Hopp til innhold

Bakterier i tarmen kan forklare overvekt

Bakteriene som bor i tarmen til en nyfødt vil kunne si noe om barnet vil bli overvektig som ungdom.

Skrikende spedbarn

TARMFLORA: En studie viste at nyfødte som manglet bakterien E. coli de første levemånedene, vokste og la på seg mer enn de som hadde bakterien.

Foto: Colurbox

– Årsakene til at noen sliter med vekta kan til dels ligge utenfor enkeltindividets kontroll.

Det sier seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

Hun står bak en studie som viser at man i stor grad kan forutsi om et barn vil bli overvektig som ungdom, bare ved å se på hvilke bakterier som lever i tarmen når barnet er nyfødt.

– Dette er spennende funn. Hvis en klarer å endre tarmfloraen tidlig i livet, kan man kanskje klare å forebygge overvekt, sier Eggesbø.

Tarmflora påvirker vekt

Overvekt blant barn er et økende problem over hele verden. Rundt 20 prosent av norske åtteåringer er overvektige.

Forskerne vet at årsaken til at vi blir tyngre er sammensatt. Livsstilen vår, dårlige matvaner og lite aktivitet er med og bidrar. I tillegg spiller genetiske faktorer en rolle.

Nyere forskning viser at bakteriene i tarmen også kan påvirke utvikling av overvekt og fedme.

Studier har blant annet vist at tarmfloraen hos overvektige er annerledes enn hos slanke. På laboratoriet har slanke mus lagt på seg etter å ha fått tilført tarmfloraen fra tykke mus, eller fra tykke mennesker.

Studerte tarmflora hos nyfødte

I studien til Eggesbø undersøkte de tarmfloraen hos 165 barn fra de var fire dager gamle til de var to år. De målte også de samme barna sin kroppsmasseindeks (BMI), ved tolvårsalderen.

Funnene viser at tarmfloraen til barn, allerede ved ti dagers alder, forklarte 20 prosent av BMI ved tolvårsalderen. Ved toårsalderen var det en enda sterkere sammenheng mellom tarmfloraens sammensetning og BMI ved tolv år.

– Å forstå hvilken rolle tarmbakteriene har i utviklingen av overvekt kan gjøre det mulig å forebygge fedme og overvekt på en helt ny måte, sier Eggesbø.

Merete Eggesbø

LIVET I TARMEN: Merete Eggesbø, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, fant at tarmflora hos små barn kan fortelle om overvekt senere i livet.

Foto: Siri V. Saugstad / NRK

Hun mener denne informasjonen kan hjelpe til med å identifisere barn som er i faresonen veldig tidlig.

Hun sier også at studien understreker viktigheten av å unngå antibiotika, spesielt tidlig i livet, fordi det kan forstyrrer tarmfloraen.

Bakterier kan styre appetitt

I tarmen vår er det tusenvis av ulike bakteriearter.

I forsøk på å forstå sammenhengen mellom tarmflora og vekt har Eggesbø i en annen studie sett på blant annet bakterien E. coli.

E. coli er en viktig og vanlig art i tarmfloraen vår, men mangler hos stadig flere små barn i den vestlige verden.

Studien viste at nyfødte som manglet bakterien E. coli de første levemånedene vokste og la på seg mer enn de som hadde bakterien.

Syn61 vokser og tar opp næring.

E. COLI: Bakterien E. coli kan være med å styre appetitten vår. Forskere tror den kan ha forebyggende effekt i kampen mot overvekt senere i livet.

Foto: Westley Robertson, / Jason Chin Lab

Eksperimentelle studier viser at E. coli skiller ut et stoff som regulerer appetitten ved å sende ut et metthetssignal.

– Dette kan være en av mekanismene som kan forklare sammenhengen mellom tarmflora og overvekt, sier Eggesbø.

Bakteriene og oss

Vi lever med milliarder av bakterier og mikroorganismer i kroppen. Vi har faktisk flere slike celler i oss enn vi har menneskelige celler. Det er kanskje ikke så rart at de påvirker helsa vår.

– Dette er et veldig spennende funn.

Det sier Kasper Schei om arbeidet til Eggesbø og teamet hennes.

Schei er en av mange som forsker på hvordan det mangfoldige mikrolivet i oss påvirker helsa vår. Han utforsker selv hvordan tarmflora hos barn henger sammen med vekst.

Kasper Schei

STUDERER TARMFLORA HOS BARN: Kasper Schei er stipendiat ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Han er også lege ved barneavdelingen ved St. Olavs hospital.

Foto: Marte Volden / NTNU

Artsmangfold gir god helse

En rekke studier har vist at et stort mangfold av arter i tarmfloraen vår er viktig for god helse.

I dag vet vi at en tarm i ubalanse knyttes til stadig flere sykdommer som Alzheimer, autisme, ulike typer kreft, astma og ekstrem fedme. Den er også koblet til humør og mental helse. Men årsakssammenhengen rundt dette er vi imidlertid ikke helt sikre på.

Et stort mangfold av arter i tarmen ser ut til å beskytte mot sykdom og overvekt.

Både Eggesbø og Schei er blant flere forskere som denne uken møttes i Oslo for å dele kunnskap om tarmflora og hvordan den er knyttet til helse.

– Disse mikroorganismene har stor påvirkningskraft på helsa vår. Dette er noe vi akkurat har begynt å dykke ned i, sier Schei.