Normal

– Utrent politi svekker terrorberedskapen

Norske politifolk er i så dårlig fysisk form at de bør testes årlig. Det mener politiets idrettslag, som foreslo dette for to år siden.

Norske politifolk er i så dårlig fysisk form at de både bør trene mer og testes årlig. Det mener politiets idrettsforbund, som forelso dette for to år siden uten at noe har skjedd.

Politiets treningsrom i Kristiansand blir brukt flittig, men det er frivillig. Idrettslaget vil ha pålagt trening i arbeidstiden.

Økt terrorfare gjør at det haster å få politiet i bedre form. Det mener Norges Politiidrettsforbund (NPI).

For to år siden foreslo de at politifolk bør trene mer og gjennom en test hvert år, slik brannfolk må for å beholde jobben sin.

Klare anbefalinger ble lagt fram for politidirektøren, og de er fortsatt til vurdering i Politidirektoratet (POD).

Med dagens terrorhandlinger synes forslaget å være mer relevant enn noen gang.

– Trusselbildet har endret seg drastisk. Vi er ikke fornøyd med mulighetene vi har til å trene, sier Ellen Mari Burheim som er leder av NPI.

Politistudent: Vi har jo vært inne på det at jeg syns det kanskje burde vært trent litt mer på arrestasjonene, og ikke bare for studentene.

Rapporten «Politiet i form» / NPI

For lite trening

Forbundet undersøkte den fysiske formen til politifolk 16 år etter at de ble uteksaminert fra Politihøgskolen. Resultatet viste at omtrent alle var i dårligere form enn da de gikk ut fra skolen.

Ellen Mari Burheim

Ellen Mari Burheim er leder av Norges Politiidrettsforbund.

Foto: NRK

Av dem som ble invitert med på testen, var det kun 25 prosent som takket ja. Hovedgrunnen for at de andre ikke møtte, var at de selv syns de var i for dårlig fysisk form til at de ønsket å delta.

Direktoratet sendte i 2004 ut et rundskriv til alle politidistrikter om at politifolk kan trene opp til en time i uka hvis tjenesten tillater det.

– Problemet er at det ikke fungerer for alle. For noen passer det aldri å trene i arbeidstiden. Vi synes det er for vagt av POD. Det er mange gode unnskyldninger for at det aldri passer å trene. En klarere tekst om at vi skal trene vil føre til at flere gjør det.

– Hvorfor bør det være obligatorisk?

– Vi har veldig mye krav til hva vi skal klare på jobb, både fysisk og mentalt. Jeg tror vi får et politikorps som er mye bedre rustet til å møte dagens utfordringer, sier Burheim og understreker at hovedårsaken til dette ikke ligger hos den enkelte ansatte:

– Det er ledelsen som ofte står i veien for mulighetene til å trene. Noen ønsker å trene, men får beskjed om at tjenesten ikke tillater det og trolig vil den aldri gjøre det for noen på grunn av arbeidsmengden som alltid ligger og venter.

Hun viser videre til at mange sliter med helseplager og er utbrent.

Et godt trent politikorps vil også være med å styrke publikums oppfatning av at vi er godt rustet til å gi de trygghet.

Rapporten «Politiet i form» / NPI

Hun mener det lettere kan oppstå farlige situasjoner hvis politifolk er i for dårlig form:

– Ja så absolutt. Vi må være forberedt. Hvis ikke vil vi gjøre jobben dårligere og ikke til publikums forventninger. Politiet får stadig mer krevende oppgaver med kriminaliteten som endrer seg.

Fortsatt til behandling

NPI skriver i rapporten at operativt personell bør kunne trene tre timer i uka og at sivilt ansatte og ikke-operative kan trene i to timer.

Undersøkelsen viser også at den fysiske aktiviteten synker når politibetjentene kommer ut i arbeidslivet (se faktaboks.)

Det er foreløpig usikkert når POD får behandlet forslaget fra politiets idrettslag.

– Saken er fortsatt til behandling, og det et for tidlig å si noe om hvordan rapporten skal følges opp. Vi har ingen ytterligere kommentarer, skriver seniorrådgiver Tonje Torsgard i en e-post.

NPI er redd for at deres undersøkelse går ut på dato dersom dette ikke snart blir ferdig.

– Vi hadde håpet det tok kortere tid enn det har gjort til nå. Vi håper det fører til et grundig og godt svar når de bruker så lang tid, sier Burheim.

Slik testes brannfolk

(Teksten fortsetter under bildene.)

Brannmann David Pritchard tar armhevinger
Foto: Thomas Sommerset / NRK

Årlig test i brannvesenet

I motsetning til politiet har brannvesenet både obligatorisk trening og en årlig test. Stryk på den vil føre til at ansatte må ut av tjeneste som røykdykkere.

Vidar Ekse

Beredskapsleder Vidar Ekse i Kristiansandsregionen brann og redning sier at de trener daglig to til fire timer.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Det er til tider krevende fysisk arbeid, og spesielt røykdykking. Det krever at de som gjør det er godt trent. Derfor har vi tester, sier beredskapsleder Vidar Ekse i Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Han vil ikke mene noe om hva politiet bør gjøre og ikke gjøre når det gjelder testing av mannskapene, men sier de ser en klar effekt:

– De fleste trener betydelig mer enn det som inngår i arbeidstiden. Det er lettere å trene, og det blir konkurranse mannskapene imellom.

I den årlige testen må brannfolkene løpe med tunge og vannfylte slanger, de må dra en person, klatre i stige, trekke bildekk og bære annet utstyr mens de er ikledd full brannbekledning og gassmaske.

 brannkonstabel David Pritchard

Brannkonstabel David Pritchard ble testet og godkjent for ett år til som røykdykker.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

I tillegg må de igjennom fire øvelser i treningsrommet. Også der iført den tunge vernedressen. Tre av øvelsene skjer også med en 23 kilo tung gassflaske på ryggen.

