Planlegger mengder med vindkraft

En oversikt som Ságat presenterer, viser at det planlegges til sammen minst fem vindkraftanlegg mellom Laksefjordvidda og Nordkynhalvøya i Øst-Finnmark. To av de berørte reinbeitedistriktene går sterkt imot planene da de mener utbyggingene vil få reinsdyrene til å sky området hvor vindturbinene etter planene skal bygges.