Hopp til innhold

Har brukt flere år på å finne svar på krill-massedød langs kysten

Siden 2014 har Havforskningsinstituttet samlet inn observasjoner fra hele landet. Mange har vært bekymret for om massedøden av krill kan knyttes til oppdrettsnæringen.

Strandet og død krill i Dalsvågen i Gandsfjorden 19. juli 2015.

Strandet og død krill i Dalsvågen i Gandsfjorden i Rogaland, 19. juli 2015.

Foto: Beathe Lima Skaar
Krill på land innerst i Haraldseidvågen i Ålfjorden 4. oktober 2018.

Krill på land innerst i Haraldseidvågen i Ålfjorden i Rogaland, 4. oktober 2018.

Foto: Åge Wee
Død krill på Kvalvågneset i Ålfjorden 13. september 2020

Død krill på Kvalvågneset i Ålfjorden i Rogaland, 13. september 2020.

Foto: Gerhard Gulbrandsen
Strandet og død krill i Fredagsvik i Tysfjorden, 12. oktober 2017

Strandet og død krill i Fredagsvika i Tysfjorden i Nordland, 12. oktober 2017.

Foto: Karl-Gustav Karlsen
Strandet og død krill langs vestsiden av Ålfjorden 1. september 2014.

Strandet og død krill i et 2 km langt belte langs vestsiden av Ålfjorden i Sveio i Hordaland, 1. september 2014.

Foto: Åge Wee

Folk har i mange år rapportert om dette litt rare kystfenomenet. Antall observasjonene har økt med årene, og de har kommet fra hele landet – unntatt Skagerrak- og Finnmarkskysten.

I 2014 startet Havforskningsinstituttet med en systematisk registrering av observasjonene.

Mange steder har det vært oppdrettsanlegg i nærheten. Folk som har rapportert om krill-døden, har vært bekymret for at det kan ha sammenheng med lusekjemikalier som brukes i oppdrettsnæringen.

Fiskeridirektoratet ba derfor forskere ved Havforskningsinstituttet i 2018 om å undersøke mulige årsaker til denne mystiske og plutselige krilldøden.

Har undersøkt 79 tilfeller

Forskerne har gjennomgått alle observasjonene, og resultatet er nå publisert i en omfattende rapport.

– Vi har undersøkt 79 tilfeller hvor fjæra har vært helt rosa på grunn av død krill som har strandet av en eller annen grunn. Ut fra laboratorieforsøk vet vi at krill er veldig følsom for avlusningsmiddelet hydrogenperoksid som brukes i oppdrettsanlegg.

Det sier havforsker og førsteforfatter av rapporten, Guldborg Søvik, til NRK.

Hun forteller at det har vært vanskelig å kunne påvise en eventuell årsakssammenheng ute i felt. Forskerne har måttet sjekke om det har vært noen overlapp i tid og rom, altså om det har vært utført noen avlusninger ved oppdrettsanleggene i nærheten, og i forkant, av observasjonene om krill-massedød på de ulike stedene.

Kjemisk avlusing av oppdrettsfisk, såkalt badebehandling, foregår enten i en oppdrettsmerd i havet eller om bord i brønnbåt.

– Når behandlingsvannet slippes ut, har det en høy konsentrasjon av avlusningsmidler. Konsentrasjonen blir lavere når avlusningsvannet driver bort fra anlegget og blander seg med det omkringliggende sjøvannet. Vi har brukt datasimuleringer for å se hvor langt avlusningsvannet driver, forklarer Søvik.

Strandet krill i Mundheim for rundt 17 år siden.

Strandet krill ved Mundheim i Hardangerfjorden (Kvam kommune i Hordaland), for rundt 17 år siden.

Foto: Pål Biseth er
Strandet krill i Mundheim 10. mars 2018.

Strandet krill ved Mundheim i Hardangerfjorden (Kvam kommune i Hordaland), 10. mars 2018.

Foto: Bjørn Kjetil Hansen

Kan ha sammenheng med lusekjemikalier

I 11 av disse 79 tilfellene var det rapportert om badebehandling på oppdrettsanlegg innenfor 10 kilometers avstand hvor fjæra var dekt av døde krill.

– Simuleringene viste at det var sannsynlig at avlusningsvannet overlappet med funnstedene i tre av disse tilfellene, sier Søvik.

Hun vil ikke utelukke at lusemidler kan ha spilt en rolle i flere av tilfellene. Havstrømmen er bare én faktor, vindretning kan være en annen.

