Hopp til innhold

Mener reindrift ofres for Norges største vindkraftverk: – Et voldsomt naturinngrep

– Vi var her lenge før Eolus Wind kom på banen, sier reineier. Mandag stanset vindkraftutbyggeren anleggsarbeidet midlertidig slik at vårflyttingen kan gå som planlagt.

Anleggsvei Øyfjellet Wind

Svenskeide Eolus Vind er i full gang med å bygge en 64 kilometer lang anleggsveg opp til fjellet hvor 72 vindmøller skal stå ferdig til neste høst.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Utenfor rådhuset i Vefsn kommune står samerettsforkjemperen Elsa Laula Renberg på sokkel. Hun har blikket rettet mot Øyfjellet og områdene som en gang var hennes reinbeitedistrikt.

Elsa Laula Renberg på sokkel i Vefsn

Fra sokkelen utenfor rådhuset i Mosjøen, står samerettsforkjemperen Elsa Laula Renberg med blikket rettet mot Øyfjellet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Nå, 100 år etter, er sørsamene i full gang med å samle reinen for å flytte dem tilbake fra kystfjellene og til kalving og sommerbeite i innlandet.

Midt i flyttleien driver det svenskeide Eolus Vind for fullt med å bygge en 64 kilometer lang anleggsvei, opp til fjellet hvor 72 vindmøller skal stå ferdig til neste høst.

– 55 kvadratkilometer er et voldsomt naturinngrep, sier Torstein Appfjell, som er leder i Nillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Han forteller at reindriftsnæringen på Helgeland de siste tiårene har mistet masse beiteland, men til nå har inngrepene skjedd i lavlandet.

Ingen avtale på bordet

– Nå kommer et vindkraftverk og tar fjellet også. Alt vi ser her blir et gigantisk industriområde. Det er ganske dramatisk.

Torstein Appfjell, leder Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

– Vi føler vi blir ikke tatt på alvor. Jeg føler vi blir sett på som et uromoment for den norske stat. At vi er for små til at det har noen hensikt å satse på oss, sier Torstein Appfjell.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I vilkårene for konsesjonen fra 2016 står det at vindkraftutbyggeren skal komme fram til en avtale med reindriftsnæringa som sikrer flytting av rein til og fra vinterbeitene.

Fire år etter er en slik avtale ennå ikke på plass.

Vindkraftutbyggeren mener at de har strukket seg langt for å komme reineierne i møte.

– I konsesjonen vår har vi et vilkår hvor det står at vi skal legge til rette for en løsning med såkalte avbøtende tiltak. Så langt har vi ikke kommet fram til en løsning, sier Ørjan Thorstensen Rosvold, som er byggprosjektleder for Eolus Wind på Øyfjellet vindkraftverk.

Torstein Appfjell synes det virker som om motparten mener forutsetningen i konsesjonen gir rom for tolkning.

– Jeg konstaterer at vindkraftutbyggeren sier at de skal legge til rette for en løsning. Det er ikke riktig. Konsesjonen ble gitt under forutsetning at reindriften skal sikres tilgang til vinterbeitet gjennom en avtale.

Reinflytting i full gang

Reinflytting i Øyfjellet-området i Vefsn

Vindkraftutbyggerne i Øyfjellet i Vefsn har ennå ikke fått på plass en avtale som sikrer reindriftsnæringa flyttvei til og fra vinterbeite.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Nå er reinflyttinga i full gang og konflikten er tilspisset fordi flyttleien for rein går tvers gjennom anleggsområdet.

– Vi ber bare om arbeidsro, slik at vi kan gjøre jobben vår på en forsvarlig måte, sier Appfjell.

En alternativ flyttlei går over Hundålavatnet, men vannet er regulert, og dermed er isforholdene svært usikre.

Allerede skal deler av de store reinflokkene ha blitt skremt av anleggsmaskinene og stukket av.

Vil frakte rein på lastebil

Reinflytting i Nillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Vårflyttinga må være fullført før reinkalvene fødes rundt månedsskiftet april-mai.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Blant annet har vindkraftutbyggeren foreslått at reinflokkene enten transporteres gjennom området på lastebil. Eller at de fraktes forbi med ferge når anlegget står ferdig.

