Hopp til innhold

– Dette forslaget kan vi ikke godta

Verken sametingspresident Egil Olli (Ap) eller Aili Keskitalo (NSR) godtar forslaget til ny minerallov som regjeringen legger fram om kort tid.

VIDEO: Sametinget på kollisjonskurs med regjeringen

Egil Olli og Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I dag ble det kjent at regjeringen avslutter konsultasjonene med Sametinget om den nye mineraloven.

Etter det NRK Sámi Radio kjenner til, vil ikke Sametinget få gjennomslag for et urfolksvederlag fra mineralvirksomheten i samiske områder.

Geahča olles jearahallama Olli:n: - Mii eat luoitte álgoálbmot divvaga

Geahča olles jearahallama Keskitalo:n: - Sámediggi ii sáhte dohkkehit dán

Ikke sett lovteksten

– Jeg har ikke sett selve lovteksten som kommer. Vi har vært klar i forhold til urfolksvederlaget. Denne avgiften skal komme samer og bygdesamfunn til gode. For oss har det også vært sentralt at konsultasjoner og vektleggingsregler i forbindelse med mineralutvinning skal gjelde for hele det samiske området, sier president Egil Olli til NRK Sámi Radio.

Olli tror også det kan være ille for mineralselskapene dersom Stortinget vedtar en lov som ikke Sametinget godtar.

– Det som er ille, er at vi risikerer å få en lov som gjør at mineralnæringen ikke kan utvikle seg videre. Det er det jeg frykter mest. En av våre fremste målsetninger har vært å få en lov som sikrer utviklingsmuligheter for næringen samtidig som andre interesser ivaretas, sier Olli.

Sametingspresident mener det er Sametinget som har løsningene som kan gjøre noe med denne utfordringen.

Står fast på kravet om vederlag

Sametingspresidenten har hele tiden vært klar på at Sametinget skal forvalte et eventuelt urfolksvederlag. Etter det NRK Sami Radio kjenner til, vil ikke Næringsdepartementet støtte dette.

– Sametingets plenum vil komme med sin uttalelse når vi har regjeringens forslag til loven på bordet. Vår uttalelse går da tilbake til regjeringen som i neste omgang fremmer saken for Stortinget. Dersom kravet vårt om urfolksvederlag ikke er med i forslaget, vil vi måtte jobbe i forhold til Stortinget, sier Olli.

– Sametinget kan ikke akseptere at mineralloven ikke er innenfor folkerettens bestemmelser.

Egil Olli har ingen formening om hvem som har gått seirende eller tapende ut av denne saken.

– Jeg håper fortsatt at regjeringen fremmer et lovforslag som Sametinget kan akseptere, svarer Olli når NRK Sámi Radio spør om han kan fortsette som president hvis mineralloven ikke blir slik Sametinget vil ha den.

– Godtar ikke forslaget

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo er helt klar:

– Lovforslaget er slik at Sametinget ikke kan akseptere den. Vi kan ikke godta at det blir gjort forskjell på samer ut i fra hvor de bor. De samiske rettighetene er like sterk i hele det samiske bosetningsområdet, sier hun til NRK Sámi Radio.

Ifølge Keskitalo kan konsekvensene blir alvorlige for næringen dersom mineralloven ikke godtas av Sametinget.

– Det betyr at vi heller ikke kan godta mineralvirksomhet i samiske områder.

– Ap gir forvirring

NSRs gruppeleder mener det kan virke forvirrende for velgerne at Arbeiderpariet har flere meninger om mineralvirksomheten og i forhold til samepolitikken.

– Partiet har ulike samepolitiske ståsteder; et her på Sametinget og et i regjeringen. Jeg fatter ikke hvordan velgerne kan godta dette.

Hun mener det er Finnmark Arbeiderparti som har hatt føringen i arbeidet med mineralloven.

– Det synes det jeg er beklagelig, sier Keskitalo.

Hun mener muligheten nå er å inngå samtaler med mineralselskapene.

– Det er viktig å forklare til selskapene hvorfor Sametinget ikke kan akseptere et slik lovforslag, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Ájggu sáme oahppofálaldagáv nannit

  Bierjjedagá almot ráddidus ådå stuorradiggediedádusáv sáme giela, kultuvra ja sebrudagá birra.

  Oajvveássje danna l sihkarasstet sáme mánájda buorep sámegielåhpadusáv ja nuoges sámegielåhpadiddjijt.