Krill-massedød som kan knyttes til avlusing

Totalt antall observerte tilfeller

79

Ingen konklusjon

1

Ikke sannsynlig

12

Lite sannsynlig

55

Kan ikke utelukkes

8

Sannnsynlig

3

(Kilde: Havforskningsinstituttet: Døde og strandete krepsdyr)

Fiskeridirektoratet opplyser at de vil bruke rapporten i det videre arbeidet mot uønskede miljøeffekter fra oppdrett.

Utslipp av legemidler har vært et prioritert område for Fiskeridirektoratets akvakulturtilsyn i perioden 2019-2020.

Søvik sier at de har måttet se nærmere på oppdrettsbransjens egenrapportering om avlusing. Den har nemlig ikke alltid stemt overens med andre data.

– Vi har måttet kryssjekke. Det har vært oppdrettsanlegg hvor registrert antall lakselus har falt betydelig fra én uke til den neste uten at det er rapportert om avlusing. Vi har derfor måttet sjekke disse opp mot opplysninger om utskrevne legemidler fra Mattilsynet, sier havforskeren og tilføyer:

– Det kan være mange årsaker til at krill strander. Men i de fleste tilfellene vi har undersøkt her, kan vi ikke knytte strandingene til rapportert avlusing med lusekjemikalier.

Guldborg Søvik

GRANSKET ULIKE KREPSDYR: Forsker Guldborg Søvik og hennes kolleger ved Havforskningsinstituttet har undersøkt både krill, raudåte, hvalåte og dypvannsreke i forbindelse med denne rapporten

Foto: Torhild Dahl / Havforskningsinstituttet
Guldborg Søvik undersøker reker

GRANSKET ULIKE KREPSDYR: Forsker Guldborg Søvik og hennes kolleger ved Havforskningsinstituttet har undersøkt både krill, raudåte, hvalåte og dypvannsreke i forbindelse med denne rapporten

Foto: Torhild Dahl / Havforskningsinstituttet

Påfallende mange observasjoner på Vestlandet

Forskerne bak rapporten mener det er påfallende at de aller fleste av de 79 tilfellene som de har undersøkt, er fra fjorder på Vestlandet – områder med mye oppdrett og muligens dårligere vannmiljø:

«Tilfellene i de vestlandske fjordene bør derfor undersøkes nærmere. Vi vet for lite til å kunne utelukke en sammenheng mellom oppdrettsaktivitet og massestrandinger av krill i dette området.»

Dessuten påpeker Søvik at forskerne ikke har undersøkt, og dermed ikke vet, om desinfeksjonsmidler som brukes av brønnbåtene og som deretter slippes ut, kan være skadelig for krill og andre arter i havet.

Men disse 79 tilfellene av massedød av krill, har de noen konsekvenser for bestanden eller økosystemet?

– Vi har ingen overvåking av krillbestanden, så vi har ingen data på hvor mye krill som finnes i fjordene. Vi vet heller ikke hvor mange tonn som har strandet opp gjennom årene, og hvor mye det utgjør av totalbestanden. Så jeg vil ikke spekulere om det har noe som helst å si for bestanden, sier Søvik.

Bløte og ødelagte reker fra Lyngen 6 september 2018

LYNGEN-REKER: Bløte og ødelagte reker fra Lyngen 6. september 2018: (Øverst fra venstre, med klokka) Ødelagt ryggskjold der gjellene er blottet, bløt reke, reke med hvite prikker på ryggskjoldet og bløte/ødelagte reker.

Foto: Guldborg Søvik / Havforskningsinstitutttet
Bløte og ødelagte kokte reker fra Altafjorden 25 oktober 2018

ALTA-REKER: Bløte og ødelagte kokte reker fra Altafjorden 25. oktober 2018 (ødelagt ryggskjold der gjellene er blottet) sammen med en normal kokt reke fra Skagerrak (nederst til høyre i bildet).

Foto: Guldborg Søvik / Havforskningsinstituttet

Undersøkte også deformerte reker

Havforskningsinstituttet har også sjekket flere observasjoner av reker som enten hadde forsvunnet fra rekefelt, var døde da de ble trålt, eller av unormalt dårlig kvalitet.

Forskerne fikk for eksempel tilsendt reker fra Lyngen og Altafjorden som var myke og bløte i skallet. Spørsmålet var om disse kunne ha spist rester av fôrbaserte lusemidler. Disse midlene bryter ned hudskjelettet til lakselusa, som består av det samme som rekeskall.

Forskerne analyserte derfor prøver av de bløte rekene for rester av fôrmidler, uten å finne det. Rester av bademidler som kan være dødelige for reker, er mindre enn det er mulig å måle med dagens metoder. Derfor ble ikke rekene analysert for dette, opplyser Havforskningsinstituttet.