Toppen av hodene til kinotittere på åpningen av Raasten rastah filmh.
Foto: Emmi Alette Danielsen / nrk
Rahkan 7. biejjen reajeste 10. beajjen raajan saemien filmh-feestivale Plassjesne lij. Programme maanide, noeride jïh geervealmetjidie. Dïhte lea akte orre festivaale. Desnie meehtin gellieh ovmessie filmh vuartasjidh, saemiej jih jeatja aalkoeaalmetji bijre. Festivaalen aamthese lij "Vaajesth!". 7. november- 10.november var det filmfestival på Røros.