Normal

Ber rådmann skjerpe kontrollen

Kontrollutvalget ser alvorlig på ulovlige innkjøp ved Rokke avfallsanlegg i Halden.

Avfallsanlegg

STIKKPRØVER. Kontrollutvalget ber rådmannen i Halden om at Rokke avfallsanlegg gis særlig oppmerksomhet ved stikkprøvekontroller og leverandørreskontroll i forbindelse med kommunal internkontroll.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den mye omtalte "Søppelskandalen på Rokke" i Halden kommune ble avdekket i 2012.

Tidligere rapporter fra kommunen i 2012 og 2013 viste at det var inngått ulovlige avtaler med et enkeltstående firma, og det var gjort innkjøp uten anbud. Det kom til oppsigelser i kjølvannet av saken.

Kontrollutvalget i Halden kommune har nå behandlet Rokke-saken og ber rådmannen følge tettere med på hva som rører seg ved søppelanlegget.

Les også:

Rokke avfallsanlegg, Halden

HADDE IKKE FULLMAKTER. Kontrollutvalget bifaller Østfold Kommunerevisjons rapport, som slår fast at den avtalen enhetslederen inngikk med Miljøressurs Norge AS helt opplagt var utenfor hans fullmakter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Inngikk ulovlig avtale

Halden kommunes granskning slo fast at intensjonsavtalen daværende enhetsleder Geir Aarbu undertegnet på vegne av Halden kommune i juni 2011 var ulovlig.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser var på mange områder ikke fulgt, het det i rapporten.

Aarbu, som gikk ut i permisjon høsten 2011 etter å ha blitt ordfører i Aremark, avviste at han hadde bidratt til å gi avfallsselskapet Miljøressurs Norge AS (MRN) i Sarpsborg en monopolsituasjon på Rokke-anlegget.

I granskningsrapporten ble det slått fast at anbudsregler ikke var fulgt, og at dette var i strid med anskaffelses- og konkurranseregler.

Les også:

- Klart utover fullmakten

Da Kontrollutvalget i Halden kommune behandlet Rokke-saken sist uke, satt utvalget med en revisorrapport fra Østfold Kommunerevisjon.

Også tidligere kommunalsjef Aasmunds Bråtekas´ sine kommentarer til rapporten forelå ved utvalgets behandling.

Konklusjonene fra Østfold Kommunerevisjon er at det ikke er funnet klare holdepunkter for å kunne konstatere at enhetsleder og driftskoordinator ved Rokke avfallsanlegg har brutt gjeldende delegeringer og fullmakter, bortsett fra når det gjelder avtalen med Miljøressurs Norge AS.

Her mener kommunerevisjonen at det er opplagt at enhetsleder har gått utover de fullmaktene han måtte forstå at han hadde.

Les også:

Avfallsplass

BRØT INNKJØPS- OG ANBUDSREGLER. Kontrollutvalget ser alvorlig på at det har forekommet direkteanskaffelser uten konkurranse knyttet til maskinkjøp, kjøp av webtjenester og avtalen med Miljøressurs Norge AS.

Foto: Rainer Prang / NRK

Brudd på anskaffelsesregelverket

Kontrollutvalget merker seg videre at praksis når det gjelder innkjøp på Rokke generelt er i tråd med anskaffelsesregelverket og kommunens interne retningslinjer.

Utvalget mener det også er positivt at det nå skjer en kvalitetssikring av avtaler før de signeres.

Men kontrollutvalget ser alvorlig på at det har forekommet direkteanskaffelser uten konkurranse knyttet til maskinkjøp, kjøp av webtjenester og avtalen med Miljøressurs Norge AS, og beskriver det som er oppdaget som «alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket».

Les også:

Ber rådmannen ligge tettere på

I fjor ga rådmann Gudrun Haabeth Grindaker kontrollutvalget en redegjørelse for hvordan hun er i ferd med å styrke internkontrollen på innkjøpsområdet, og hvordan dette arbeidet inngår som en del av den totale styrkingen av rådmannens internkontroll.

Kontrollutvalget ber om at Rokke avfallsanlegg i denne sammenhengen gis særlig oppmerksomhet ved stikkprøvekontroller og at leverandørreskontro blir sjekket med jevne mellomrom for å identifisere hyppige og gjentatte kjøp hos leverandører som kommunen ikke har avtale med.

Kontrollutvalget peker på viktigheten av tydelige roller, bruk av lederavtaler og stillingsinstrukser, samt innføring av skriftlige referater fra ledermøter.

Dette er forslag som er kommet i bakkant av revisjonen, og kontrollutvalget merker seg at rådmannen - som var tilstede i utvalgets møte sist uke - vil ta dette med seg i det videre organisasjonsutviklingsarbeidet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Elev dømt for vold mot lærer

    En kvinnelig, tidligere elev ved Malakoff videregående skole er i Moss tingrett dømt til seks måneder i fengsel og til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning. Den mannlige læreren ble påført fem brudd i ansiktet, ble operert ved Ullevål sykehus og var sykmeldt i en måned etter voldsepisoden i fjor høst, skriver Moss Avis. Dommen vil bli anket ifølge kvinnens forsvarer.