NRK Meny
Normal

- Viktig for Halden

En nedleggelse av atomreaktoren i Halden vil få negative konsekvenser for lokalsamfunnet.

Institutt for energiteknikk, IFE Halden

VIKTIG FOR HALDEN. Rådmannen i Halden kommune peker på at aktiviteten ved IFE har stor betydning for kommunen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden-reaktoren har vært i drift siden 1959, og betyr mye for lokalsamfunnet på langt flere måter enn skatteinngangen fra de mange hundre ansatte ved atomreaktor-prosjektet.

Fra oppstarten av har Institutt For Energiteknikk (IFE) i Halden hatt hundrevis av ansatte fra mange kontinenter verden over.

Jobben har vært å forske på utviklingen og sikkerhet knyttet til atomkraft, og i senere tid har også et forskningsprosjekt knyttet til thorium blitt lokalisert til Halden.

Konsesjonen for videre drift går ut mot slutten av året, og IFE - som sliter økonomisk og må si opp ansatte, får nå støtte hos rådmannen i Halden.

Les også:

- Stor betydning for Halden

Halden-reaktorens konsesjon utløper om ett år, og kampen for og mot om Norge fortsatt skal ha atomreaktor har pågått i mange år.

Miljøorganisasjonen Bellona, Natur og Ungdom og SV har i årevis pekt på at IFEs forskning i Halden strider mot norsk politikk og svekker Norges troverdighet i miljøspørsmål.

Rapporten fra forskere ved Møreforskning konkluderer blant annet med at en planlagt testreaktor i Frankrike om ti år vil overta for Halden-reaktoren når det gjelder forskning på nukleær sikkerhet og pålitelighet.

Dette er kraftig imøtegått fra IFE-ledelsen, som mener det er feil å sammenligne den franske reaktoren med IFEs reaktor i Halden, da Halden-reaktoren har kapasitet til å kjøre langt flere tester samtidig enn reaktoren i Franrike.

Rådmannen i Halden sier i sin uttalelse til formannskapet:

- Saken er av stor betydning for Halden-samfunnet. Rådmannen har nedsatt utredningsgruppe i forhold til arbeidet med å gi innspill, hvor også enkelte eksterne miljøer blir kontaktet, heter det fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Formannskapet i Halden behandler saken torsdag denne uka.

Les også:

Thoriumreaktor installeres

MØTER MOTSTAND. Natur og Ungdom er blant organisasjonene, som hevder IFEs forskning strider mot norsk offisiell politikk og svekker Norges troverdighet i miljøspørsmål.

Foto: Torbjørn Tandberg

Mister viktig kompetanse

Gjennom mange år har fagmiljøet ved IFE vært en katalysator for IKT-bedrifter i Halden, og det er skapt bedrifter via tidligere ansatte ved reaktorprosjektet, som har satt dype spor etter seg nasjonalt og internasjonalt.

I sin vurdering av IFEs betydning for lokalsamfunnet Halden legger rådmannen en rapport fra Møreforskning Molde til grunn.

I rapporten gjennomføres det en analyse av de konsekvenser en eventuell nedleggelse av IFE Halden vil ha å si for Halden kommune, og Møreforskning levner liten tvil om at IKT-miljøet i Halden blir skadelidende, dersom all virksomhet avvikles i Halden.

I rapporten konkluderes det med at det er MTO-aktiviteten (menneske‐teknologi‐organisasjon) som har størst betydning for Halden-regionen.

Dette er den delen av aktiviteten, som ikke benytter atomreaktoren. Imidlertid vil en nedleggelse av atomreaktoren innebære at det internasjonale Haldenprosjektet vil opphøre, heter det fra Møreforskning.

Over 50 prosent av MTO-aktiviteten er finansiert gjennom dette prosjektet, og Møreforskning mener det er lite sannsynlig at MTO kan videreføres i sin nåværende form uten statlig støtte, dersom Haldenprosjektet legges ned.

"En nedleggelse av MTO-aktiviteten vil ha størst negativ konsekvens for den delen av næringslivet som utgjør IKT‐klyngen i Halden", heter det fra Møreforskning Molde.

Les mer:

UD anmelder IFE

MOTGANG. IFE har hatt økonomiske tilbakeslag under 2013, og har måttet si opp ansatte. IFE er også anmeldt for brudd på eksportkontrollverket. Nå står en viktig konsesjonsrunde for å få forlenget driften for døren.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Liten betydning for økonomien

Til anlegget i Halden er det et betydelig antall lokale og regionale underleverandører, og de ansatte betaler skatt til kommunen.

Men ifølge Møreforskning har en nedleggelse ikke noen katastrofale konsekvenser for kommunen.

"I forhold til kommunens økonomi vil en eventuell nedleggelse av IFE Halden ha mindre betydning.

Et eventuelt bortfall i skatteinntekter vil i stor grad bli kompensert av skatteutjevningsordningen", skriver Møreforskning Molde.

Rapporten fra Møreforskning, som tar for seg omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren, er bestilt av Nærings- og handelsdepartementet.

Rapporten peker på IFE-prosjektet som positiv bidragsyter til knoppskyting av nye bedrifter og at den viktigste effekten for det lokale næringsliv er knyttet til den posisjon og renommé som IFE Halden har internasjonalt gjennom Haldenprosjektet, og som gjør det mulig å trekke verdensledende forskningskompetanse inn til Halden.

Møreforskning Molde skriver:

"Tilgangen til forskere med høy kompetanse er svært verdifull for en IKT‐næring, der innovasjon er helt nødvendig for overlevelse, samt at dette bidrar til verdifulle nettverk og kontaktflater mot utenlandske aktører.

For Høgskolen i Østfold bidrar IFE Halden positivt i forhold til utdanning av kandidater på masternivå, samt som bidragsyter i samarbeid rundt forskningsaktiviteten og vitenskapelige publikasjoner.

IFE Halden sitt rennommé som forskningsinstitutt er også viktig for høgskolen når det søkes om forskningsmidler, og i forhold til å kapre kvalifiserte medarbeidere og gode studenter."

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.