Hopp til innhold

– Blir ikke svekket

Statsråd Trond Giske bedyrer at verken fiskere eller reineiere svekkes når rammeverket i plan-og bygningsloven endres.

Endringene i plan-og bygningsloven skal ikke svekke fiskeri og reindrift, mener statsråd Giske

Endringene i plan-og bygningsloven skal ikke svekke fiskeri og reindrift, mener statsråd Giske

Foto: Bente Bjercke

Han fastslår at det er kommunene selv som skal bestemme om de vil ha gruvedrift eller ikke. Under sin halvårige oppsummeringskonferanse for pressen, hadde nærings-og handelsministeren også satt av tid til å spise jordbær og snakke om mineralstrategien.

– Mer effektiv

– Vi skal ikke endre plan-og bygningsloven for å styrke den ene parten på bekostning av de andre. Den skal styrkes for få en mer effektiv saksbehandling, sier nærings-og handelsministeren.

Du skal ikke bevege deg mye i Finnmark for å se at at det er enorme areal. Selv med de visjonene som tegnes i mineralstrategien, vil bare en liten andel av Finnmark bli berørt av mineralutvinning. Den som ønsker at mye av Finnmark skal være uberørt, får sitt ønske oppfylt.

Trond Giske

Giske mener at både gruveselskapene, reineiere og fiskere er tjent med en raskere saksbehandling av mineralsakene. Da vil alle parter få tid til tilpasse seg avgjørelsene som blir tatt. Enten det blir gruvedrift eller ei.

Kompetansebank

Ofte banker gruveindustrien på døren i kommuner med stort areal, liten befolkning og med begrenset kapasitet til å håndtere tunge gruvesaker. Direktoratet for mineralforvaltning skal nærmest fungere som en kompetansebank for kommuner hvor det planlegges gruvedrift. Kommunene skal nå kunne lene seg på den erfaringen direktoratet har.

– Vi tilbyr ekspertisen i mineraldirektoratet. De skal hjelpe kommunene med saksbehandlingen på en effektiv måte.

Kommunene skal bestemme selv

Giske understreker at direktoratet ikke skal trekke noen konklusjon i sakene. Beslutningen om arealbruken skal tas lokalt. Giske understreker at det er kommunene selv som skal bestemme om de vil sette av arealer til gruvedrift.

– Beslutningskompetansen på arealbruk skal være uforandret, og ligge lokalt. Kommunestyret behandler saken, og tar beslutningen slik som det er i dag.

Her beiter en rein ved Repparfjorden
Foto: Bente Bjercke

– Ingen statlig inngripen

Plan-og bygningsloven åpner for statlig inngrep i arealsaker. Men Giske sier at han fremdeles ikke har planer om å gripe inn i kommuner som ikke vil ha gruvedrift.
– Vi har ingen planer om å gripe inn.Vi har ingen prosjekter på bordet hvor vi har diskutert å bruke statlig reguleringsmyndighet, og jeg ser ikke at det i overskuelig fremtid dukker opp slike saker, sier Giske. Han mener at loven bare beskriver systemet slik det er.

Skal følge internasjonale konvensjoner

Plan-og bygningsloven følger også internasjonale konvensjoner. Det betyr at den ligger i et juridisk rammeverk som må ta hensyn til folkeretten og EUs vannrammedirketiv. Grepene som nå tas for å tilrettelegge loven for en mer ekffektiv behandling av gruvesaker, skal følge de internasjonale konvensjonene Norge er bundet av, sier statsråden.

– Vi skal ikke forandre en eneste internasjonale konvensjoner av hensyn til spørsmålet om mineralutvinning eller gruvedrift. Vi skal følge de konvensjonene som gjelder.

– Må leve side om side

Både fiskere og reineiere har tidligere sagt at det er umulig å leve i sameksistens med gruveselskapene. – Rein kan ikke spise stein, uttalte reineier Isak Mathis Triumf da Giske lanserte mineralstrategien. Giske mener fremdeles at sameksistens er mulig.

