NRK Meny
Normal

– Ikke på samme nivå som A-samene i Finnmark

Bjarne Store-Jakobsen (Ap) mener Sametinget aldri kan godta forslaget fra samerettsutvalget.

Bjarne Store-Jakobsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsrepresentanten fra Troms mer enn antyder at samer bosatt sør for Finnmark er mindre verdt enn samene i vårt nordligste fylke.

– Man er fristet til å si at de som bor utenfor Finnmark ikke har de samme rettighetene. A-samene bor i Finnmark, mens de øvrige samene ikke er på samme nivå, er man fristet til å si, sier han til NRK Sámi Radio.

SLIK KAN DET NYE SAME-NORGE BLI.

Samene i mindretall

Flertallet i samerettsutvalget foreslår at det opprettes et nytt eierorgan i Nordland og Troms: Hålogalandsallmenningen.

Styret skal bestå av to fra Troms fylkesting, to fra Nordland fylkesting og to fra Sametinget.

Store-Jakobsen er selv opprinnelig fra Finnmark, men bor nå i Troms. Han er sterkt kritisk til forslaget:

"Positiv diskriminering"

– Hvis man som en urfolksgruppe i mindretall i storsamfunnet, skal ha like rettigheter med andre så må det foretas en positiv diskriminering slik at samer blir i stand til å ivareta sine interesser.

Han sier Sametinget ikke kan godta et slikt forslag.

– Det kan ikke være forskjell mellom finnmarkssamer og hedmarkssamer. At samer er i et enda større mindretall i Troms og Nordland sammenlignet med Finnmark, tilsier at samene i disse fylkene trenger en enda sterkere beskyttelse.

Paul Dahlø

Fylkesråd Paul Dahlø.

Bjarne Store Jakobsen synes forslaget om en 2-2-2 sammensetning vil svekke samenes stilling i områdene sør for Finnmark.

– Samene må være likt representert med den øvrige befolkningen, sier han.

Også tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er kritisk.

– Støtter 2-2-2

Fylkesråd Paul Dahlø i Troms sier fylkeskommunen skal ivareta samiske rettigheter.

– Min signal er at vi skal gå inn for 2-2-2-løsningen. Det er nettopp det som gjør at samene er forfordelt ved at de har en ekslusiv rett inn i styret. Det normale i andre sammenhenger ville ha vært at arealene skal disponeres av befolkningen i Nord-Norge uavhengig av etnisk bakgrunn. Når man gir Sametinget en eksklusiv rett til å oppnevne en viss del av styret, så har samene fått en større rettighet enn den øvrige befolkningen, sier Dahlø til NRK.

Forventer debatt

Jon Gauslaa

Jon Gauslaa.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lederen i samerettsutvalget Jon Gauslaa sier han føler seg trygg på at forslaget deres er innenfor folkeretten. Han understreker at det er viktig å se på helheten i forslaget.

– Hvis noen har ervervet seg eier- og bruksrettigheter til områder, så vil disse bli skilt ut fra denne forvaltningsordningen. I området som da blir igjen, vil en styresammensetning med 2-2-2 være i samsvar med folkerettens krav om samisk deltakelse i forvaltningen.

– Jeg vil anta at ganske mange ville ha gått imot en 3-3 sammensetning av styret. At det blir debatt om dette er forventet.

Gauslaa mener samene i Nordland og Troms vil ha de samme rettighetene som samene i Finnmark har til sine områder.

– Også samene i denne delen av landet vil få kartlagt sine rettigheter. Hålogalandsallmenningen kommer til å bli et eiendomsselskap som skal forvalte den resterende eiendomsretten.