Alt om Statsbudsjettet i Trøndelag

Trøndelag får penger til utdanning, veg og kulturformål. Mesteparten er allerede vedtatte satsinger.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Få gode nyheter fra Sigbjørn Johnsen.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Budsjettnyhetene for Nord-Trøndelag følger lenger nede i artikkelen.

Sør-Trøndelag

Regjeringen strør pent om seg med små oppjusteringer i Trøndelag. De fleste gode nyhetene for regionen var lekket allerede i valgkampen.

Alle nyhetene om statsbudsjettet er hentet fra regjeringens statsbudsjettside på regjeringen.no.

410 flere studieplasser

Både NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag får økte tilskudd for å opprette flere nye studieplasser. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Det gir en økning på 225 studieplasser fra 2011 til 2012.

Totalt foreslås en bevilgning på 3,5 milliarder kroner til universitetet.

I tillegg foreslås en bevilgning på om lag 23,1 millioner kroner til Artsdatabanken og 5,2 millioner kroner til den nasjonale fagbiblioteksdatabasen BIBSYS, som administreres ved NTNU.

Nytt undervisningssystem testes ut

Regjeringen vil opprette 410 nye studieplasser.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det gir en økning på 185 studieplasser fra 2011 til 2012.

Regjeringen foreslår en økning på 3,7 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 723,3 millioner kroner til høgskolen.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner for å finansiere ferdig treårige studieplasser opprettet i 2009 ved Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning. Totalt foreslås en bevilgning på 99,3 millioner kroner til høgskolen.

Berg studentby

Berg studentby åpnet i 2010 med 644 nye studentboliger.

Foto: Vidar Hansen / NRK

Usikkert rundt studentboliger

I budsjettforslaget foreslår regjeringen å bevilge 242 millioner kroner til bygging av nye studentboliger. Dette vil gi omlag 1000 nye studentboliger.

– Studentboliger er viktig for å kunne tilby studenter rimelig bosted under utdanningen, skriver regjeringen på sine hjemmesider.

I Trondheim er det fortsatt stor mangel på studentboliger, noe som fører til et prispress i leiemarkedet for boliger. Regjeringen skriver ikke noe om Trondheim her, men nevner spesielt Kristiansand:

– For å sikre oppføring av fremtidige studentboliger vil Kristiansand fra 2012 anses som et pressområde.

Trondheim symfoniorkester

Trondheim symfoniorkester får 3,3 friske millioner kroner, hvorav 1,1 million skal gå til opera.

Foto: TSO

Mer til jazz og opera

Regjeringen foreslår at Dokkhuset scene får et tilskudd på 0,8 millioner kroner i 2012.

Trondheim Symfoniorkester får en økning på vel 3 millioner kroner i Regjeringens forslag. 1,1 millioner kroner er øremerket styrking av opera- og musikkteateraktiviteten.

Regjeringen foreslår at Olavsfestdagene beholder sin knutepunktstatus, og får en økning på 0,6 millioner kroner.

Statlige kulturtilskudd Sør-Trøndelag

Tiltak (i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Endring i prosent

Sør-Trøndelag

266,198

12,206

278,404

4.6

Birka

1,804

56

1,860

3.1

Cirka Teater

729

23

752

3.2

Dokkhuset scene

 

800

800

-

Midtnorsk filmfond

1000

 

1000

-

Midtnorsk filmsenter

4,750

 

4,750

-

Midtnorsk Jazzsenter

1,951

60

2,011

3.1

Midtnorsk Vitensenter - skolesekkmidler

1,493

46

1,539

3.1

Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

97,821

5,032

102,853

5.1

Nidarosdomens guttekor

494

15

509

3.0

Olavsfestdagene i Trondheim

8,567

600

9,167

7.0

Teaterhuset Avant Garden

3,206

99

3,305

3.1

Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)

1,454

45

1,499

3.1

Trondheim Internasjonale kammermusikkonkurranse (TICC)

744

23

767

3.1

Trondheim Jazzorkester

1,901

59

1,960

3.1

Trondheim Kammermuskkkfestival

1,701

53

1,754

3.1

Trondheim Symfoniorkester

67,273

3,085

70,358

4.6

Trondheim Voices

710

22

732

3.1

TrondheimSolistene

2,764

86

2,850

3.1

Trøndelag Teater AS

59,710

1,851

61,561

3.1

Ungdommens Kulturmønstring

8,126

251

8,377

3.1

Regjeringen foreslår at tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag økes med 5 millioner kroner til nær 102,9 millioner kroner for å bidra til museets arbeid med bygningsvern og kystkultur.

