Hopp til innhold

– Vi vil ikkje stå i vegen for at andre får hjelp

Det er naturleg å frita LAR-pasientane for eigendel, meiner dei store pasientorganisasjonane. Helsestyresmaktene meiner på si side det hadde vore forskjellsbehandling.

LAR-behandling

Norman Skjæveland går i gruppeterapi i LAR. Her får han behandling for at han er avhengig, og dei deler styrke og håp. Men no har han ikkje råd til timane lenger, fordi sjukehuset har innført eigendel på 375 kroner per konsultasjon. Medisin er unnateke.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er unødvendig av regjeringa å skulde på forskjellsbehandling og sette pasientgrupper opp mot kvarandre.

Det seier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

FFO er Noregs største organisasjon for kronisk sjuke og funksjonshemma og har til saman over 350 000 medlemmer.

Behandlinga for LAR-pasientar var gratis inntil fleire sjukehus innførte eigendel for LAR-pasientane på 375 kroner per konsultasjon. På grunn av det har fleire pasientar droppa ut.

Helsedepartementet vurderer ei regelendring som skal gi LAR-pasientar gratis behandling, men har tidlegare uttalt at det er ei rekke dilemma knytte til det.

– Det vil bety ein forskjellsbehandling opp mot andre pasientgrupper, sa statssekretær Karl Kristian Bekeng då.

Andre pasientgrupper får fritak

Det er ikkje uvanleg i helsevesenet at enkelte grupper har fritak frå eigendelar. Minstepensjonistar har til dømes fritak på blå resept, medan hivpasientar har fritak på psykologtimar, seier Elvestad.

Ho er tydeleg på at regjeringa må klare å finne ei løysing raskt.

– Konsekvensane for dei som blir ramma av dette, er store.

LAR-pasient får metadon

Bente Karin Dirdal, fagleiar i Sandnes, kjem med metadon på døra til Norman Skjæveland. Medisinen hjelper han med å halde seg unna heroin.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

FFO får støtte av andre store pasientorganisasjonar: Kreftforeningen og LHL.

Som pasientorganisasjon vil vi absolutt ikkje stå i vegen for at andre pasientgrupper får best mogleg hjelp. LHL støttar derfor at denne gruppa får fritak for eigendel, seier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Frode Jahren, i LHL

Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Han meiner byråkratar og politikarar overkompliserer denne typen spørsmål.

Personar som er avhengige av rus har på generelt grunnlag så svak økonomi at det bør vere heilt naturleg at dei får fritak for eigendel ved LAR-behandling.

Han meiner dei fortener at situasjonen deira blir tatt på alvor, og at det må leggjast til rette for best mogleg helsehjelp.

Ei ekstra utsett gruppe

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, seier at dei ikkje reagerer ikkje på at nokre pasientgrupper får fordelar dersom det er med på å gjere at så mange som mogleg får eit så godt helsetilbod som mogleg.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Generalsekretæren i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, gir full støtte til at LAR-pasientar skal få fritak for eigenbetaling.

Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

Vi veit at dette er ei særleg utsett gruppe som oftare har ein krevjande økonomi, som oftare blir sjuke og som døyr tidlegare.

Ronny Bjørnestad, leiar i Prolar, ein rusfagleg og politisk foreining for brukarar av LAR og deira pårørande, seier at det ikkje er ønskjeleg å karakterisere LAR-pasientar som ei særgruppe.

Ronny Bjørnestad

Ronny Bjørnestad, leiar i Prolar.

Foto: Håkon Eliassen

Men betaling fungerer ikkje for denne pasientgruppa. Dei har mange tilleggsutfordringar, både somatisk og psykisk, som dei treng behandling for.

Har vore gratis sidan oppstart

Han meiner tilgang til samtalar og behandling derfor bør vere så tilgjengeleg som mogleg, for å fange opp andre utfordringar, utan at det kostar pengar.

LAR-pasient sitter hjemme i leiligheten

LAR-pasientar som droppar ut av terapitimane fordi det kostar pengar, isolerer seg heime. Angst og depresjon blir verre.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han påpeikar dessutan at LAR frå oppstarten var eit gratis, statleg behandlingstilbod.

Dette er ein rett og ein praksis mange LAR-pasientar har hatt i mange år. Mange har starta på denne behandlinga då den var gratis. Å starte med eigendel no bidreg berre til at færre møte opp til behandling.