Isak Mathis Triumf

Reiner Isak Mathis Triumf er svært skeptisk til å leve side om side med gruveindustrien, slik statsråd Trond Giske ønsker.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Jeg tror vi må innse at vi må leve side om side. Ikke bare mineralnæring, men sjømat, reindrift og mange andre næringer, også. Det å ta hensyn til hverandre, snakke sammen så vi forstår hverandre, og løse problemene så godt som mulig, har vært en del av den norske modellen. Det er også det mineralstrategien legger opp til.

Landdeponi vs sjødeponi

Giske sier at den norske minralsatsingen skal baseres på kunnskap. Han er komfortabel med at Norge er et av fem land i hele verden som tillater bruk av sjødeponi for gruveavfall. Havforskningsinstituttet og miljøvernere er sterkt kritisk til denne praksisen.

– Vi er klare på at vi ikke vil innføre et generelt forbud mot sjødeponi, sier Giske. Han ser også at landdeponier med gruveavfall påvirker miljøet. Erfaringer viser også at de lekker.

– Det ene er ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Vi har erfaring med at landbaserte anlegg at det å sette deponimasser under vann stabiliserer massen og hindre spredning av stoffer, sier Giske.

Mye av Finnmark skal være uberørt

Statsråden har også noen beroligende ord til dem som bekymrer seg for om Finnmark skal bli et u-land, og få en villmark som ender opp som en grushaug.

– Du skal ikke bevege deg mye i Finnmark for å se at at det er enorme areal. Selv med de visjonene som tegnes i mineralstrategien, vil bare en liten andel av Finnmark bli berørt av mineralutvinning. Den som ønsker at mye av Finnmark skal være uberørt, får sitt ønske oppfylt.

– Må legge inn oppryddingskostnader

Den norske gruvehistorien er full av gamle synder. Siden det er nærings-og handelsdepartmentet som bevilger pengene til å rydde opp, har Trond Giske en del av miljøsyndene i skuffen fra før.

– Jeg har sagt at gruvenæringa har et selvpåført og velfortjent dårlig rykte. Det skyldes måten dette ble drevet på i tidligere tider. De etterlot seg mye miljøskade, og hadde ikke penger til å rydde opp etter seg.

Det er ikke en slik fremtid statsråden ser for den nye mineralsatsingen. Nå skal, miljøforsvarlig rammer på plass, også når det gjelder oppryddingsbiten.

– Gruveselskapene må kalkulere inn det det koster å rydde opp. Er det ikke lønnsomt, inkludert en solid oppprydding, vil ikke prosjektene bli gjennomført.

Korte nyheter

 • Raarvihke Robek-læstoesne båateme

  Tjïelteekonomije Trööndelaagen unnemes tjïeltesne, Raarvihke lea nåake. Dæjman tjïelte 10 millijovnh kråvnah jeenjebe goh budsjehtesne lij nuhtji.


  Dan åvteste Raarvihke Robek-læstoese båateme, tjïelteåejvie Kennet Tømmermo Reitan jeahta.

  Røyrvik kommune
  Foto: Snorre Tønset
 • Røyrvik havner på Robek-lista

  Kommuneøkonomien i Trøndelags minste kommune, Røyrvik, er dårlig. I fjor brukte kommunen 10 millioner kroner mer enn budsjettert.

  Dermed havner Røyrvik på den såkalte Robek-lista, og settes under administrasjon av staten. Det forteller ordfører Kennet Tømmermo Reitan til NRK.

 • Troms fylkeskommune styrker arbeidet med samisk språk og kultur

  Loga sámegillii.

  Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding. Styrkingen gjøres i arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning som skal styrke, utvikle og synliggjøre språk og kultur i Troms.

  For 2024 er det satt av 300.000 kroner til den nye ordningen. Institusjoner, organisasjoner, enkeltgrupper og også privatpersoner kan søke om støtte fra ordningen.

  Målet med tilskuddsordningen er blant annet å styrke kunnskapen om samiske forhold, og fremme samisk kunst, kultur og språk, særlig blant barn og unge, sier fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap).

  – Jeg håper virkelig at vi kan bidra til å realisere mange gode prosjekter i framtiden, sier Torbergsen.

  Kristina Torbergsen i Arbeiderpartiet.