Hopp til innhold

Reindriftsleder: – OED opptrer partisk i konsultasjonene om Fosen-dommen

Onsdag startet Olje- og energidepartementet (OED) konsultasjoner med berørte parter for å finne ut hvordan de kan følge opp Høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Leif Arne Jåma på Storheia, Åfjord

FRA JUBEL TIL BEDRØVELSE: Leif Arne Jåma og de andre reineierne på Fosen jublet da de i fjor fikk medhold i Høyesterett etter tjue års kamp. Drøye 13 måneder etter dommen har jubelen gått over til bedrøvelse over at Staten ikke respekterer sin egen Høyesterett.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– I konsultasjon med Staten forventer du at Staten er en objektiv part. De skal være nøytrale i sin fremstilling. Jeg syns ikke at onsdagens konsultasjon bar preg av det.

Det sier Leif Arne Jåma (56), leder i Sør-gruppen i Fosen reinbeitedistrikt til NRK. Reinbeitedistriktet er kjent under navnet Sør-Fosen sijte.

– Vi opplevde Staten som partisk, og da på utbyggerens side. Møtet bar preg av det, påpeker Jåma.

Dette svarer statssekretær Elisabeth Sæther (Ap):

Reindriften står selvsagt fritt til å avslutte konsultasjonene dersom de mener de ikke er formålstjenlige. Departementet har imidlertid så langt fått tilbakemelding om at reindriften mener konsultasjonene må videreføres.

Elisabeth Sæther, mørkeblå blazer

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) sier at regjeringen fortsatt vil ha vindkraft på Fosen.

Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK

– Kun én løsning

Høyesterett slo 11. oktober 2021 fast at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket for Storheia og Roan vindkraftverk var i strid med reindriftens folkerettslige vern.

Partene i saken var Statkrafteide Fosen Vind DA mot de to samiske reindriftsdistriktene Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen sijte.

Storheia, Fosen

Det er 150 vindturbiner i de to vindparkene. I tillegg er det mil etter mil med veier.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Vindkraftselskapet hadde OED med på laget som partshjelper, representert ved regjeringsadvokaten.

– Vi ser kun én løsning. Det er å rive ned vindturbinene og revegetere landskapet slik at vi får tilbake tapte vinterbeiter, sier Jåma.

400 dager siden dommen

13 måneder eller drøye 400 dager etter dommen har regjeringen og OED ennå ikke konkludert med hvordan dommen skal følges opp.

Departementet har laget et utredningsprogram. Der har de listet opp det som skal utredes.

Sør-gruppen ble konsultert 9. november. Nord-gruppen skal konsulteres senere i november.

Det konsulteres nå om forslag til utredningsprogram. Det vil si rammene for videre utredninger på Fosen. Hvordan reindriften skal sikres videre drift på Fosen og hva som skal skje med vindkraftverkene blir ikke avgjort i konsultasjonene nå, men må vurderes når utredningene er gjennomført, forklarer Sæther.

Marte Mjøs Persen og Terje Aasland

To olje- og energiministre har prøvd å finne ut hvordan Fosen-dommen skal følges opp. Marte Mjøs Persen (Ap) var i denne posten fra 14. oktober 2021 til 7. mars 2022. Da overtok Terje Aasland (Ap).

Foto: Fotomontasje / NRK

Sæther forklarer at OEDs mål for den videre prosessen i Fosen-saken er å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas.

Departementet må derfor ta flere hensyn i betraktning. Det innebærer ikke at departementet bare er opptatt av vindkraftkonsesjonærenes interesser. Departementet har vært tydelig på at statens folkerettslige forpliktelser overfor reindriften skal sikres, understreker Sæther.

– Bekymret for bærekraften

Statsforvalteren i Trøndelag har observert at utviklingen i Fovsen Njaarke sijte har vært meget negativ.

– Vår gjennomgang gjør oss bekymret for bærekraften på kort og lang sikt i reindriften på Fosen. Det skriver direktør i reindriftsavdelingen Siv Merethe G. Belbo i et notat datert 11.10.2022.

