Vil overvåke skolen og skoleveien

Trondheim kommune setter inn massive tiltak i en barneskole hvor medelever har begått seksuelt krenkende handlinger mot medelever.

Rådmann Morten Wolden

Trondheim kommune har opprettet krisestab, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Det pågår en alvorlig sak knyttet til omfattende adferdsproblematikk ved en barneskole i Trondheim kommune, skriver Trondheim kommune i en pressemelding torsdag kveld.

Undersøkelser så langt tyder på at dette er utført av elever av begge kjønn over lang tid, både på og utenfor skolen.

Antallet elever som er involvert, og hvor mange som har vært ofre for krenkelser, er foreløpig uklart. Adferden, som er beskrevet i samtaler med flere elever ved et lavere trinn, dreier seg om krenkelser, seksualisert adferd og voldelige episoder.

– Vi ser veldig alvorlig på saken

Rådmann Morten Wolden sier at de«ser veldig alvorlig på saken» fra en småskole i Trondheim, og at den er krevende for barna, skolen og foreldrene.

– Det har vært mobbing, vold og seksuelle krenkelser. Dette ble avdekket for en måned siden. Alle de involverte er ni år gamle barn, sier Wolden til NRK.

– Vi skal finne ut hva som er skjedd, om det er noe straffbart, hva som ligger til grunn, og kartlegge om det er noen som er offer og eventuelt om noen er gjerningsperson, sier politiadvokat Kjersti Hegerberg i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ifølge avisen har den negative atferden funnet sted både på skolen, på skolefritidsordningen og i fritiden.

Trondheim rådhus

Rådmannen og kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning har etablert en krisestab som følger opp saken tett. Bildet er av Trondheim rådhus.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Flere voldelige episoder

Trondheim kommune slo alarm før påske, da en elev hevdet å ha vært utsatt for seksuelle krenkelser. Samme elev har vært inne til helseundersøkelse ved St. Olavs Hospital, og blir fulgt opp.

Trondheim kommune har bedt Fylkesmannen utføre tilsyn ved barneskolen.

Kommunen opplyser at atferden på et tidlig tidspunkt ble vurdert å være av en slik karakter at skolen involverte Barne- og familietjenesten, St. Olavs Hospital, Regionalt senter for traume og stressbehandling (RVTS), i tillegg til rådmannens fagstab og en rekke kommunale og statlige enheter og ressurspersoner, for å få bistand. Også politiet er koblet inn i saken.

Styrket bemanning og krisestab

Wolden sier at flere barn har opplevd krenkelser, men at noen trolig har vært mer utsatt enn andre. Det er trolig snakk om fem elever involvert i det Wolden omtaler som «barn i den harde kjernen».

– Det har vært uro og vold i ett klassetrinn over lang tid. Det har vært iverksatt flere tiltak tidligere. Disse tiltakene så ut til å virke. Derfor var det en stor overraskelse da dette ble avslørt i mars, sier han og fortsetter:

– Nå har kommunen satt inn ekstra ressurser. Vi har iverksatt tiltak for å sikre barna, støtte barn og foreldre og hindre at det skjer igjen.

Tiltakene består av blant annet styrket bemanning og tilsyn på skole og skolevei. Rådmannen og kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning har også etablert en krisestab som følger opp saken tett.

Foreldre er orientert

Et større antall elever og deres foresatte og et helt skolemiljø har på bakgrunn av denne saken havnet i en svært utfordrende og sårbar situasjon.

Det viktigste i en tidlig fase har vært å sette inn hjelpetiltak for dem som er berørt av saken. Det gjelder både ofre, antatte utøvere og deres foresatte.

Foreldre og foresatte ved trinnet er blitt orientert om saken gjennom et foreldremøte på skolen i kveld.