NRK Meny
Normal

Anmelder settefiskanlegg for miljøkriminalitet

For lite vann og ulovlige sperrer i elvene truer bestanden av villaks og sjøørret, mener interesseorganisasjon. Nå melder de en bedrift i Hjelmeland til politiet.

Hetlandsvatnet på Fister

Da dette bildet ble tatt i sommer, var vannstanden i Hetlandsvatnet i Hjelmeland mye lavere enn konsesjonsgrensa, ifølge kritikerne. Nå er Fister Smolt meldt til politiet for miljøkriminalitet.

Foto: Odd Steinar Eide

Interesseorganisasjonen SalmonCamera har meldt Fister Smolt AS i Hjelmeland til politiet for miljøkriminalitet. Brudd på konsesjonsgrensene er en av årsakene.

Organisasjonen mener også at bedriften ulovlig har satt opp sperrer som hindrer laks og sjøaure i gå opp i Fisteråna for å gyte.

– Langt fra enestående

Og Fister Smolt er langt fra enestående, sier daglig leder i SalmonCamera, Rune Jensen:

Rune Jensen

Rune Jensen er daglig leder i interesseorganisasjonen SalmonCamera.

Foto: SalmonCamera

– Nei, det er dessverre veldig mange tilfeller av vassdrag som er sperra med fiskesperrer satt opp av oppdrettsindustrien ved settefiskanleggene. Grovt regna finnes det 80 til 120 slike anlegg, nye, gamle, i drift og ikke i drift, sier han.

Ifølge Jensen er mange av disse sperrene ulovlig satt opp. Det gjelder også den i Fisteråna, noe også Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har påpekt i brev til bedriften i 2012.

– Slike sperrer hindrer fisken i å komme opp i elevene for å gyte, og når du fjerner gytebekker av den størrelsen som Fisteråna og andre større vassdrag, så har det stor betydning for sjøaure og smålaks. Det kan være en medvirkende årsak til at sjøaure sliter så mye som den gjør i oppdrettsintensive områder, sier Jensen.

– Bryter konsesjonen

SalmonCamera er en interesseorganisasjon som jobber for å sikre forholdene for villaks, sjøaure og sjørøye.

I anmeldelsen som ble levert politiet i går, peker de også på at NVE ved flere tilsyn har påvist at Fister Smolt har brutt konsesjonsgrensene for hvor mye vann det skal være i Fisteråna og det tilliggende Hetlandsvatnet.

Ifølge konsesjonen skal blant annet minstevannføringen fra Hetlandsvatnet til Fisteråna enhver tid være på 100 liter i sekundet. Ved flere tilsyn har vannføringen vært under halvparten av dette. Også vannstanden i vatnet har vært lavere enn konsesjonsgrensen.

NVE: stor allmenn interesse

Etter et tilsyn sommeren 2012, skriver NVE at de allmenne interessene i vassdraget er flere og store:

«I Fisteråna er det registrert gode tettheter av elvemusling, en art som er vurdert til å være sårbar i norsk rødliste. Fisteråna er også karakterisert som en viktig vandringsvei for ål og sjøaure som skal opp i Hetlandsvatn. Ål er karakterisert som kritisk truet i norsk rødliste. Fisteråna er også beskrevet å ha gode gyte- og oppvekstforhold for anadrom laksefisk. Oppvandringen av fisk er imidlertid vanskeliggjort av en fiskesperre som er vurdert til å være ulovlig.»

Fister Smolt som produserer smålaks og settefisk for oppdrettsnæringa, har etter tilsynene forsikret at vannføringen skulle bringes i orden. Bedriften har også søkt om å få senke vannstanden i Hetlandsvatnet for å kunne øke produksjonen, men fått avslag.

– På tross av det, så har de etter at det endelige avslaget kom, også i sommer senka Hetlandsvatnet mer enn de har lov til, sier Rune Jensen.

Han mener det ligger økonomiske motiver bak.

– De har behov for mer vann enn de har tillatelse til fordi de har en høyere produksjon av smolt og settefisk enn det de tilgjengelige vannressursene gir adgang til, sier han.

– Kjenner ikke til anmeldelsen

Nils Viga, som er styreleder i Fister Smolt, sier at han ikke kjenner til anmeldelsen, og vil derfor ikke kommentere saken.

SalmonCamera mener det handler om miljøkriminalitet:

– I et moderne samfunn kan det ikke være sånn at bedrifter eller personer kan ta seg til rette på tross av pålegg fra myndighetene. Og når NVE ikke har satt makt bak kravene sine, må vi se om politiet kan gjøre noe med saken, sier Rune Jensen.