Hopp til innhold

Støre: – Hensynet til samiske interesser vil alltid være et helt sentralt spørsmål

Regjeringen planlegger å elektrifisere gassanlegget på Melkøya. Den planlagte 420kw-linjen går blant
annet gjennom Fálá reinbeitedistrikt i Vest-Finnmark.

Distriktets leder Áslat Ánte Sara sier dette vil ha store konsekvenser for dem.

– Fálá har allerede mistet mye arealer, vi har ikke råd til å miste mer. Vi trenger land hvis vi skal overleve i fremtiden, sier Sara.

Kraftutbyggingsplanene i Vest-Finnmark bekymrer sametingspresident Muotka. Hun frykter at det kan skje nye Fosen-lignende menneskerettighetsbrudd i reinbeitedistriktene Fálá og Fiettar.

I går møttes statsminister Jonas Gahr Støre og sametigspresident Silje Karine Muotka i et uformelt lunsjmøte. Temaet var oppfølgingen av Fosen-saken og hvordan man i fremtiden skal unngå å bryte menneskerettighetene.

Støre garanterte under møtet at han skal gjøre alt for å unngå at samenes menneskerettigheter brytes i fremtiden.

– Jeg er fornøyd med at statsministeren bekrefter at man gjør alt for å forebygge menneskerettighetsbrudd. Det er veldig viktig og jeg tror at det er et stort og nødvendig skritt i kjølvannet av Fosen-saken, sier Muotka.

Leder i Fálá reinbeitedistrikt synes Støres løftet er bra, men han tror ikke helt på det.

– Det er jo kjempe bra hvis det holdes at det ikke vil skje flere menneskerettighetsbrudd i reindriftsområder. Det ville gi trygghet for reindrifta. Men jeg vet ikke om man skal tro på det. Man må bare vente og se hvordan det blir i fremtiden.

Statministeren sier til NRK at det var et godt og nyttig møte.

– Vi hadde et godt og nyttig møte der vi diskuterte flere saker. Både sametingspresidenten og jeg er opptatt av at vi må styrke tilliten mellom myndighetene og den samiske befolkningen. Jeg forsikret at jeg, og regjeringen, skal gjøre alt vi kan for å unngå framtidige menneskerettighetsbrudd. Det er viktig å ta lærdom av Fosen-saken, sier Støre.

Og når det kommer til regjeringens kraftutbyggingsplaner er det kommet mange tiltak som skal ivareta samiske interesser, forteller han.

– Regjeringens tiltakspakke for reindrift og energi inneholder mange tiltak som skal sørge for å ivareta reindriftens interesser i kraftutbyggingssaker. Når Energidepartementet eller NVE skal behandle konkrete saker om nytt kraftnett eller ny kraftproduksjon i Finnmark, vil de skaffe seg kunnskap om samiske interesser og sørge for grundige konsultasjoner. Hensynet til samiske interesser vil alltid være et helt sentralt spørsmål ved konsesjonsbehandling i samiske reinbeiteområder, sier Støre.

Korte nyheter

 • Unio-streiken trappes opp – Samisk videregående skole i Karasjok blant de berørte

  – Streiken får store konsekvenser for flere av elevene våre. Noen vil oppleve at de ikke får gjennomføre eksamener, sier rektor ved Samisk videregående skole i Karasjok, Susann Røkke.

  Unio har varslet opptrapping av streiken mandag og 17 av skolens lærere tas ut i streik.

  Elevene har også fått informasjon på skolens hjemmeside (ekstern lenke).

  Alle elevene må møte opp til vanlig tid mandag morgen.

  – Det er først i morgen vi kan offentliggjøre hvilke lærere som er i streik, og hvilke elever og skoleklasser som berøres, forklarer Røkke.

  Skolen har nærmere 90 elever i Karasjok og om lag 60 elever rundt om i Norge som får fjernundervisning i samisk.

  Rektor Susann Røkke
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Unio bargoheaitta: Muhtumat eai beasa eksameniid čađahit

  Unio bargoheaitta čuohcá hui olu ohppiide Sámi joatkkaskuvllas Kárášjogas ge. Muhtumat eai beasa eksámeniid ge čađahit, lohká skuvla rektor Susann Røkke.

  Ihtá iđida rájes servet 17 oahpaheaddji Kárášjogas ge dán bargoheaitagii.

  Fágasearvvit Akademikerne ja Unio dat álggahedje bearjadaga bargoheaitaga Norggas, go eai soabadan bargoaddin bálkkáid alde.

  Vuossárgga viiddiduvvo bargoheaitta ja earret eará gártet 17 bargi Sámedikkis ja 17 oahpaheaddji Sámi joatkkajovllas Kárášjogas searvat bargoheaitagii.

  Røkke sáhttá easkka ihttin juohkit ohppiide dárkilat dieđuid dan birra geaidda bargoheaitta čuohcá, go easkka ihttin iđđes lea almmolaš geat dat leat dat 17 oahpaheaddji geat ihttin servet bargoheaitagii.

  Skuvlla lea iežas digitála lávddiin juohkán ohppiide dieđuid bargoheaitaga birra. Buot oahppit galget ihttin boahtit skuvlii nu go dábálaččat (sami.vgs.no).

  Bargoheaitta čuohcá maiddái ohppiide miehtá Norgga geaidda Sámi joatkkaskuvla fállá gáiddusoahpahusa sámegielas.

  Sámedikki direktevra, Inger Marit Eira-Åhrén, lea maid NRK sápmái dovddahan ahte bargoheaitta dáidá earret eará čuohcat Sámediggái dainna lágiin ahte sis unnu kapasitehta.

  Rektor Susann Røkke
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Jillen-Njaarke ja Øyfjellet Wind AS ihttin dikkis

  Helgelándda diggegottis Musseres Nordlánddas álgá ihttin diggi mas lea áššin bieggafápmohuksen guovllus gokko boazodoallit johtet iežaset bohccuiguin guottetbáikái.

  Dikkis deaivvadit Jillen-Njaarke orohaga boazodoallit ja bieggáfápmu huksejeaddji Øyfjellet Wind AS.

  Åajvaeries Musseres dat leat 72 bieggaturbiinna huksejuvvon dakko gokko orohat láve johtit guottetbáikái giđđat.

  Diggi galgá earret eará vástidit guokte gažaldaga:

  1) Leat go bieggaturbiinnat huksejuvvon lobálaš konsešuvnnain, man vuođul stáhta maid de lea addán dien guovllu bieggafápmoindustriija doibmii, aisttan eksproprieren guovllu industriija doibmii.

  2) Jos gávnnahit ahte konsešuvdna lea lobálaš, de galgá diggi maid vástidit man stuorra buhtadusa dahje vahátmávssu boazodoallit galget oažžut dan ovddas go sin giđđajohtingeaidnu lea stáhta bealis addojuvvon eará atnui.

  Orohat čuoččuha ahte konsešuvdna ii leat lobálaš, ja huksejeaddji ges čuoččuha ahte buot lea mannan čallát mielde ja ahte konsešuvdna lea lobálaš.

  Ovdalis leat sámi politihkkárat ja earát almmolaččat dovddahan ahte dát ášši muittuha Fovse ášši máttasámis, maid máttasámi boazodoallit vuite Alimusrievttis.

  Dikki oktavuođas lea maid doarjjaakšuvnna Musseres.

  Dát nu gohčoduvvon Åajvaerie-diggi bistá geassemánu 13. beaivve rádjai.