Hopp til innhold

Mattilsynet avdekket alvorlige regelbrudd under Finnmarksløpet

To hunder døde under Finnmarksløpet i fjor. Kan være tegn på at hundene har vært utsatt for aktiviteter som ikke er dyrevernsmessig forsvarlig, mener Mattilsynet.

Jean-Luc Forster, veterinær under Finnmarksløpet

Veterinær Jean Luc Forster sjekker en av hundene under Finnmarksløpet i 2010. Illustrasjonsbilde.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Tilsynet har vedtatt tre pålegg som Finnmarksløpet har fått frist til gjennomføre innen 1. februar 2013.

– Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig, heter det om samtlige pålegg Finnmarksløpet har fått.

Jobber med forholdene

Inspeksjonen ble gjennomført i forbindelse med Finnmarksløpet i mars i 2012 .

– Det tilsynet påpeker er jo alvorlige ting, men vi har allerede stor fokus på disse forholdene og som vi jobber med og har jobbet med. Vi ser at vi må bedre vår dokumentasjon på de tingene som vi faktisk gjør underveis i løpet, sier Svanhild Pedersen til NRK.

Hun er daglig leder i Finnmarksløpet AS.

Døde hunder og smittefare

Her forholdene som Mattilsynet mener er alvorlige regelbrudd:

 • To hunder døde under løpet

– Når hunder viser tegn til nedsatt matlyst under løpet kan dette tyde på at de er så utmattet at de ikke klarer å ta til seg næring. Det har også dødd to hunder under årets Finnmarksløp, som kan være tegn på at hundene har vært utsatt for aktiviteter som ikke er dyrevernsmessig forsvarlig, skriver tilsynet.

 • Smittefare

– Arrangøren kunne ikke gjøre rede for iverksatte tiltak for å forebygge smitte til friske hunder, skriver tilsynet.

Veterinær

Veterinær kontrollerer en hund under Finnmarksløpet.

Foto: Vibeke Lund Pettersen / NRK

Og fortsetter:

– Finnmarksløpets personell så ut til å ha manglende bevissthet i hvordan de skulle opptre slik at en eventuell smittsom sykdom ikke skulle spres til friske hunder. På et løp som angår over tusen hunder er det meget alvorlig om smitte skulle spre seg under løpet. Derfor er det viktig at Finnmarksløpet innfører rutiner som sikrer at personell som håndtere syke hunder, i minst mulig grad fører til spredning av smitte.

 • Mangelfulle veterinærjournaler

– Det kan derfor føre til at hunder som er skadet ikke blir fulgt opp tilstrekkelig og at de heller ikke blir tatt ut av løpet. Dette løpet angår et stort antall hunder, og arrangør bør ha ekstra fokus på at journalføringene blir gjort på en måte som kan vise at arrangementet ikke går på bekostning av god dyrevelferd, heter det i rapporten fra Mattilsynet.

– Har en god dialog

Svanhild Pedersen forteller at Finnmarksløpet har hatt flere møter med Mattilsynet.

Svanhild Pedersen

Daglig leder Svanhild Pedersen i Finnmarksløpet AS.

Foto: Finnmarksløpet/Trond Anton Andersen

– Vi har en god dialog og hatt en grundig runde med dem for å se på innholdet i påleggene. I god tid før løpet i 2013 skal vi dokumentere at vi setter iverk tiltak sånn at vi har alt der det skal være, sier hun til NRK.

Distriktssjef Vibeke Elvenes forteller at vedtakene om pålegg er summen av flere tilsyn som ble foretatt i løpet av fjorårets arrangement.

Hun understreker at tilsynet hele tiden har hatt god dialog med arrangøren.

Distriktssjef i Mattilsynet Vibeke Elvenes

Distriktssjef Vibeke Elvenes i Mattilsynet.

Foto: Maria Elise Nystad / NRK

– Det er viktig at Finnmarksløpet har fokus på dyrevelferd og dyrehelse, og vi mener dem i hovedsak har det. Vi har valgt å påpeke disse forholdene i en rapport med vedtak fordi Finnmarksløpet øker i omfang. Derfor er enda mer viktig å påpeke dette når antallet på deltakende hunder øker, sier Elvenes til NRK.

Distriktslederen i Mattilsynet mener Finnmarksløpet har hatt et økende fokus på det som tilsynet er opptatt av.

Korte nyheter

 • Reakta-aamhtese orre daatoem åådtje

  Reakta-aamhtese gaskem Jillen Njaarke jïh Øyfjellet Wind, mij edtji suehpeden 23 biejjien aelkedh, ij edtjh læjhkan aelkedh dellie. Øyfjellet Winden advokaath tuhtjieh dah fer vaenie tïjjem utnieh ryöjredidh, jïh dan åvteste krïeveme reakta-aamhtese tjuara mænngan aelkedh. Jillen Njaarken advokaath eah leah latjkes. Digkiereakta edtja minngeben våhkoen orre daatoem gaavnedh.

  Les saken på norsk.
  Loga sámegillii.

  Vindturbiner på Øyfjellet vindpark
  Foto: NRK
 • Bevilger støtte til nordsamisk språkopplæring

  Sametinget bevilger 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde nordsamisk språkkurs til voksne. – I Norge er det mange folk, som ønsker og trenger undervisning i samisk. Mange har et passivt språk og de behøver trygge rammer for å begynne å bruke språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

 • Doaibmabijuid goavvejagiid várás

  Dán jagi leamašan garra goavvejahki mii lea čuohcan garrasit bearrašiidda ja boazodoalloservodahkii sihke ruđalaččat ja dearvvašvuođa dáfus. Norgga Sámediggi ja Davvi Dearvvašvuohta leat čoahkkinasttán dainna áigumuššan ahte geahčadit mo sáhttet ásahit bissovaš veahkkefálaldagaid sápmelaččaide. Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto dadjá, ahte Davvi Dearvvašvuođas áddejit dan duođalaš dili mii leamaš, ja leatge dál fárrolaga iskamin gávdnat bistevaš doaibmabijuid ja fálaldagaid dán hárrái.

  Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr