NRK Meny
Normal

Kontrollutvalget i Halden: Gransking stoppet av sommel og dårlig arkiv

Kontrollutvalget i Halden kommune sliter med sen manglende respons fra vitner, sen utlevering av dokumenter og dårlig kommunalt arkiv.

Halden kommune

KONTROLLUTVALGET SLÅR ALARM. Gransking av saker kommunestyret sender til Kontrollutvalget stanses av sommel og mangel på arkivopplysninger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kontrollutvalget i Halden kommune har de senere årene hatt en rekke saker på bordet til behandling, som i media har fått bred dekning.

Men felles for søppelskandalen på det kommunale avfallsanlegget på Rokke, "Stegard-saken" og "Ishall-saken" er dålig kommunalt arkiv, sen utlevering av dokumentasjon og fravær av respons fra vitner til sakene som granskes.

Nå slår utvalget alarm overfor ordfører Thor Edquist.

Les også:

Avfallsanlegg

GRANSKING AV SØPPELSKANDALE FORSINKES. I kontrollutvalgets møte den 11. desember i år ble den lite positive statusen for granskingen av søppelskandalen på Rokke avfallsanlegg gjennomgått.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Framdrift går tregt

I kontrollutvalgets møte den 11. desember i år ble status for granskingen av søppelskandalen på Rokke avfallsanlegg gjennomgått.

Østfold Kommunerevisjon, som har oppdraget med å granske saken redegjorde for forhold utvalget fant så alarmerende, at det ble forfattet et brev fra utvalgets sekretariat til Haldens ordfører Thor Edquist (H).

Fra brevet heter det blant annet at granskingen av Rokke-saken går tregt, og at det skyldes manglende respons fra intervjuobjekter til verifisering og bekreftelse av referater, og manglende fremleggelse av nødvendig dokumentasjon.

Det heter i brevet:

"Kontrollutvalget vil særlig framheve at det har tatt flere måneder for revisjonen å få utlevert kommunens delegeringsreglement.

Dette er et sentralt dokument for kommunen, og det bør være lett tilgjengelig for administrasjonen og revisjonen."

Les også:

Arkivmangler hindret gransking

I brevet til ordføreren pekes det også på at Halden kommunes dårlige arkiv har vært et gjentagende problem for kontrollutvalget.

I varselet til Thor Edquist omtales både "Ishall-saken" og "Stegard-saken" (Advokatregninger).

Konkret heter det at manglene kontrollutvalget oppdaget i kommunale arkiver bidro til å hindre en ferdigstillelse av granskningsprosjektet rundt ishallen.

Saken om "Advokatregninger" er i følge henvendelsen til ordfører et annet eksempel på saker, som ikke har blitt sluttført fra kontrollutvalget fordi det har vært mangel på tilgang til informasjon og dokumentasjon.

Les også:

Ber om hjelp

Oppdragene kontrollutvalget tar på seg er i de fleste tilfeller sendt dit av kommunestyret.

I brevet til ordfører pekes det på at kontrollutvalget er avhengige av at intervjuobjekter responderer på revisors henvendelser, og at rådmannen gir sine høringsuttalelser innen de fristene som er gitt.

"Kun på den måten kan kontrollarbeidet i kommunen fungere", heter det i brevet fra kontrollutvalget til ordføreren i Halden.

Nå ber utvalget ordfører om å bidra til at administrasjonen får informasjon om Kommunelovens paragrafer 77.7 og 78.6, der det heter:

"Revisor og kontrollutvalget kan uten hinder av taushetsplikt kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument som kontrollutvalget og revisor finner nødvendig for å gjennomføre oppgaven."

Les også:

- Alvorlige saker

- Ja, alle saker som det må graves i fra fortiden er tidstyver. Vi håper å unngå slikt for ettertiden

Ordfører i Halden Thor Edquist

Ordfører Thor Edquist (H) er uroet over varselet han har mottat fra kontrollutvalget og han synes det er alvorlig.

- Ja, selvfølgelig er det det. Vi arbeider for å ikke ha liknende saker etter oss, og at det skal bli orden og kontroll på alle områder i kommunen, noe vi er på god vei til å få til, sier Edquist til NRK.

Hvordan reagerer du på de forholdene KU peker på?

- De eksemplene som nevnes er gamle saker. Jeg har ved flere tilfeller sagt at en av hovedgrunnene til Haldens problemer har vært mangel på det jeg kaller "Ordning og reda", og dette er eksempler på nettopp dette, sier han.

Synes du at du selv og dagens posisjon har bidratt til å skape «Ordning og reda», og på hvilken måte har det i så fall skjedd slik du selv vurderer det?

- Ja. Det har ikke vært noen støysaker med manglende dokumentasjon av den nye posisjonen enda. Om vi lykkes med vårt mål med null støysaker etter oss og ikke manglende dokumentasjon, får de som kommer etter oss bedømme, sier Edquist.