– Det er en årlig test som kjennes godt. Armhevinger er verst, men alle testene er tunge og noe som må trenes på, konstaterer brannkonstabel David Pritchard badet i svette etter å ha klart testen:

– Nå er jeg brannmann i ett år til, sier han med et smil.

I løpet av en 24 timers vakt har brannfolkene to til fire timer fysisk trening. Dette er alt fra individuell trening i styrkerom til brannøvelser.

Kan bli skader

Lokal leder av Politiets Fellesforbund Agder Ernst Olav Lunde er positiv til forslagene fra NPI.

– Det hadde sikkert hatt en effekt. Jeg tror de fleste ønsker å bli målt litt på fysikken, og at det blir mer tilrettelagt for det i arbeidstiden, sier Lunde. Han sitter også i forbundsstyret i Politiets Fellesforbund.

Ernst Olav Lunde

Ernst Olav Lunde i Politiets Fellesforbund tror mer trening kan forebygge skader.

Foto: NRK

Også han mener trening er grunnleggende for at politifolk skal være i stand til å gjøre jobben sin. I tillegg kommer en forebyggende effekt med å unngå skader i tjenesten. Spesielt arrestasjonsteknikk.

– Vi har en del skader på det. Folk blir litt ivrige når de skal gjøre det.

Dette påpekes også i rapporten:

«Arrestasjonsteknikk er fysiske ferdigheter som forskning har vist synes å være forholdsvis dårlig blant mange politifolk

– Hva slag inntrykk har du av formen til politifolk?

– Det er nok begge deler, men jeg synes spesielt de yngre ser veldig bra ut fysisk, sier Lunde.

Han kan ikke komme på eksempler der politifolk har kommet til kort fordi de har vært for dårlig trent.

Politistudent: Vi har jo vært inne på det at jeg syns det kanskje burde vært trent litt mer på arrestasjonene, og ikke bare for studentene.

Rapporten «Politiet i form» / NPI

– Får trent hvis de vil

Politimester Kirsten Lindeberg sier Agder politidistrikt gjør det som kan gjøres for å legge til rette for trening.

Kirsten Lindeberg i treningsrom

Politimester Kirsten Lindeberg i treningsrommet på politihuset i Kristiansand. Det skal nå rustes opp med nye apparater.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi ønsker veldig at de ansatte skal trene. De kan trene inntil en time i arbeidstiden per uke hvis tjenesten tillater det.

– Blir det fulgt opp?

– Mitt inntrykk er at hvis de ønsker det, så får de det til. Det er vanskelig å få til organisert trening på faste dager.

– Det er helt avgjørende at de er god form. De som er det tåler også stress bedre, og mitt inntrykk er at de ansatte ønsker å være godt trent, sier Lindeberg.

Også hun understreker at politiet har mange krevende oppdrag, der de er tungt lastet med verneutstyr:

– De må kunne beherske alle mulige situasjoner. Det er alt fra å løpe til å svømme for å redde folk fra drukning.

«Ansvaret for hvorvidt det tillates trening for de ansatte, er i dag overlatt den enkelte arbeidsgiver. Dette medfører store forskjeller fra tjenestested til tjenestested (...), »heter det i rapporten «Politiet i form»

Fysisk trening er nødvendig for å prestere optimalt og er derfor viktig for alle ansatte i etaten.

«Politiet i form» / NPI

Ellen Mari Burheim i politiets idrettslag understreker at frivillig trening ikke er nok.

– Noen er i veldig god form, men så lenge trening er frivillig blir det fort valgt bort av noen politifolk og deres ledere, sier hun.

Dersom de nå ikke får gjennomslag hos POD for å endre dette, vil de jobbe for å få innført en ordning med frivillig testing gjennom idrettslaget.

Sitter mye i ro

Rapporten fra NPI viser til en rekke forskningsprosjekter blant politifolk i andre land.

To studier i Danmark og Sverige konkluderer med at politiarbeid i liten grad innebærer fysiske påkjenninger.

Det påpekes at søvnunderskudd, søvnmangel og ryggproblemer i forbindelse med tung utrustning og mye stillesittende politiarbeid er realiteten i politiet. De viser nettopp til at det meste av tiden benyttes bak rattet eller ved PC-en.

Ved å måle politibetjentenes puls gjennom en patruljes arbeidsdag, fant de at i gjennomsnitt hadde politibetjentene puls som tilsvarte rask gange kun i underkant av to prosent av tiden under arbeidsdagen, noe som tilsvarer åtte minutter av en åtte timers arbeidsdag.

Resultater i rapporten «Politiet i form»

Hvordan stiller du deg til krav om årlige obligatoriske fysiske tester, hvor utholdenhet og styrke testes?

Årlig test

Svært negativ

Ganske negativ

Verken negativ eller positiv

Ganske positiv

Svært positiv

4.0%

7.0%

16.0%

36.0%

37.0%

Gjennomsnittlig antall timer med fysisk aktivitet i løpet av en uke

Antall timer

Antall timer:

Mer enn 10 timer

3.0%

8-10 timer

12.0%

5-7 timer

37.0%

2-4 timer

41.0%

Mindre enn 2 timer

7.0%

I hvilken grad opplever du at det er tilrettelagt for fysisk aktivitet i arbeidstiden på din arbeidsplass?

Tilrettelegging for trening

Ikke i det hele tatt

I veldig liten grad

I liten grad

I middels grad

I stor grad

I veldig stor grad

9.0%

14.0%

14.0%

33.0%

22.0%

8.0%