Stavanger kommune bryter loven, mener Norges fremste ekspert

Stavanger kommune har vedtatt et reglement som er i strid med kommuneloven, mener jusprosessor Jan Fridthjof Bernt. Han får følge av flere jurister.

Jan Fridthjof Bernt

Jan Fritdthjof Bernt er professor ved Universitetet i Bergen og karakteriseres som kommunelovens far. Han er også Norges fremste ekspert på offentlighetsloven.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX


I flere år har et fåtall sentrale politikere og en liten del av administrasjonen i kommunen behandlet saker bak lukkede dører i kommunes forhandlingsutvalg.

-Det har de gjort i strid med kommuneloven, mener Norges fremste ekspert på kommuneloven, professor Jan Fridthjof Bernt.

Han gir sin fulle støtte til tidligere kommuneadvokat i Stavanger, Tor Plathe, som for et par uker siden kritiserte kommunen for hemmelighold og brudd på lovverket.


Bakgrunnen er både forhandlingsutvalgets regler – hvor det blant annet er vedtatt at utvalgets møter skal være lukket – og en årelang praksis om hemmelighold av en rekke dokumenter i saker som er behandlet bak lukkede dører.

I strid


-Dette er i strid med kommuneloven. Organet kan fra sak til sak bestemme seg for å lukke dørene når visse bestemte vilkår er oppfylt. De kan ikke bestemme at alle saker og alle møter skal behandles for lukkede dører, sier Jan Fridthjof Bernt.

Bernt er professor i juss ved Universitetet i Bergen. Han blir av svært mange betegnet som kommunelovens far og Norges fremste ekspert på området. Han har utgitt en rekke bøker og artikler innen både forvaltningsrett, kommunalrett, offentlighetsloven og i generell rettsvitenskap. Bernt har vært medlem og leder for en rekke offentlige lovutvalg, blant annet utvalgene som utredet universitetsloven og kommuneloven.

Jan F. Bernt

Professor Jan Fridthjof Bernt

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Ikke holdbart

-Å vise til offentlighetsloven når man unndrar hele dokumenter er heller ikke en holdbar begrunnelse. Man må være mye mer konkret og unndra akkurat de opplysningene i et dokument som enten er taushetsbelagt eller som sier noe om kommunens forhandlingsposisjon. Man kan unndra akkurat den opplysningen, men ikke dokumentet i sin helhet, sier Bernt.

I flere tiår har forhandlingsutvalget og et lite knippe sentrale politikere sittet og diskutert saker bak lukkede dører i Stavanger kommune. Helt frem til i dag er hundrevis av dokumenter unndratt fra offentlighet. Så sent som i april i fjor vedtok bystyret på nytt et reglement der det heter at «Utvalgets møter holdes for lukkede dører».

Vil ikke svare


Kommuneadvokaten i Stavanger, Birgit Seierstad, vil i dag ikke besvare NRKs spørsmål om hun mener regelverket kommunen har vedtatt for forhandlingsutvalget er ulovlig.
Som kommuneadvokat er hun organisatorisk underlagt rådmannen, men kan ikke instrueres i faglige juridiske spørsmål.
Hun henviser NRKs spørsmål videre til kommunaldirektør for byutvikling, Leidulf Skjørestad.

Skjørestad skriver i en mail til NRK at forhandlingsutvalget nå praktiserer både dokumentinnsyn, meroffentlighet og møteoffentlighet og viser til at utvalget har endret praksis de senere årene.

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget i Stavanger er i dag det samme som kommunalutvalget. Inntil i fjor bestå forhandlingsutvalget av fem-seks politikere.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Endring

-Endringen av praksis kom som en direkte konsekvens av en forvaltningsrevisjon som Rogaland Revisjon utførte av Forhandlingsutvalget for noen år tilbake – og hvor bystyret ønsket større åpenhet. Det bør være prakis som er relevant, sier Skjørestad.

Revisjonsrapporten Skjørestad viser til er fra september 2009. Der skriver Rogaland Revisjon blant annet at :

« Vår vurdering er at praksis med lukking av saker hvor kommunens forhandlingsposisjoner drøftes, er lovlig både etter tidligere og nåværende offentlighetslov. Det kan reises tvil om utvalgets møter skal være lukket på generelt grunnlag iht. slik kommuneloven gir adgang til, men i praksis synes det å være få saker som åpenbart ikke uansett vil måtte kreve lukkede dører.»
Men Norges fremste ekspert på området har et helt annet syn enn det både kommunen og revisjonen gir uttrykk for.

På hodet


-Kommunen sier selv at de har endret praksis de senere årene. Er det praksis som betyr noe eller er det regelverket slik det fremstår?

-Kommunen setter saken fullstendig på hodet. Det virker som om de tenker at de har adgang til å lukke dørene, men bestemmer seg for å være snill og lukke dem opp av og til. Men det motsatte er jo lovens regel. Man skal ha en veldig konkret og sterkt begrunnelse for å lukke et møte i en enkelt sak. Utgangspunktet er at møtene skal gå for åpne dører, sier professor Jan Fridthjof Bernt.

Bernt er ikke alene om det synspunktet. Han støttes av advokat Jon Wessel-Aas – som har arbeidet med både medierett, offentlighetslov og ytringsfrihet samt dosent Roald Magnus Martiniussen ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Åpne

Jon Wessel-Aas

Advokat Jon Wessel-Aas

Foto: Presse / BingHodneland

Begge er helt klare på at bystyret har vedtatt et reglement som er i strid med kommuneloven.

-Denne typen møter skal være åpne. Det finnes hjemmel for å lukke et møte eller deler av et møte, men man kan ikke ha en generell regel om at denne typen møter i dette organet er lukket generelt, sier Wessel-Aas.

-Nå fremhever kommunen selv at praksis er endret. Er det godt nok?

-Dersom de mener at de praktiserer åpenhet mens det står at møtene skal være lukket i retningslinjene, er det helt misvisende. Det er ikke heldig å ha retningslinjer som gir uttrykk for det motsatte av lovens utgangspunkt. Da er reglene for forhandlingsutvalget rett og slett ikke gyldige, sier han.

Ulovlig

.
-Nei, dette er ikke greit. Det er i strid med bestemmelsen i kommuneloven. Der står det at man kan lukke et møte dersom hensyn til tungtveiende offentlige interesser tilsier det. Man trenger ikke mer enn å kunne norsk for å se at dette er fullstendig på jordet og ulovlig og at reglementet strider mot kommuneloven, sier Roald Magnus Martiniussen.

Forhandlingsutvalget i Stavanger kommune ble opprettet allerede i 1977. Bare de siste femten årene er mellom 1500-2000 saker knyttet til erverv av eiendom, forhandlinger, bygging og ekspropriasjon vært behandlet av utvalget. Der har et lite knippe politikere gitt kommunen styringssignaler bak lukkede dører.

Bystyret i Stavanger

Så sent som i fjor vedtok bystyret i Stavanger et reglement for forhandlingsutvalget som er i strid med kommuneloven, mener en rekke jurister.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Vedtak


I fjor ble forhandlingsutvalget utvidet til gjelde hele kommunalutvalget. I den anledning la administrasjonen frem forslag til nytt reglement for utvalget. Da var det gått nær fire år siden også Rogaland Revisjon sådde tvil om at møtene kunne lukkes.
Likevel la administrasjonen frem et forslag til nytt reglement for utvalget hvor man fortsatt gikk inn for at «Utvalgets møter skal holdes for lukkede dører».

Reglementet ble vedtatt av bystyrets flertall – nok en gang i strid med kommuneloven i følge juridiske eksperter på området.

Endres


Et halvt år senere – i desember 2013 - skriver rådmannen i et notat om praktisering av dokumentinnsyn, meroffentlighet og møteoffentlighet i forhandlingsutvalget:

«I forhandlingsutvalgets reglement § 2 tredje ledd er det imidlertid uttalt at utvalgets møter skal holdes for lukkede dører. Rådmannen vil derfor ta initiativ til at reglementet endres på dette punkt.»

Men fortsatt er ingenting er gjort. Reglementet er blitt stående, en rekke dokumenter unndras fra offentlighet og en rekke saker behandles for lukkede dører.