Direktoratet støtter mor etter at barnet måtte tvangsflyttes

Fylkesmannen bestemte at en elev ved en trondheimsskole måtte tvangsflyttes. Nå får Fylkesmannen kritikk fra Utdanningsdirektoratet, og må behandle saken på nytt.

Utdanningsdirektoratet kritisrerer kommunen

Utdanningsdirektoratet krevet at Fylkesmannen behandler saken på nytt, etter at de påla å flytte en elev ut av klassen sin. Moren til den tvangsflyttede eleven reagerer strekt på at Fylkesmannen aldri har bedt om deres versjon av saken. Utdanningsdirektoratet støtter moren.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Begrunnelsen for tvangsflyttingen var to såkalte voldsepisoder som skal ha skjedd i 2014. Skolen svarte på Fylkesmannens vedtak med å omorganisere klassetrinnet.

I november klaget moren til barnet som måtte flyttes på hvordan Fylkesmannen har behandlet henne og barnet i saken. Etter at Fylkesmannen avviste klagen, ble den oversendt Utdanningsdirektoratet.

Direktoratets dom er at Fylkesmannen ikke har opptrådt riktig. Nå må saken behandles på nytt.

– Endelig hørt

Moren mener Fylkesmannen feilaktig har fremstilt barnet hennes som voldsutøver. Hun har tidligere sagt til NRK at hun ikke kjenner igjen beskrivelsen av barnet.

Moren klager blant annet på at barnet ikke regnes som part, at hun og barnet ikke har fått innsyn og at det psykososiale miljøet til barnet hennes ikke er ivaretatt.

Utdanningsdirektoratet støtter moren på alle punkter.

– Jeg har opplevd saken som urettferdig. Etter ikke å ha blitt hørt i lang tid, føles det godt endelig å bli hørt, sier moren.

Barnet har rettigheter

Moren kontaktet Fylkesmannen før jul for å få innsyn i dokumenter hvor barnet er nevnt med fullt navn og framstår som en viktig part i saken.

– I telefonsamtalen fikk jeg beskjed om at barnet ikke er part, fordi det er en såkalt 9A-sak. De sa at «utøverens» rettigheter må vike for den «utsattes» rettigheter, forklarer moren.

Kapittel 9A i opplæringsloven går på barnets psykososiale miljø.

Utdanningsdirektoratet er kritiske til Fylkesmannens argument. I svaret skriver de: «Når Fylkesmannen fastsetter tiltak som så direkte gjelder en annen elev, er også den andre eleven part, med de rettigheter det medfører».

Videre skriver de at det er feil å si at barnets rett må vike, ettersom også den eleven har rett på et godt psykososialt miljø.

Håper på beklagelse

Utdanningsdirektoratet trekker inn barnekonvensjonen når de argumenterer for at den andre eleven må bli hørt:

«Fylkesmannen skal i samråd med mor finne ut hvordan NN skal bli hørt», fastslår direktoratet.

– Jeg håper Fylkesmannen innrømmer å ha behandlet saken svært urettferdig, og at de kommer med en beklagelse, sier moren.

– Vi forholder oss til tilbakemeldingen fra Utdanningsdirektoratet, og følger opp saken i tråd med den, sier Lasse Arntsen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– Hva synes du om at Utdanningsdirektoratet er så kritiske til deres behandling av saken?

– Jeg vil ikke gå inn i detaljer. Vi har en intern drøfting av saken, og det er alt jeg kan si nå.

Kommer dere til å beklage overfor mor?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, men vi har etablert kontakt med mor. Vi er i dialog om videre håndtering, sier Arntsen.