Hopp til innhold

Hevder at et av Norges største vindkraftverk er ulovlig

Byggingen av vindkraftverket på Øyfjellet i Nordland har stengt flytteleiet til reinsdyrene. Dette mener advokaten til reineiere er ulovlig og vil ta saken videre rettslig.

Bildemontasje med Øyfjellet og advokat Pål Gudesen

LOVSTRIDIG: Advokat Pål G. Gudesen mener at vindkraftverket på Øyfjellet er ulovlig fordi den stenger det tradisjonelle flytteleiet til reinsdyrene.

Foto: DALAN ADVOKATFIRMA / OLE HENRIK KAPPFJELL

– Det er ulovlig fordi reindriftsloven klart angir at flytteleier ifølge loven skal holdes åpne. Flytteleiene er i all praksis stengt av anleggsarbeidet og reinsdyra kommer seg ikke forbi, forklarer advokat Pål G. Gudesen.

Advokaten som representerer Jillen Njaarke reinbeitedistrikt mener dette er en alvorlig sak og påpeker at det planlagte vindkraftverket kan være lovstridig.

– Flytteleiene er ulovlig stengt. Dette kommer også til å være tilfelle i fremtiden om vindkraftverket blir bygget, forklarer advokat Gudesen.

Lang og betent konflikt

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har beiter i flere forskjellige kommuner i Nordland, men Øyfjellet i Vefsn kommune er det mest sentrale beiteområde i distriktet, fordi det er den tradisjonelle flytteleien fra vinterbeitene til sommerbeitene.

Distriktet er avhengig av traseen, fordi her går den naturlige trekkmønsteret til reinsdyrene. De har vandret her sesong etter sesong over en veldig lang tidsperiode.

Reinens naturlige trekkmønsteret står nå i fare, etter at Sveriges ledende vindkraftselskap Eolus Vind i 2016 fikk grønt lys av Norske myndigheter til å sette i gang med vindkraftverk på Øyfjellet.

Myndighetenes vilkår til vindselskapet er at de må bli enige med Jillen Njaarke og lage en avtale som skal sikre vårflytting av rein til og fra vinterbeitene.

Vindkraftområde, Øyfjellet under utbygging våren 2020.

I GANG: Arbeidet med å bygge den 64 kilometer lange anleggsveien er godt i gang, selv uten avtale.

Foto: Eolus Vind AS

Fire år etter vindkraftverkets gjennomslag for prosjektet er en slik avtale fortsatt mangelfull, samtidig er anleggsarbeidet i full sving. Dette har skapt en økende konfliktnivå mellom utbygger og reinbeitedistriktet.

Konflikten tilspisset seg forrige uke når Olje- og energidepartementet ikke ville stanse anleggsarbeidet. De frykter millionbeløp ville gå tapt, dersom selskapet måtte stoppe arbeidet for en periode.

Ole Henrik Kappfjell

OPPGITT: Reineier Ole Henrik Kappfjell er oppgitt over situasjonen på Øyfjellet.

Foto: Liv Inger Somby

Samtidig som konfliktnivået øker så er det fortsatt tjuetalls drektige reinsimler i anleggsområdet på Øyfjellet. Ifølge samene er de avskåret og kommer seg ikke videre til sommerbeitene, fordi anleggsarbeidet sperrer trekkleiet.

– Hele området er stengt nå, hvordan det blir etter at vindkraftverket er ferdig det er jo helt uforståelig, sier en bekymret reineier i Jillen-Njaarke Ole Henrik Kappfjell.

Kappfjell har liten tro at det er plass til begge næringene på fjelltoppen.

Tror på sameksistens i fremtiden

I motsetning til Jillen Njaarke reineier så har statssekretæren i Olje- og energidepartementet Tony Christan Tiller (H) stor tro på at vindkraftverket og tradisjonell reindrift kan fungere sammen på Øyfjellet.

Tiller er også uenig i påstandene til advokat Gudesen om at vindkraftprosjektet er ulovlig.

– Vi har aldri fattet et vedtak om at flytteleiene skal stenges, noe som kommer frem i reindriftsloven er ulovlig.

Statsekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje– og energidepartementet

IKKE LOVBRUDD: Statssekretær Tony Christian Tiller (H) ser ikke noe lovbrudd ved deres vedtak om å ikke stanse anleggsarbeidet på Øyfjellet.