  Dán ådå diedádusán aj vuostasj bále tjielggiduvvá man garrasit sáme æjgáda ietja hæhttuji rahtjat sámegielåhpadusá åvdås Vuonav miehtáj, ja jut ållo sáme máná e oattjo sámegielåhpadusáv majt siján lulun riektá oadtjot.

  Vuona máhttoministar Tonje Brenna ájggu ådå diedádusájn dilev buoredit.

  – Ráddidus sihtá sihkarasstet jut ienep máná oadtju sámemánájgárde fálaldagáv, ja jut ienep sáme máná válljiji sámegielåhpadusáv skåvlån. Lulun ájnas jut ienep sámemáná sámegielav låhki joarkkaskåvlån, vaj ienebut de aj lulun bessat sáme åhpadiddje oahppuj, ja besalulun aj ietjá sáme oahpojt válljit, javllá Brenna.

  Sån la dudálasj gå Sámedikken l ássjev hiebadam.

  – Náv de lulujma nannit sáme gielajt ja sáme identitiehtav. Lav ávon gå Sámedikkijn li avtan mielan danna gåktu dálásj dille la. Dálla máhttep aktan dajt vánesvuodajt njuolggigoahtet ja dajt dárbojt vuorodit ma li åhpadussuorgen, javllá Brenna.

  Sámedikke mielas la ájnas jut Stuorradikke diedádusán dálla vijmak tjielggiduvvá makkir duohta dille sáme familjajda la Vuonav miehtáj, gå hæhttuji rahtjat sámegielåhpadusá åvdås.

  Dálla gå ráddidus aj la dádjadam gåktu dille duodaj la, de la máhttelis njuolggitjit dilev, miejnni Sámedikkepresidænnta Silje Karine Muotka.

  – Dálla l doajvvo jut sjaddá almma tjuovvolibme ja Sámedikke ulmme la jut sáme æjgáda ja sáme máná e galga rahtjat juohkka jage, ja vargga biejves bæjvváj dav sihkarasstet mij la mánáj rievtesvuohta åhpadusláhkaj, duola degu buorre sámegielåhpadus, javllá sån.

  Muotka aj dættot stuorradiggediedádus diedon galggá konkrehta dåjmajn tjuovvoluvvat, vaj sámemánáj oahppofálaldahka buorrán ja vaj sáme åhpadiddjij låhko lassán.

  – Dát aj diedon ævtot vil ienep økonomijjalasj fámojt ja ålo ietjá dåjmajt gå diedádus galggá tjuovvoluvvat, javllá sån.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Tonje Brenna (Ap)
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Luossabiepmangielddus suhttada eamiálbmotjoavkku

  Wei Wai Kum First Nation jođiheaddji Chris Roberts lea jámas suhttan go Kanáda áigu giddet dan 15 luossabiepmahaga, mat leat Discovery Islands guovllus British Columbias, čállá Intrafish.

  Roberts gáibida, ahte guolástusministtar Joyce Murray biddjošii eret doaimmastis, ja ahte stáhtaministtar Justin Trudeau su sadjái bijašii Marc Miller:a.

  Guolástusministtar Murray dieđihii luossabiepmahagaid giddemis guovvamánu gaskkamuttos, čállá The Fish Site.

  Luossašaddadeapmi lea stuorra riikogaskaoapmin Kanádas. Eará eamiálbmotjoavkkut leat máŋga jagi vuostálastán ealáhusa. Sii oaivvildit luossašaddadeapmi nuoskkida luonddu ja bilida eamiluosa ovddas (čájáhusgovva).

  Marine Harvest`lakseoppdrettsanlegg i Vancouver Island, BC.
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Australias urfolk skal anerkjennes i grunnloven

  Australias statsminister Anthony Albanese har skissert detaljer om en foreslått folkeavstemning, som skal holdes senere i år med sikte på å gi anerkjennelse i grunnloven til landets urbefolkning.

  Aboriginal- og Torres Strait Islander-folket, som representerer omtrent 3,8 prosent av Australias befolkning, er foreløpig ikke nevnt i grunnloven, opplyser Aljazeera.

  I 122 år har Australias grunnleggende dokument unnlatt å anerkjenne urbefolkningssamfunn og deres mer enn 65.000 år med kontinuerlig forbindelse til landet.

  Loga sámegillii

  Australske aboriginer.
  Foto: RYAN REMIORZ / AP