Hopp til innhold

Har overlevd 3000 år under isen

For første gong dokumenterer forskarar funn av levande organismar i ein islagt innsjø i Antarktis. Oppdaginga kan hjelpe oss å finne liv andre stadar i universet.

Mikrobefunn i Antarktis-innsjøen Lake Vida

Under overflata av denne islagde innsjøen i Antarktis har forskarar funne mikrobar som har vore isolert frå omverda i over 3000 år.

Foto: Desert Research Institute/ Montasje, NRK

Amerikanske forskarar har for første gong dokumentert funn av bakteriar som lever i stummande mørke i ein isolert Antarktis-innsjø.

Mikrobane er funne ved å bore gjennom isen i Lake Vida, ein av fleire unike innsjøar i McMurdo Dry Valleys i Antarktis.

– Denne studien gir oss innsikt i eitt av dei mest unike økosystema på jorda, fortel forskar Alison Murray i ei pressemelding.

Skanning elektronmikroskopibilete av bakteriar i Lake Vida

Ørsmå og talrike bakteriar frå svært salthaldig vatn i den antarktiske innsjøen Lake Vida.

Foto: Christian H. Fritsen, Desert Research Institute

– Innsikt i unikt økosystem

Innsjøen Lake Vida ligg under 20 meter is, og vatnet i innsjøen inneheld ikkje noko oksygen. Saltinnhaldet i innsjøen er seks gongar større enn for vanleg sjøvatn, noko som gjer at vatnet held seg flytande sjølv om det held ein gjennomsnittstemperatur på minus 13,5 grader celsius.

– Fram til no har vi hatt svært liten innsikt i geokjemiske og mikrobielle prosessar i mørke, iskalde omgivnader, spesielt temperaturar under null, seier Alison Murray. Saman med Christian Fritsen er ho hovudforfattar på studien som er publisert i Proceeding of National Academy of Science.

– Dette arbeidet utvidar vår forståing av kva typar liv som kan overleve i desse isolerte kryoøkosystema, og korleis ulike strategiar kan bli nytta for å eksistere i slike krevjande miljø, seier Murray.

Forskarar er også interessert i å undersøke andre og meir djuptliggjande innsjøar i Antarktis, blant anna Lake Vostok som ligg 4000 meter under isen, og Lake Ellsworth som er dekka av 3,4 kilometer is. Boring til Lake Ellsworth er planlagt til å starte i midten av desember i år.

Isboring i Lake Vida, Antarktis

Biletet viser forskarteamet i ferd med å bore gjennom isen i Lake Vida. For å unngå å forureine vassprøvane er forskarane kledd i sterile drakter.

Foto: Desert Research Institute, Emanuele Kuhn

Isolert i 3000 år

Tidlegare studiar av Lake Vida tyder på at den salthaldige innsjøen og organismane som lever der har vore isolert frå utanomverda i over 3000 år.

Korleis liv overlever i desse ramsalte, iskalde, og bekmørke omgivnadene, er eit interessant spørsmål for forskarane.

Ifølgje forskarane kan det tyde på at innsjøens mikrobar delvis får energi frå hydrogengass som blir produsert i innsjøen.

Geokjemiske analysar tyder på at kjemiske reaksjonar mellom det salthaldige vatnet og jernhaldige sediment på havbotnen dannar nitrogenoksid og hydrogengass.

– Det er rimeleg å tru at kjemiske reaksjonar mellom saltvatn og stein kan utgjere ei energikjelde som kan oppretthalde liv, seier Murrays kollega Christian Fritsen f.

– Dersom det viser seg å stemme gir det oss eit heilt nytt rammeverk for å tenke korleis liv kan bli oppretthalde i kryoøkosystem på jorda og på andre iskalde klodar i universet, seier Murray.

Sjå video frå boringa i Lake Vida:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

–Viktig å forstå

Astrobiolog og geolog Hans Amundsen synest funnet i Lake Vida er interessant.

– Organismar som lever i stummande mørke i veldig salte løysingar, er eit type scenario som vi kan finne andre stader i solsystemet, seier Amundsen til NRK.no.

Han nemner under bakken i permafrosten på Mars som eit mogleg samanliknbart miljø.

Mens det vil vere for mykje stråling på overflata av planeten, er det mogleg å tenke seg liv kan eksistere i lommer av salthaldig vatn under bakken, ifølgje Amundsen.

– Det å forstå kva desse organismane lever av er viktig for å forstå kvar ein skal leite etter liv på for eksempel Mars, seier han.

Han er også spent på kva undersøkingane i dei djupareliggjande innsjøane som Lake Vostok vil vise.

– Her er det endå særare forhold med endå større trykk og innsjøen har vore isolert lenger.

Russiske forskarar skal etter planen ta vassprøvar frå Lake Vostok mot slutten av 2012.