– Forhandlingsutvalget bestemte alt

Tidligere medlem i forhandlingsutvalget i Stavanger, Jostein Zazzera, mener det var dette utvalget som avgjorde friområdesakene, ikke formannskapet eller bystyret.

Tursti lages ved Boganeset

Tursti er i ferd med å opparbeides på Boganes. I alle år har Forhandlingsutvalget behandlet saker bak lukkede dører.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Mandag kveld marsjerte bystyremedlem Truls Drageset Dydland ut av bystyresalen i Stavanger i protest.

Han ville ikke stemme over en sak om friområdeprosjektet hvor han mener bystyrepolitikerne sitter med langt mindre informasjon enn et knippe ledende politikere i forhandlingsutvalget.

Truls Drageset Dydland

Truls Drageset Dydland fra Rødt gikk i protest ut av bystyresalen og nektet å stemme i saken om friområdeprosjektet.

Foto: Ståle Frafjord / NRK


Dydlands protest førte til sterke reaksjoner blant flere gruppeledere. Ordfører Christine Sagen Helgø truet med bot. Hun viste til at formannskapet vedtar disse sakene i full åpenhet og at forhandlingsutvalget ikke vedtar noe som helst.

Det er tidligere medlem i forhandlingsutvalget, Jostein Zazzera, helt uenig i. Han satt i forhandlingsutvalget for FrP over en periode på 12 år sammen med fem av byens ledende politikere.

Når flertallet i Forhandlingsutvalget var enige om noe, var saken i realiteten avgjort, sier Zazzera.

-Opplevde du noen gang at beslutninger endret seg fra forhandlingsutvalgets behandling av saken og til det formelle vedtaket skulle fattes i formannskapet?

– Nei, aldri, sier Zazzera.

Referat fra forhandlingsutvalget

Dette er noen av referatene fra Forhandlingsutvalget der friområdeprosjektet er behandlet bak lukkede dører, med dokumenter unndratt fra offentlighet og hemmelige referater.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Hemmelig


NRK fortalte mandag at en rekke saker om erverv og ekspropriasjon av privat eiendom er behandlet for lukkede dører og med utgangspunkt i hemmeligstemplede notater i forhandlingsutvalget. Det dreier seg om mellom 80 og 90 saker over en periode på mer enn ti år.

Grunneiere som nå i ettertid har fått lese notatene som berører dem selv er sjokkert over den ensidige fremstillingen de mener mange av disse notatene gir av deres sak.

Referatene fra møtene viser også utallige eksempler på at forhandlingsutvalget enten enstemmig eller ved et flertall har sluttet seg til rådmannens anbefalinger og bestemt hva rådmannen skal og bør foreta seg i konkrete saker.

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget i Stavanger orienteres om friområdeprosjektet i Stavanger i år.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Enstemmig

Dette er bare et lite utvalg av sitater fra referatene opp gjennom årene:

22.2.2001: Forhandlingsutvalget er videre enstemmig i at dette arbeidet nå må prioriteres».
4.12.2008: "Forhandlingsutvalget slutter seg enstemmig til rådmannens anbefalinger og føringer».
13.01.2009: «Etter en nærmere drøftelse sluttet utvalget seg enstemmig til rådmannens anbefaling om å sluttføre planarbeidet med begrensning til turveien….»
17.03.2009: «Med henvisning til ekspropriasjonssaken var et flertall (H, AP og KRF) enige med rådmannen i at en skal holde fast ved kommunalt eierskap til friområdedelen av Lierdal gård.»
14.2.2012: «Forhandlingsutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens vurderinger og konklusjon i notat unntatt fra offentlighet (….) hvoretter ekspropriasjonssaken nå kan fremmes overfor eierne av delstrekk B.»

– Ikke lov

Jostein Zazzera

Jostein Zazzera, tidligere leder i Fremskrittspartiet, satt i Forhandlingsutvalget i tolv år.

– Vi hadde ikke engang lov til å referere til noe av det som var behandlet i forhandlingsutvalget. Når sakene ble behandlet i formannskapet ble det til de grader slik forhandlingsutvalget hadde bestemt. De som satt i bystyret visste jo ingenting om det som hadde foregått i forbindelse med disse sakene, sier Zazzera.

Jostein Zazzera satt som leder av Fremskrittspartiets bystyregruppe i Stavanger da han var med i kommunens forhandlingsutvalg. Et utvalg hvor svært få politikere satt og fortsatt sitter og som har behandlet ervervs- og eiendomssaker bak lukkede dører, ofte med utgangspunkt i hemmeligstemplede notater.

Enige

– Høyre og Arbeiderpartiet gikk jo sammen i alle disse sakene. De to partiene hadde alene rent flertall. I tillegg hadde de også med seg et par av de andre partiene. Derfor ble det heller aldri noen diskusjon om disse sakene når de kom til formannskapet, sier Zazzera.

I følge Zazzera foretok forhandlingsutvalget reelle beslutninger i de aller fleste sakene.

– Det ble tatt en beslutning i forhold til hvem som var for og hvem som var mot. Etterpå ble det skrevet en protokoll som var unntatt fra offentlighet. Når saken ble fremmet for formannskapet var den utformet på en slik måte at man ikke hadde mulighet for å henvise til debatten som hadde pågått i forhandlingsutvalget, sier Zazzera.