Sea King redningshelikopter like etter take-off fra Ørland Flystasjon

Regjeringen vil fortsatt drifte redningsskvadronen 330s helikoptre på Ørland.

Foto: Ole Kr. Tangen

Ørland fortsatt viktig

Statsbudsjettet inneholder ingen hint om utfallet av den pågående lokaliseringsstriden om ny kampflybase.

Regjeringen foreslår at virksomheten ved Ørland hovedflystasjon knyttet til kampfly og luftvern videreføres. Redningshelikoptertjenesten vil videreføre døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege. På Ørland hovedflystasjon ferdigstilles investeringsprosjektet for utbedring av flyplassdekker i 2012.

Regjeringen foreslår at virksomheten ved Forward Operating Location Ørland videreføres. Dette er en del av NATO Airborne Early Warning and Control Force. Som en av NATOs to operative, flernasjonale enheter, skal denne styrken sikre god overvåking og kontroll av luftrommet.

Forsvarets understøttelse av forhåndslagret materiell til det amerikanske marinekorpset videreføres. Lagrene er etablert i Sør- og Nord-Trøndelag, mens mottaksfasilitetene er tilknyttet flyplassene på Værnes og Ørland.

Luftforsvarets Musikkorps spiller under presesinnsettingen i Nidarosdomen.
Foto: Arne Kristian Gansmo

Luftforsvarets musikkorps er fredet

Tidligere har Forsvarets musikkorps levd en utsatt tilværelse for sparebehov. Nå foreslår regjeringen tørt å videreføre Luftforsvarets musikkorps i Trondheim. Det samme gjelder Luftkrigsskolen på Tyholt.

Budsjettet foreslår også å videreføre ordningen med kommandant på Kristiansten festning. Her skal de omfattende sikringstiltakene bli ferdigstilt i 2012.

Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sør-Trøndelag med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 4,8 millioner kroner på slike tiltak i 2012.

Gurulia/Bue-Nebb skytefelt i Rissa er besluttet lagt ned. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av forurenset masse, fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering planlegges startet opp i 2012. Regjeringen foreslår å bruke ca. 9,0 millioner kroner til formålet.

Rydder opp etter gruvedrift

Regjeringen foreslår å sette av 61,4 millioner kroner i 2012 for nødvendige tiltak for å begrense forurensning knyttet til tidligere gruvevirksomhet ved Løkken gruver. Regjeringen foreslår samtidig å bevilge inntil 190 millioner kroner for framtidig gjennomføring av tiltakene.

Regjeringen foreslår at Frøya kommune får tilskudd på 440 000 kroner til rehabilitering av kai i Ørnflaugvågen, samt et tilskudd på 410 000 kroner til rehabilitering av kai i Bremnesvågen.

Regjeringen foreslår å styrke forvaltningen av verneområdene på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Regjeringen foreslår også å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Moralsk støtte til Enova

Regjeringen bevilger ikke friske penger til energispareforetaket Enova i Trondjheim over statsbudsettet, men viderefører ordningen hvor ett øre av hver kilowattime går til Energifondet.

NRK har tidligere skrevet om Huseierne, som kritiserer Enova for å tilbakeføre for lite av denne avgiften til husholdningene.

Regjeringen skriver på sine sider at Enova SF og Energifondet er viktige verktøy for å stimulere til miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

– Gjennom forvaltningen av midlene fra Energifondet skal Enova være en pådriver for utvikling av markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Satsingen gjennom Enova vil bli rettet mot økt bruk av andre energibærere enn olje, gass og elektrisitet til oppvarming, energieffektivisering i industri og bygninger og fullskala demonstrasjon av ny energiteknologi.

