Barnehager viktige i styrking av samisk språk

En nøkkel for å styrke samisk språk er barnehagene. Derfor må man stimulere til flere samiskspråklige barnehager, kommer det fram i ny språkrapport.

NSR vil sikre samisk i barnehagene, som her ved Árran

Árran barnehage på Drag i Tysfjord

Foto: Sander Andersen/NRK

Før i tiden ble samisk snakket overalt, unntatt i skolen. I dag er skolen i mange kommuner nærmest den eneste plassen hvor samisk snakkes, og barnehage og skole er uten tvil svært viktige i for samisk språkrøkt. Betydningen av barnehage og skole kan ikke undervurderes i samisk språkrøktsammenheng.

Det kommer fram i Samisk språkundersøkelse 2012, som onsdag ble lagt fram i rapports form, er utført gjennom et samarbeid mellom forskere ved Norut Alta og Nordlandsforskning på oppdrag fra Sametinget.

Rekrutteres gjennom barnehagene

I rapporten kommer det fra at en nøkkel for å styrke samisk språk er barnehagene. Å satse på flere samiskspråklige barnehageplasser vil bidra til at flere barn blir samiskspråklige.

I kommuner utenfor samisk språkforvaltningsområde viser det seg at det er gjennom barnehagene at elever rekrutteres til opplæring både i og på samisk. Å stimulere til flere samiskspråklige barnehager er derfor et helt konkret tiltak.

I denne sammenhengen vil eksempelvis en styrking av retten til et samiskspråklig barnehagetilbud i barnehageloven, utenfor forvaltningsområdet i likhet med innenfor, være et viktig bidrag. En slik språklig arena i kommunen vil kunne stimulere til økt bruk av samisk mellom foreldre og barn, og etablere eller eventuelt styrke et allerede eksisterende samiskspråklig miljø, sies det i rapporten.

Bare samiske barnehager

I Kautokeino er alle barnehagene samiske.

– De fleste som jobber i barnehage her snakker samisk og er også samer. Da er det enklere å gi et samisk tilbud til barna i barnehagene, sier enhetsleder for barnehager og kultur Britt Ørnebakk i Kautokeino kommune.

Der begynner også barna til norskspråklige i samisk barnehage.

– Noen frykter kanskje at barnet ikke skal forstå det som sies, men om det er barn som ikke forstår samisk i det hele tatt, så tar vi jo også norsk til hjelp.

På barnehagene i Kautokeino er man bevisst på å lære barna forskjellige samiske ord.

Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Vi lærer barna både nye og gamle ord, som kanskje ikke er så ofte i bruk lenger. Ordene har vi også skrevet i ukeplanen.

– Må bevisstgjøre kommunene

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma sier at rapporten vil være et viktig grunnlag for den kommende barnehagemeldinga som Sametinget jobber med.

– Man må finne tiltak og metoder fra barnehagenivå til sykehjemsnivå.

Hun sier at det er et viktig arbeid å bevisstgjøre kommunene også, for at de kan tilrettelegge for at det samiske språk skal bli styrket i deres kommune uavhengig om de er med eller ikke i samisk språkforvaltningsområde.