Les også:

Halden ishall

MANGLER HINDRET GRANSKING. Manglene kontrollutvalget oppdaget i kommunale arkiver bidro til å hindre en ferdigstillelse av granskningsprosjektet rundt Halden Ishall.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Fremtiden viktigere enn fortiden

"Ishall-saken" startet for fullt i 2009, da byggeleder fikk sparken, ishallen ble stengt og Comet gikk konkurs, og har blant annet vært gransket av revisjonsselskapet KPMG.

"Stegard-saken" har vært i kontrollutvalget i to runder, og ble siste gang avvist på grunn av manglende dokumentasjon.

Selv om de to sakene dreier seg om «gamle saker», slik ordfører Edquist beskriver dem, har kontrollutvalget nå funnet grunnlag for å skrive et brev til ham, for gjøre ham oppmerksom på forholdene.

Edquist ivret også selv for "åpen høring" i "Ishall-saken" før han ble valgt som ordfører i 2011.

Mener du at «gamle saker», som det kan ligge grunnlag for å se nærmere på for KU og er tildelt KU fra kommunestyret, er mindre viktige enn «nye saker»?

- I en budsjettperiode så er fremtiden viktigere enn fortiden. Administrasjonen har brukt og bruker mye tid på gamle saker, men det har vært mangelfullt med dokumentasjon. At man søker etter dette andre stedet betyr ikke at man ikke gjør noe med det, sier ordføreren.

Les også:

Thor Edquist, ordfører Halden

FREMTIDEN VIKTIGERE ENN FORTIDEN. - I en budsjettperiode så er fremtiden viktigere enn fortiden, sier ordfører i Halden Thor Edquist.

Foto: Henrik Skolt Bjørnstad / NRK

- Rådmannen er kjent med forholdene

I varselet fra kontrollutvalget pekes det på at sendrektighet og manglende fremleggelse av nødvendig dokumentasjon fra administrasjonens side er et problem.

Kommer du til å ta opp forholdene med rådmannen eller andre og hva vil du be rådmannen eventuelt andre om å foreta seg?

- Rådmannen er godt kjent med dette, og har satt i verk flere tiltak. Blant annet et lederutviklingsprogram for rundt 90 ledere i Halden kommune, sier ordføreren til NRK.

Hvis det er ansatte i kommunen, som ikke responderer på kontrollutvalgets henvendelser, kan det da være aktuelt å beordre disse til å gi slik respons, slik du oppfatter det?

- Halden er i en kommentar i Kommunal Rapport sist uke omtalt som den kommunen i Norge som har størst utfordringer av alle norske kommuner i nyere tid. I en slik situasjon jobbes det med å finne løsninger for fremtiden, sier han.

Edquist forteller at administrasjonen har vært tidsmessig presset i hele budsjettperioden i høst, og at man derfor dessverre ikke har kunnet prioritere fortiden like høyt som fremtiden.

- Det har ikke gjort det lettere at mye dokumentasjon faktisk ikke finnes, og at det derfor er brukt mye tid på å etterlyse dokumentasjon hos andre parter, nettopp for å kunne svare på spørsmål blant annet fra kontrollutvalg og presse - tid som i fremtiden vil kunne brukes til å gi raskere svar, sier Thor Edquist i en epost til NRK.

Les også:

Et demokratisk problem

Kontrollutvalget vil særlig framheve at det har tatt flere måneder for revisjonen å få utlevert kommunens delegeringsreglement

Kontrollutvalget i halden kommune

Brevet fra kontrollutvalget til Haldens ordfører peker hel konkret på at saker har stoppet opp og er returnert eller er forsinket, som følge av manglende muligheter for innsyn i dokumenter og informasjon knyttet til sakene.

Er det eller er det ikke et «demokratisk problem», slik du som ordfører ser det, at saker som kommer til kontrollutvalget har så mange mangler ved seg at kontrollutvalget finner det vanskelig å komme til bunns i disse og få framdrift?

- Ja, alle saker som det må graves i fra fortiden er tidstyver. Vi håper å unngå slikt for ettertiden, sier Edquist.

Når det gjelder "Rokke-saken" er den ikke avsluttet, og det pågår en gransking revisjonen finner vanskelig å komme til bunns i nettopp på grunn av manglende respons fra intervjuobjekter og manglende dokumentasjon.

Hvor lenge synes du det er rimelig at kontrollutvalget og revisjonen skal måtte finne seg i å bli oversett, når de utfører et oppdrag på vegne av kommunestyret i Halden?

- De blir ikke oversett, det er det jeg har forsøkt å forklare, sier Edquist som avslutter med å nevne at det faktisk skjer positive saker i Halden også.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Leteaksjon avblåst

    Båteieren for jolla som lå ved Øra naturreservat er kontaktet. Var med en annen eier for å fiske. Alt er under kontroll, skriver Politiet Øst på Twitter.

  • Sendt for å sjekke jolle ved Øra

    Politiet har i kveld fått melding om en jolle som er dregget opp ved Øra naturreservat, vest for Gullmoen. Ingen personer er ombord, men påhengsmotoren er nede og en fiskestang står oppstilt ved båten. Redningsskøyta er på vei til stedet for å kontrollere. Seaking er også tilkalt for å gjøre søk på stedet.