Kraftlinje dekket av snø

Regjeringen tror strømkunder i deler av Sør-Trøndelag vil få lavere nettleie.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Billigere nettleie i utkanten

Regjeringen foreslår at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning.

Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Sør-Trøndelag vil omfattes av ordningen i 2012.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

Regjeringen foreslår et samlet budsjett for NVE på om lag 850 millioner kroner i 2012.

Oppstart ny E6 over Heimdalsmyra

Regjeringen foreslår å bevilge en stor andel av bompengene i forbindelse med Miljøpakken til de store vegprosjektene E6 Sentervegen – Tonstad og riksveg 706 Dortealyst – Stavne.

Regjeringen foreslår å bevilge 95 millioner kroner til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Hele beløpet forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Denne strekningen er 2,3 kilometer lang. Her skal en delstrekning på 1,3 kilometer utvides fra to til fire felt, mens resten av strekningen skal utvides fra fem til seks felt.

Nytt Tillerkryss i to plan inngår i prosjektet, sammen med bygging av ny kollektivveg fra Sentervegen til Sivert Tonstads veg, bruer og underganger for gang- og sykkeltrafikken og støyskjerming for utsatte boliger langs vegen.

Forberedende arbeider startet høsten 2010, hovedarbeidene tar til høsten 2011, og hele prosjektet skal etter planen være ferdig i 2014.

Sykkelvei
Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Mer til sykkeveier og buss

På lokalvegnettet fullføres utbyggingen i Forsøkslia på delstrekningen Kystadlia – Byåsvegen.

I tillegg er det blant annet forutsatt gjennomført en rekke tiltak for økt sykkelbruk i Trondheim. Trafikksikkerhetstiltak i Trondheim sentrum blir dessuten prioritert.

Regjeringen foreslår også å bevilge midler til å videreføre kollektivtrafikktiltak, blant annet innføring av sanntidssystem på en rekke holdeplasser og signalprioritering for kollektivtrafikken.

E39 må vente

Regjeringen viser i budsjettforslaget til at Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har gått inn for å forskuttere inntil 100 millioner kroner til prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Sør-Trøndelag. Det foreligger ikke godkjente reguleringsplaner for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken når tilstrekkelige avklaringer foreligger.

I Regjeringen foreslår å bevilge statlige midler til prosjektering og andre forberedende arbeider med sikte på anleggsstart på prosjektene E6 Oppdal sentrum og E6 Vindalsliene – Korporals bru i 2013.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til å videreføre arbeidet med midtrekkverk og gang- og sykkelveg på E6 mellom Hagen og Gyllan like sør for Støren. For E6 i Trondheim er det også satt av midler til å videreføre kollektivtrafikktiltak.

Slik blir vestre del av Strindheimtunellen.

Slik blir vestre del av Strindheimtunellen, ut mot Nyhavna.

Foto: Statens Vegvesen / NRK

Fullfører E6 Øst

Ikke overraskende foreslår regjeringen å bevilge 730 millioner kroner til E6 Nidelv bru – Grillstad E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 590 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbru) i vest til Grillstad i øst.

Utbyggingen omfatter om lag 4,5 kilometer dels ny firefelts veg og dels utbedret veg. Om lag 2,4 kilometer av strekningen er tunnel (Strindheim-tunellen).

Etter en oppdatering av reguleringsplanen justeres prosjektet ved at alle vegene inn mot Rotvollkrysset får fire gjennomgående felt. Dette gjelder Omkjøringsvegen, Innherredsvegen og E6 nordover. Anleggsarbeidene startet høsten 2009. Det legges opp til å åpne deler av prosjektet for trafikk høsten 2013, mens hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2014.

Skisse for ombyggingen ved Stavne.

Slik skal vegene ved Stavne bli når prosjektet er ferdig i 2012.

Foto: Statens Vegvesen / NRK

Full pakke på Stavne

Regjeringen foreslår å bevilge 109 millioner kroner til riksveg 706 Dortelyst – Stavne, som inngår i prosjektet i Miljøpakken for transport i Trondheim.

Prosjektet omfatter vel 420 meter ny veg, medregnet betongtunnel under jernbanesporene for Stavne – Leangsbanen og Dovrebanen.

Bygging av om lag 800 meter gang- og sykkelveg og 200 meter kollektivgate er ellers noen av tiltakene i prosjektet.

Forberedende arbeider tok til våren 2010, hovedarbeidene startet i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012.

Midlene som er foreslått i budsjettet for 2012 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Gjør ferdig Gjevingåstunnelen

Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner kroner til å avslutte Gevingsåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag. Tunnelen korter inn 1,7 kilometer i forhold til tidligere trasé, og kan redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer.

Tunnelen vil også gi økt togkapasitet på strekningen mellom Hommelvik og Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med den rasutsatte traséen toget kjørte på før.

Prosjektet startet i 2009, og tunnelen ble satt i drift i august 2011.

Trondheim stasjon byggetrinn 1: Prosjektet omfatter nye adkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtiltak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon. Det legges opp til byggestart i 2012. Regjeringen foreslår å bevilge 41 millioner kroner til prosjektet i 2012.

Regjeringen foreslår å bevilge 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområder.

Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

Forutsatt at Sør- Trøndelag/Trondheim gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, foreslår Regjeringen å tildele Trondheimsregionen 110 millioner kroner i 2012.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 83,92 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Sør-Trøndelag deltar.

Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.

Regjeringen foreslår at Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvides fra Bergen, Trondheim, Oslo og Akershus til også å omfatte hele Hordaland og Trøndelagsfylkene. Bakgrunnen for forslaget er at kontorene i Bergen og Trondheim mottar mange henvendelser fra nærliggende kommuner. Husleietvistutvalget er et tvisteløsningsorgan som kan behandle alle typer tvister om leie av bolig etter husleielovene av 1939 og 1999. Utvalget er et lavterskeltilbud for leiere og utleiere om tvisteløsning med kort saksbehandlingstid og lave kostnader.

Regjeringen foreslår å utvide kap. 581, post 74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling til også å omfatte områder med dårlige levekår i Trondheim, i tillegg til områdesatsing i Groruddalen i Oslo og Bergen. Det er viktig å forebygge utvikling av problemområder som bærer preg av dårlige levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Hovedsakelig er det et kommunalt ansvar å utvikle gode lokalsamfunn, steder og bomiljøer, men staten kan støtte dette arbeidet ved å bidra med finansiering og kompetanse. Regjeringen foreslår at 1,5 millioner kroner av den samlede bevilgning på 47,5 millioner kroner går til Trondheim.

Nord-Trøndelag

Regjeringen foreslår å bevilge 3,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det gir en økning på 29 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 705 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 394,1 millioner kroner til høgskolen.

Kong Harald og president Dmitry Medvedev ser på utstillingen fra Falstadsenteret.

Falstadsenteret får en stor økning over statsbudsjettet. Kong Harald og Russlands president Dmitry Medvedev var gjester på utstillingen fra Falstadsenteret.

Foto: DMITRY ASTAKHOV / Afp

Satser på Falstadsenteret

Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,7 millioner kroner til Falstadsenteret.

Det er 500.000 kroner mer enn i år, noe direktør Tone Jørstad mener er litt skuffende.

Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie fra andre verdenskrig, samt fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettene.
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Steinvikholm Musikkteater med 0,5 millioner kroner til et samlet tilskudd i 2012 på cirka 3,6 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også en økning 1,1 millioner kroner til Museet Midt og 1,5 millioner kroner til Stiklestadmuseene.

Trøndelag heimevernsdistrikt 12 ved Værnes videreføres.

Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nord-Trøndelag med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 3,4 millioner kroner på slike tiltak i 2012.