Siv Merethe G Belbo

BEKYMRET: Direktør i reindriftsavdelingen Siv Merethe G. Belbo har skrevet bekymringsmelding om reindrifta på Fosen.

Foto: Solvår Flatås / NRK

Statsforvalteren slår fast at reinbeitedistriktet (sijte) i begrenset grad oppfyller de politiske målsettingene for bærekraftig reindrift.

Vindkraftverk og rovdyrtap nevnes som to store utfordringer for Fosen sijte.

Redusert beitebruk

I områdene til Roan vindkraftverk ble beitebruken redusert med opptil 50 % innenfor 5-15 km avstand til vindkraftverket.

– Redusert beitebruk i et område gir økt bruk av andre områder. Endring i tradisjonelt beite- og trekkmønster gir utfordringer under gjeting og samling, går det fram i notatet.

Reinsdyr på Storheia, Fosen

Det svenske forskningsprogrammet Vindval har påvist reinens unnvikelsesmønster til vindkraftverk, blant annet for Roan vindkraftverk. Det er ikke gjort samme undersøkelser for Storheia vindkraftverk. Rapporten fra 2021 har gitt større enighet mellom forskere fra ulike forskningsmiljø om at vindkraftverk har betydning for både rein og reindrift.

Foto: Heiko Junge / NTB

På Fosen har statsforvalteren kjennskap til at rein i større grad trekker ned i skogen og på dyrket jordbruksland.

– Dette har vi erfaring med fra andre reinbeiteområder også dersom rein blir forstyrret i sine naturlige årstidsforflytninger. Endret beitemønster bidrar til nye utfordringer for reindrifta ved gjeting av flokkene, forklarer Belbo i notatet.

Jåma sier at dette har med reindriftens eksistens å gjøre.

– For å ha reindrift på Fosen er vi avhengige av alle de årtidsbeitene vi har. Vi kan ikke ta bort et vinterbeiteområde og fortsatt tro at det er bærekraftig, påpeker Jåma.

Korte nyheter

 • Stor snøskredfare i Lyngen i Troms

  Mandag er det stor snøskredfare i Lyngen i Troms. Det skriver snøskredvarslinga Varsom på sine nettsider.

  Snøskredvarslinga anbefaler å unngå skredterreng og utløpsområder. Naturlig skredaktivitet ventes på grunn av temperaturstigning, kraftig vind og potensielt mye nedbør.

  Resten av Troms har faregrad 3, som regnes som betydelig snøskredfare.

 • Faskii guokte bálkkašumi Göteborgas

  Filbma «Ellos Eatnu – La elva leve» vuittii lávvardat eahkeda sihke gehččiidbálkkašumi ja árvvoštalliidbálkkašumi filbmafestiválas Göteborgas.

  Nordic Dragon Award lea Davviriikkaid stuorámus filbmafestivála, ja filbma oažžu ge 400.000 ruvnnu bálkkašupmin.

  – Filbma addá ođđa ipmárdusa sámiid oaidnosadjái Norgga politihka ja fápmohuksema ektui, ja lea buorre ahte geahččit ja árvvoštallit atnet árvvus dan, dadjá Kjersti Mo, Norgga Filbmainstituhta direktevra.

  Ellos eatnu - La elva leve
  Foto: Mer Filmdistribusjon
 • Futsal-golli sámi gánddaide

  Sámi futsal gánddaidjoavku vuittii lávvardaga golli Árktalaš dálveriemuin Wood Buffalo:s Kanádas. Sii časke ruovttujoavkku Davvi-Alberta 3-0. Sápmi stivrii čiekčamiid álggus gitta lohppii.

  Sápmi lea áidna joavku, mii lea vuoitán Davvi-Alberta vuostá dán jagi gilvvuin. Sápmi vuittii 3-0 álgospealus maid.

  Sápmi vuittii čieža medálja lávvardaga čuoigamiin, ja leat vuoitán oktiibuot 26 medálja. Ná máŋga medálja ii leat Sápmi goassige ovdal vuoitán Árktalaš dálveriemuin.

  AWT 2023 gull til Sápmi futsal
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK