 1 769 dyr søkt erstattet som drept av fredet rovvilt.

Jerv i Nesseby

Jerv

Jerv

Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

Antall dokumenterte jerveskader har økt betydelig, særlig i Nesseby. Dokumentasjon på bjørneskader har gått ned, noe som sannsynligvis har sammenheng med at to bjørner ble felt ved skadefelling i Neiden tidlig i beitesesongen. Antall dokumenterte gaupeskader er på nivå med 2008.

Fylkesmannen har samme krav til dokumentasjon for sau og rein når erstatningene skal beregnes. Erstatning for det udokumenterte tapet (ca. 95 % av antall dyr som blir erstattet) baserer seg på skjønn. Fylkesmannens skjønn bygger på dokumentasjonsgrad hos den enkelte søker, i beitelaget, samt rovviltforekomsten i beiteområdene.

De 1158 sauene som ble erstattet er fordelt på følgende rovviltarter: 541 sau tatt av jerv, 360 sau tatt av gaupe, 251 sau tatt av bjørn, 24 sau tatt av kongeørn og 3 sau tatt av udefinert fredet rovvilt.

Oanehaččat

  • Nuorat politiijaid giddagassii

    Guokte nuora, 18 jahkasaš nieida ja 17 jahkasaš bardni, leaba dolvojuvvon giddagassii maŋŋil go politiiját bákkus šadde nuoraguoktá biilavuoddjima bissehit nugohčoduvvon spiikkárránuin. Politiiját ledje doarridan sutno Dávkká (Olsborg) rájes Lávvavuovddi (Lavangsdalen) rádjai Romssa fylkkas. Dán dieđihit Romssa politiijaguovllus twittera bakte.

Laster Twitter-innhold