NRK Meny
Normal

Fulgte ikke opp varsler fra bekymra foreldre

Barneskolen i Trondheim, hvor flere elever ble utsatt for krenkelser og vold, fulgte ikke opp meldingene om at noe var galt fra bekymra foreldre.

Gunn Røstad, kommunaldirektør i Trondheim kommune

Kommunaldirektør for oppvekst i Trondheim kommune, Gunn Røstad, mener kommunen har vært for lite systematiske i oppfølgingen av bekymringmeldingene som kom inn fra foreldrene til barna.

Foto: NRK

Det var i begynnelsen av april at det ble kjent at en barneskole i Trondheim hadde store problemer på ett av trinnene.

Flere elver skal ha blitt utsatt for mobbing, vold og seksuell adferd både på og utenfor skolen.

Krenkelsene var av en så alvorlig art at politiet ble satt til å etterforske saken.

Flere brudd

Oppvekstkontoret i Trondheim har laga en rapport om hvordan skolen og kommunen har håndtert saken. Den ble lagt fram på dagens formannskapsmøte.

I rapporten får både skolen og kommunen knallhard kritikk. Det konkluderes med at handlingsplikten skolen har gjennom opplæringsloven er brutt på flere punkter:

  • Skolen har ikke i tilstrekkelig grad har benyttet sin egen handlingsløype i slike saker.
  • Skolen har iverksatt tiltak mot gruppe av elever, der det skulle vært satt inn tiltak mot enkeltelever
  • Tiltak som er satt inn er i for liten grad evaluert
  • Det er uklart om alle meldinger fra foreldre er fulgt opp med tiltak
  • Det fremgår ikke at skolen har en omforent forståelse av hva som skal varsles til skolens ledelse

I tillegg mener rådmannen at opplæringsloven er brutt ved at man ikke har greid å sørge for at elvene har ewt trygt psykososialt miljø på skolen.

Den såkalte vedtaksplikten er brutt på flere områder:

  • Skolens rutiner for behandling av henstillinger og klager ser ut til å ta utgangspunkt i at det må foreligge en skriftlig klage for at det skal skrives enkeltvedtak.
  • Terskelen har vært for høy for å bruke enkeltvedtak i saker om elevenes rett etter kapittel 9a
  • Ingen av de 7 henstillingene om tiltak er funnet å være saksbehandlet i tråd med regelverket
  • Det er ikke funnet dokumentasjon på at tiltak er evaluert

– Jeg er glad for at vi har fått en tydelig rapport om feilene. Jeg kjenner til arbeidet som er gjort ved skolen den siste tida og har tillitt til at planen som foreligger for å rette feilene blir fulgt, sier seniorrådgiver Erlend Moen i rådmannens fagstab.

Flere tiltak

Det har i lang tid vært kjent at det har vært problemer på det aktuelle trinnet på skolen. Derfor var det også satt inn tiltak for å bedre forholdene ved skolen. Men undersøkelsene som nå er gjort, viser at de var for generelle og burde vært retta mer mot enkeltelever.

– Rådmannen har grunn til å tro at et bedre systematisk arbeid med pliktene som ligger i opplæringslovens kapittel 9a ville ha vært til hjelp i det som har vist seg å være en ganske omfattende problematikk på et trinn over flere år. Det er derfor kritikkverdig at skolens ledelse ikke har lagt til rette for god nok kvalitet i dette arbeidet, skriver opplæringsdirektør Gunn Røstad i rapporten.