Statlige kulturtilskudd Nord-Trøndelag

Tiltak (i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Endring i prosent

Nord-Trøndelag

47,613

3,626

51,239

7.6

Falstadsenteret

500

16

516

3.2

Museet Midt IKS (Namdal fylkesmuseum)

8,228

1,129

9,357

13.7

Nord-Trøndelag Teater

10,012

310

10,322

3.1

Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival

2,128

66

2,194

3.1

Rock City Namsos

3,724

115

3,839

3.1

Steinvikholm musikkteater

3,051

500

3,551

16.4

Stiklestadmuseene

19,970

1,490

21,460

7.5

Steinkjersannan skytefelt er besluttet lagt ned og skal tilbakeføres til sivile formål. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av forurenset masse, fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering planlegges startet opp i 2012. Regjeringen foreslår å bruke 9,0 millioner kroner til formålet.

I Vikna kommune skal det bygges to moloer ved Ramstadlandet og Tjønnholmen. Regjeringen foreslår å bevilge 14 millioner kroner til dette i 2012. Utbyggingen er framskyndet ett år i forhold til Kystverkets handlingsprogram.

Regjeringen foreslår å styrke forvaltningen av verneområdene på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av flere nasjonalparkforvaltere. Regjeringen foreslår også å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Regjeringen foreslår å sette av 175 millioner kroner til E6 Værnes – Kvithamar. Av dette beløpet er 155 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på vel fem kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Vegen bygges som firefelts veg og vil på deler av strekningen avvikle både lokal- og fjerntrafikk. Omlegging av lokalvegsystemet og utvidelse av E14 inn mot kryss med E6 inngår i prosjektet. Arbeidet med delprosjektet ble gjennomført med forskutterte midler, og krysset sto ferdig i 2009. Anleggsarbeidene tok til i mai 2008, og resten av prosjektet er planlagt å åpne for trafikk i 2013.

Nes bru i Grong er en flaskehals på E6

Nes bru i Grong er en flaskehals på E6, som hvor det nå blir nyvei.

Foto: Frank Almås / NRK

Oppstart på ny E6 i Harran

Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til prosjektet E6 Harran – Nes bru. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en 2,2 kilometer lang strekning nord for Harran sentrum, medregnet ny bru over Namsen og en 1,2 kilometer lang miljøgate i sentrum. Anleggsarbeidene startes i november 2011, og prosjektet er planlagt å åpne for trafikk i 2014.

Regjeringen foreslår å sette av midler til å videreføre utbedringer på E6 ved Langstein og til videreføre bygging av midtrekkverk på E6 ved Svemarka og midtrekkverk og gang- og sykkelveger på strekningen Sparbu – Mære – Vist.

Gevingsåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til tidligere trasé og kan redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik og Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med den rasutsatte traséen toget kjørte på før. Prosjektet startet i 2009, og tunnelen ble satt i drift i august 2011. Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.

Det planlegges byggestart i 2012 på tømmerterminalen ved Formofoss stasjon på Nordlandsbanen (Grong kommune). Terminalen skal oppgraderes.

Jernbaneverkets hovedplan for prosjektet Hell-Værnes omfatter tiltak for å øke hastigheten og kapasiteten over Hell stasjon på strekningen fra Gevingåsen tunnel forbi Hell stasjon og Værnes holdeplass. Stjørdalselva bru, som ligger mellom Hell stasjon og Værnes holdeplass, planlegges skiftet ut. Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til videre planlegging av prosjektet med sikte på mulig oppstart i 2012. Samferdselsdepartementet kommer tilbake til dette.
Det foreslås en bevilgning på om lag 106,81 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nord-Trøndelag deltar.

Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.

Det foreslås at Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvides fra Bergen, Trondheim, Oslo og Akershus til også å omfatte hele Hordaland og Trøndelagsfylkene. Bakgrunnen for forslaget er at kontorene i Bergen og Trondheim mottar mange henvendelser fra nærliggende kommuner. Husleietvistutvalget er et tvisteløsningsorgan som kan behandle alle typer tvister om leie av bolig etter husleielovene av 1939 og 1999. Utvalget er et lavterskeltilbud for leiere og utleiere om tvisteløsning med kort saksbehandlingstid og lave kostnader.

NRK Trøndelag akkurat nå