Foto: OED / Scanpix

Men det er fortsatt rein i området som ikke kommer seg forbi anlegget?

– Nå har det seg slik at mesteparten av flokken har kommet seg forbi. Eolus Vind er fortsatt pålagt til å stanse arbeidet dersom det forstyrrer reindrifta, sier Tiller.

Tiller har også registrert dårlig kommunikasjon og liten velvilje til samarbeid mellom partene, men tror fortsatt det er plass for begge næringene på Øyfjellet.

– Kravet om at partene skulle bli enige om avbøtende tiltak er jo en sentral del av konsesjonen som ble gitt. Vi fra vår side mener at det burde være mulig å ha en sameksistens mellom begge næringer i fremtiden.

Frykter for fremtiden

Når det gjelder årets vårflytting så er Ole Henrik Kappfjell fremdeles usikker på hvordan de skal få over resten av flokken til sommerbeitene.

Død reinkalv på Øyfjellet i Vefsn.

DØD REINKALV: Forrige uke ble denne reinkalven funnet død i nærheten av anleggsarbeidet, men det er vanskelig å si hvorfor og hvordan det døde.

Foto: Ole-Henrik Kappfjell / Privat

Men det er fremtiden som plager han mest.

– Det er jo utfordrende allerede nå. Så hvordan de påstår at det skal være mulig å sameksistere i området i fremtiden skjønner jeg ikke. Det er umulig, det går ikke an å leve i den troen om at det skal være ja takk til begge deler her, avslutter Kappfjell.

Korte nyheter

 • Cengiz Al: Giitevaš go beasai lohkat Duohtavuođakommišuvnna raporttas

  Dáiddár Cengiz Al lea giitevaš go beasai Našunálateáhtera lávddis lohkat Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporttas mii almmuhuvvui geassemánu 1. beaivvi.

  Eambbo go 30 tiimma, birra jándora, lohke sihke dáiddárat, politihkkarat, ieš guđet ge ásahusaid ovddasteaddjit ja olbmot buot agiin dan eambbo go 700 siidosaš raportta jitnosit.

  Kvenateáhtera teáhterhoavda, Frank Jørstad, lei okta máŋgasis geasa gulai lágidit lohkama.

  – Sii atne dehálažžan gávdnat olbmuid miehtá riikka. Maiddái ahte majoritehtaálbmot galggai dovdat gullevašvuođa dása. Danne dárbbašedje dakkár olbmuid go Cengiz Al lohkat raportta.

  Cengiz Al
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Deatnu dáhtošii eambbo dieđuid korrupšuvnnas

  Deanu gielda dáhtošii diehtit leat go eambbo olbmot čadnon korrupšuvdnii ja nu maid ruđalaččat sivalačča dasa go gielda lea massán badjel 20 miljon kruvnna.

  Diimmá geasi dubmejuvvuiga guovttis njealji ja viđa jagi giddagassii j máksit buhtadasa go leigga buijján alcceseaskka ruđa maid de leaba speallan eret.

  Gielddadirektevra Inger Eline Fjellgren dadjá iežaset hálidit geahčadit 2010 rájes logi jagi maŋás, oaidnin dihtii lea go vuođđu čužžehit ášši dás.

  Duorastaga galgá ovdagoddi mearridit čuovvolit go gielddadirektevrra árvalusa bidjat olggobeali olbmuid guorahallat ášši.

  Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren i Tana
  Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK
 • Jaffery galgá jođihit Stuorradikki barggu raporttain

  Lubna Jaffery Bargiidbellodagas galgá jođihit Stuorradikki barggu Duohtavuođa kommišuvnna raporttain.

  Jaffery lea Stuorradikki Dárkkistan- ja konstitušuvdnalávdegotti vuosttas nubbijođiheaddji.

  – Dan go ollu sámit, kvenat ja meahccesuopmelaččat eai beassan leat geat sii leat iežaset gielain ja eallinvugiin, de dovdá son stuorradiggepolitihkarin ahte dát lei áigojuvvon polithkka maid Stuorradiggi lei dohkkehan, dadjá son.

  Lubna Jaffery
  Foto: Magnus Ridola