NRK Meny
Normal

Trondheim kommune avviser kritikk etter at elev ble omplassert

Trondheim kommune mener de ikke bryter loven på noen områder etter tilsyn fra Fylkesmannen.

Rådhuset i Trondheim

Kommunen ber om mer dokumentasjon fra Fylkesmannen på alle punkter der det er funnet svakheter, mangelfull praksis eller lovbrudd.

Foto: Tor Beisvåg

Nylig ble det kjent at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag påla en stor skole i Trondheim å flytte en elev ut av en klasse. Begrunnelsen var to voldsepisoder som skal ha skjedd i 2014 og påfølgende klager på det psykososiale miljøet.

Skolen svarte på pålegget med å omorganisere klassetrinnet, med virkning fra nyttår av. Nå har kommunen skrevet svar på den foreløpige tilsynsrapporten til Fylkesmannen.

«Slik Trondheim kommune leser rapporten har Fylkesmannen ikke grunnlag for å konstatere brudd på regelverket på noen av de områdene det pekes på.»

Det skriver kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Gunn A. Røstad, i sitt tilsvar til Fylkesmannen.

Gikk gjennom skolens arbeid

Med bakgrunn i denne og andre saker har Fylkesmannen hatt tilsyn med hele skolens arbeid med kapittel 9A i Opplæringsloven (også kalt «elevenes arbeidsmiljølov»), og sendte en foreløpig tilsynsrapport til Trondheim kommune i romjula.

Fylkesmannen etterlyser blant annet at skolen iverksetter tiltak for det psykososiale miljøet tidligere, fatter enkeltvedtak i alle saker hvor elev eller foreldre ber om tiltak og at saksbehandlingstiden blir vesentlig kortere.

Dette mener kommunen at ikke er blitt skikkelig bevist, og stiller seg kritisk til flere av punktene som Fylkesmannen mener kommunen har brutt.

Ber om mer dokumentasjon

I sitt tilsvar til Fylkesmannen skriver imidlertid også kommunen:

– Det betyr ikke at Trondheim kommune anser arbeidet med det psykososiale miljøet på denne skolen, eller i noen av våre skoler, til å være perfekt. Men at det i rapporten fra dette tilsynet ikke fremkommer holdbar dokumentasjon på brudd på regelverket på de områder som er undersøkt.

Kommunen ber derfor om mer dokumentasjon fra Fylkesmannen på alle punkter der det er funnet svakheter, mangelfull praksis eller lovbrudd.

Mener tilsynet bryter forvaltningsloven

De argumenterer også for at tilsynet ikke er gjennomført i tråd med forvaltningslovens regler for saksbehandling på grunn av for lite hensyn til åpenhet og etterprøvbarhet.

– Trondheim kommune mener den foreløpige rapporten inneholder mangler hva angår saksbehandling og i forhold til ulike problemstillinger knyttet til opplæringslovens paragraf 9A-3, heter det i tilsvaret.

Kommunen mener at Fylkesmannen har brukt andre kilder enn de rapporten er utformet på bakgrunn av, og krever mer dokumentasjon og åpenhet rundt hvilke kilder som vurderingene er bygget på.

Saken ble omtalt som en mobbesak, men dette tilbakeviste Fylkesmannen. Moren til barnet som ble flyttet reagerte kraftig på behandlingen de har fått og har sendt klage til Fylkesmannen.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.