Dette har Fylkesmannen i Nordland avvist som en uholdbar løsning.

– Å flytte rein på bil og ferge er ikke et alternativ. Vi er avhengig av at reinen selv kan gå langs bakken. Det blir vanskelig med mer enn 70 vindturbiner, sier Appfjell.

Videre har Eolus Wind foreslått å stans i anleggsdrift en kort periode, tilpasse vegskråninger slik at det skal være lett og komme seg over.

– Vi har også sagt at vi kan bidra med gjerde- eller transportmateriell til reindriften. Men det har vært vanskelig å ha fått svar fra dem. Vi opplever at ønsket om avbøtende tiltak ikke er til stede.

Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder Eolus Wind

– Vi har ei utfordring, og det er beklagelig, sier Ørjan Thorstensen Rosvold, som er byggprosjektleder for Eolus Wind på Øyfjellet vindkraftverk.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

På olje- og energiministerens bord

Og mens anleggsarbeidet pågår, skal Olje- og energidepartementet behandle klager og henvendelser fra en rekke organisasjoner.

NVE ga Eolus stoppordre i en måned for å gi reineierne ro til å flytte reinen gjennom anleggsområdet.

Elous sendte inn klage på stoppordren og fikk medhold fra Olje- og energidepartementet.

Da gikk 11 aktører sammen for å kreve umiddelbar stans i anleggsarbeidet.

– Vi føler at motivene våre mistenkeliggjøres. Vi bruker ikke flyttleien for å være vanskelig med Eolus Wind.

I en e-post til NRK, skriver Olje- og energidepartementet at det har kommet henvendelser og brev fra en rekke organisasjoner om vindkraftverket og at departementet vil legge vekt på å medvirke til at partene i saken finner løsninger på spørsmål som er tatt opp.

Mandag varslet Øyfjellet Wind AS at de stanser anleggsarbeidene i området for at reinflyttingen skal kunne gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Det er ikke klart hvor lenge de stanser arbeidet.

Vårflyttinga må være fullført før reinkalvene fødes rundt månedsskiftet april-mail.

Gir ikke opp

Reinflytting i Øyfjellet-området i Vefsn, folk på snøskutre på fjelltopp.
Foto: Lart-Petter Kalkenberg / NRK

Appfjell og kollegene har ikke gitt opp håpet om å stanse vindmølleparken.

– Det er ikke forenlig å bygge et vindkraftindustriområde midt i flytte- og trekkveier for rein. Når vindturbinene kommer vil en gammel tradisjon og kunnskap forsvinne, sier Ole Henrik Kappfjell.

Vindkraftutbyggeren mener det fullt ut er forenlig å drive vindindustri sammen med reindrift.

– Konsesjonen er gitt. Det viser at myndighetene har foretatt en avveining av hvilken samfunnsnytte prosjektet har. At fordelen er større enn ulempene, sier Ørjan Thorstensen Rosvold.

Reineierne mener at vilkårene i konsesjonen ikke er oppfylt. Da er ikke konsesjonen gyldig slik de ser det.

Alt som har skjedd den siste tiden gjør at det er tungt å holde på.

– Vi tilhører ei næring som har overlevd mange generasjoner før oss. Det som trigger til å kjempe videre er tanken på kommende generasjoner. Vi har ikke lov å gi oess. Vi var her lenge før Eolus Wind kom på banen. Men det er hele tiden vi som skal tilpasse oss vindkraftverket, ikke omvendt.

 Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje). Det er en skog av turbiner her, m

Eolus Wind har inngått en kraftavtale med hjørnesteinsbedriften Alcoa i Mosjøen. – All kraft vi produserer går direkte til aluminiumsverket. De 72 turbinene vil produsere 1,2 – 1,3 terawattimer – det vil si strøm tilsvarende 65.000 husstander. 

Foto: Nordconsult
Kart over vindturbinene i Øyfjellet i vefsn

Den første vindturbinene i Øyfjellet wind skal snurre allerede neste høst. Dette kartet viser hvor de 72 turbinene skal monteres.