Hopp til innhold

Viktig å finne ut hvorfor det brant

Det viktigste nå er at det gjøres en grundig jobb med å finne ut hva som gikk galt da det brant på Melkøya.Det sier ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, etter at det i går ble kjent at produksjonsanlegget stenges frem til januar 2021.

Korte nyheter

 • Saemien kultuvremojhtesh vikinge-tijjiesne Verdaelesne gaavneme

  Arkeologh saemien kultuvremojhtesem Verdaelesne gaavneme, mij vuesehte saemieh lij dusnie vikinge-tijjesne.

  – Joekoen sjïere gosse maaje vïhnesjimmiem åadtjoeh mij nænnoste maam joe daajrah, Harald Bugge Midthjell jeahta, arkeologe Trööndelagen fylhkentjïeltesne.

  Harald akte njieljeste prosjeektedåehkesne mij edtjin saemien kultuvremojhtesh Verdaelesne vïhtesjidh.

  Dåehkie göökte aernieh vikinge-tijjeste gaavneme. Aaj gellie boernh jïh giedtaevjieh vihtesjamme dennie prosjeektesne.

  Dah jiehtieh dan båeries kultuvremojhtesh maehtieh buerebe daajroe saemien histovrien bïjre vedtedh. Idtjin dan stoerre dajvh Verdaelesne goerehth, jïh vienhtieh maehtieh vielie kultuvremojhtesh gaavnedh.

  Gaajhke mij dah gaavneme gærjesne vuesehtieh, jïh gellie almetjh gærjaluejhtese böötin.

  Vuesehte man lyjhkedihks daate temae lea, jïh man gellie almetjh sijhtieh vielie saemien kultuvren bïjre lïeredh.

 • Betydelig snøskredfare i deler av Finnmark

  Det er betydelig snøskredfare langs Finnmarkskysten og i Vest-Finnmark.

  Skredvarslingstjenesten Varsom.no opplyser at det er usikkert hvor mye snø det er igjen å flytte på, men en vindøkning vil sannsynligvis føre til pålagring av snø i leheng.

  – Der det lastes inn mest snø, kan skred løsne naturlig. skriver skredvarslerne.

  Fokksnøflak dannet tidligere i uken stabiliseres gradvis, men kan flere steder ligge på svakt lag av kantkorn rundt gammel skare.

  – Det kan fortsatt være lett for en skikjører å løse ut skred her, og disse kan bli store. Vær særlig forsiktig i overgang til tynne og myke flak, som rundt tregrensa.

  I Vest-Finnmark er snøskredfaren på nivå tre til lørdag, mens den er på nivå 2 på lørdag langs Finnmarkskysten.

 • Oktasašlihttu áigu bissehit politiijaid oahpu

  På norsk

  Olusat sis geat váldet politiijaoahpu eai beasa bargat politiijan, eai leat ovdal leamašan ná olu oahppan politiijat barggu haga go dál.

  Politiijaid Oktasašlihttu reagere garrasit.

  – Dan gal mu mielas lea lossat dadjat, muhto mii oaivvildit ahte mii fertet bissehit Politiijaallaskuvlla oahpu ja njuiket ovtta luohká badjel, njulgestaga váldit bottu oahpuin. Nu lohká Unn Alma Skatvold, Politiijaid Oktasašlihtu jođiheaddji TV 2:i.

  Ráđđehus ii čuovvol lihttu árvalusa.

  – Mii eat sáhte doarjut dákkár evttohusa, ráđđehusa áigumuš lea oažžut eambbo politiijaid, ii fal unnit, vástida stáhtačálli Sigve Bolstad (Gb).

  – Mii bargat garrasit, juohke beaivvi, vai oažžut sin bargui, lohká son TV 2:i.

  Politiet var sent torsdag kveld på plass på stedet med flere patruljer.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK