Åpner for ny behandling av mange grunneiere

En rekke grunneiere kan få behandlet sine saker på nytt i forbindelse med friområdeprosjekt.

Bystyret i Stavanger

Bystyret vedtak med stort flertall et forslag som både skal se på leie av friområder, erstatningstomter, mer balansert saksfremstilling og muligheten for å se på enkelte saker på nytt.

Foto: Ståle frafjord / NRK

Flertallet i bystyret vil også ha en mer balansert saksfremstilling fra kommunen.

Mandag kveld behandlet bystyret i Stavanger revisjonsrapporten for friområdeprosjektet. Debatten varte i tre timer og ble et verbalt bikkjeslagsmål på tvers av de fleste partigrenser og koalisjoner.

Bystyrets vedtak i forbindelse med rapporten innebærer at en rekke grunneiere kan få behandlet sine saker på nytt i forhold til planendringer og justeringer – blant annet i forhold til tomtetildelinger der kommunen har ervervet eller ekspropriert privat eiendom.

I forslaget som ble lagt frem av ordfører Christine Sagen Helgø vedtok også bystyret at det skal utredes leieavtaler med kjøpsopsjoner i fremtiden for å sikre friområder og også gjeninnføring av ordningen med erstatningstomter som kan bidra til å løse vanskelige saker.

Bjarne Ove Lunde, Ove Lunde, ekspropriasjon

Ove Lunde og Bjarne Ove Lunde er blant grunneierne som nå kan få sin reguleringssak behandlet på nytt.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Endringer

Det mest omstridte punktet som ble vedtatt, lyder imidlertid:

«Rådmannen bes legge frem en sak der det sees på om, og hvordan, det kan gjøres mindre reguleringsmessige planendringer og/eller avtalemessige justeringer, for eiendommer i friområdeprosjektet. Dette gjelder saker knyttet til ny justering av tomtearronderinger, fradelte boligtomter og lignende. I saken skal det redegjøres for hva som kan være naturlige avgrensinger med hensyn til hvor gamle saker og hvilken type saker som skal kunne vurderes justert.»

Det kan bety at en rekke grunneiere nå kan få fremmet sine saker på nytt for å få foretatt slike justeringer.

Mot


Arbeiderpartiet stemte mot akkurat det punktet i det omfattende forslaget, nettopp av frykt for at det nå kan bli omkamp i en rekke omstridte ekspropriasjons- og ervervssaker.

-Dette forslaget mener vi innebærer en mulig omkamp i store deler av friområdeprosjektet, sier nestleder i Arbeiderpartiets gruppe, Arnt-Heikki Steinbakk.

Han tror det kan føre til stor og unødvendig ressursbruk for kommunen.

Misfornøyd

NRKs undersøkelse blant over 60 grunneiere i vinter viser at et stort flertall av dem nettopp var misfornøyd med at de mente kommunen ikke hadde tatt hensyn til grunneiernes egne forslag når forhandlingene pågikk om en avtale. Det dreide seg om både tomtegrenser, bruk av eksisterende bygninger, arealer og erstatningstomter.

-Konsekvensen kan fort bli at de som er i stand til å bruke advokater står sterkere. Vi synes dette er feil vei å gå, sier Steinbakk.

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder i Venstre.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Uenig

Det synes ikke Per A. Thorbjørnsen i Venstre. Han viser til konkrete saker hvor det er grunn til å stille spørsmål ved det endelige forhandlingsresultatet knyttet opp mot planendringer, tomter og fradeling.

-Du viser til få saker. Hvordan vet du at det ikke blir langt flere?

-Det vil nå saken vise og jeg er ikke engstelig for om det skulle bli flere saker. Det må jo være en rettferdighet i dette systemet, sier Thorbjørnsen.

-Men hvem skal bestemme hvilke saker som skal ses på med nye øyne?

-Vi må i første omgang lage den prinsipielle saken. Dernest vil det – slik jeg ser dette – være opp til grunneierne å komme med mindre reguleringsplanmessige endringer, sier Thorbjørnsen.

Enkeltsaker

Ordførere Christine Sagen Helgø ønsker at rådmannen skal se på enkelte, spesifikke saker.

-Men er det opp til rådmannen å bestemme dette?

-Vi ber om at rådmannen skal se på om det er mulig å se på saker på nytt. Det ligger et vurderingstema her og det er et vanskelig tema. Det kan være det er mulig å gjøre dette og kan være at det ikke er mulig. Det er det vi har bedt om en vurdering på, sier sagen Helgø.

-Hva skulle tilsi at det ikke er mulig?

-Her er det veldig viktig at alle blir behandlet likt og at vi ikke gjør noe som tilsier at alle disse sakene skal sees på på nytt. Vi ønsker å trå varsomt og se på om det er noen konkrete områder som ikke går altfor langt tilbake i tid, sier Sagen Helgø.

Christine Sagen Helgø

Ordfører Christine Sagen Helgø.

Foto: Stavanger kommune

Lunde


Saken til Ove Lunde og Bjarne Lunde på Hundvåg er en av de sakene som det politiske flertallet nå ber rådmannen avklare om man kan se på. Begge fulgte debatten i bystyret og mener den var et positivt skritt i riktig retning.

-Jeg synes det er bra at en åpner opp for å se på disse sakene på nytt. Det er mange som er i samme båt som oss, sier Bjarne Lunde.

Han mener det blir spennende å se hva som kommer ut av vedtaket.
Også Ove Lunde synes debatten var et skritt i riktig retning.

-Det er så mye som er tatt som ikke var nødvendig og mange som er behandlet forskjellig. Har man lyst til å rette opp dette er kommunen hjertelig velkommen, sier Ove Lunde.