Hopp til innhold

Skal fjernes for enhver pris

Svenske myndigheter setter hardt mot hardt: Eierne av MS Hamen har fått et ultimatum - Innen 15. desember må skipet fjernes.

Strømstad kommune og innbyggerne langs svensk side av Iddefjorden har under flere år ergret seg over at MS Hamen har blitt liggende.

Nå ser det ut til at det kommer ny kraft inn i arbeidet med å få bort båten, noe Strømstad kommune er svært godt fornøyd med.

- Västra Götalands län har nå tatt på seg ledertrøya, og skal få fortgang i å få fjernet MS Hamen fra Iddefjorden, sier Strømstad kommunes varaordfører Sven Moosberg til nrk.no.

Han har under flere år tatt til orde for at skipet må vekk, og har også ytret at sivil ulydighet med å kappe trossene, og la skipet flyte over til Norge, kunne være en løsning.

- Jeg har vært på Hälle flere ganger og sett det tragiske skipet. Det er skrot og må vekk, sier Moosberg.

Eierne av den norske skipet har nå fått frist til 15. desember med å få bort MS Hamen fra Hälle på svensk side av grensefjorden mellom Norge og Sverige.

Klarer de ikke det, vil de bli bøtelagt med 100 000 svenske kroner per måned skipet ligger etter denne fristen av Västra Götalands län.

Det tas ikke hensyn til om vedtaket skulle bli anket.

Les også:

M/S Hamen

LIGGER PÅ OVERTID. Skipet er i akutt dårlig stand, i følge eierne. I Sverige vil man nå ha MS Hamen vekk for enhver pris.

Foto: Rainer Prang / NRK

Langtekkelig prosess

MS Hamen er i svært dårlig stand og har tatt inn vann i flere måneder.

Før jul i fjor fikk eierne av MS Hamen 450 000 kroner til å sikre skipet fra Riksantikvaren. På det tidspunktet hadde skipet vernestatus.

I mars i år sank skipet etter en plutselig lekkasje, og ble reddet opp igjen. I ettertid har både den svenske Kystvakten og eierne lenset skipet, for at det skal holde seg flytende.

MS Hamen har hatt status som vernet siden 2005, men Riksantikvaren trakk i sommer vernestatus og penger tilbake fra prosjektet, fordi man ikke lenger anså at det er realistisk å jobbe videre med bevaring av skipet.

Dermed forsvant også 1,5 millioner kroner i statlige midler. I bakkant av dette vedtaket har årsmøtet i Norsk Forening for Fartøyvern - der MS Hamen er et av medlemsskipene, vedtatt å ekskludere skipet fra foreningen.

Paralellt med tilbakeslagene på norsk side, har svenskenes irritasjon over at MS Hamen blir liggende økt.

Les også:

Kustbevakningen ved MS Hamen

KREVER TILSYN. Både den svenske Kystvakta og eierne selv har sørget for å lense MS Hamen, slik at den holder seg flytende.

Foto: Privat

Tar i bruk annet lovverk

Strømstads kommune har i lang tid forsøkt å få skipet fjernet, og fikk støtte fra länsstyrelsen i Västra Götaland i 2010, da de ønsket å bøtelegge eierne av skipet med 30 000 kroner, dersom det ikke var fjernet.

Men eierne anket saken til Miljødomstolen i Vänersborg, som ga eierne medhold i at skipet kunne bli liggende, og ikke var å anse som skrot.

- Det er fint at vi nå raskt får grepet fatt i saken, etter at Miljødomstolen fattet sitt vedtak den 20. oktober i år, om at miljølovens bestemmelser slår fast at dette ikke dreier seg om forurensning, sier länsdirektør Gøran Bengtsson i en pressemelding fra Västra Götalands län.

Han lover nå at andre deler av miljølovgivningen skal tas i bruk for å få vekk MS Hamen fra svensk side av fjorden.

- Nå tas andre deler av lovverket i bruk, og jeg går ut i fra at eierne umiddelbart fjerner skipet, og tar hånd om det på en miljøriktig måte, sier Bengtsson.

Ligger i et EU-beskyttet område

Iddefjorden er en del av et såkalt "Natura 2000-område" med særlig beskyttelse av EU.

I et Natura 2000-område kreves det tillatelse for å drive virksomhet eller foreta seg noe, som kan ha påvirkning på miljøet.

Det er vanskelig å få en slik tillatelse, og det skal gis garantier for at miljøet, som er under beskyttelse, ikke skades eller utsettes for fare.

For Iddefjorden, som er en av to svenske terskelfjorder, er det spesielle arter av organismer på bunnen, som skal beskyttes.

MS Hamen

FRYKTER NY VINTER. Strømstad kommune frykter at MS Hamen skal gå til bunns i Iddefjorden. I mars 2011 sank skipet med akterenden til bunns på fortøyningsstedet.

Foto: Privat

I akutte problemer

Da MS Hamen ble kjøpt fra et svensk båtopphuggeri på Hälle i Iddefjorden i 2003 skulle den hugges, men ble reddet.

Skipet ble lagt i opplag i Iddefjorden på svensk side, og havnet med årene i en elendig forfatning. I sommer er det registrert at det i Iddefjorden har seget ut olje og kjemikalier i vannet fra skipet.

Den svenske Kystvakten har vært ombord og lenset tanker og rør for væsker.

Det lekker vann inn i skipet både gjennom skroget og dekket. Eierne har på nettsider beskrevet status for Hamen som "akutt".

MS Hamen skal være det eneste gjenværende fartøyet i sitt slag som gikk i Nordsjø- og Østersjøfart fra 1930-årene til langt ut på 70-tallet, og eiernes intensjon er at det skal bli et flytende museum.

Tidligere eier tilbød seg i sommer å ta skipet tilbake, for å få det ut av fjorden. Så langt er ikke dette forholdet avklart, etter det nrk.no erfarer.

Det har også vært snakk om at skipet skulle slepes til Grenå i Danmark, men foreløpig er ikke dette forholdet avklart.

Væske lekker fra MS Hamen juli 2011

EN TRUSSEL MOT MILJØET. I sommer er det oppdaget lekkasjer fra MS Hamen til områdene på svensk side av Iddefjorden. I vedtaket fra länsstyrelsen heter det at man oppfatter skipet som en alvorlig trussel mot det marine miljøet.

Foto: Privat