Hopp til innhold
Info fra NRK

Eget råd for samiske sendinger

Siden 1966 har de samiske sendingene hatt sitt eget programråd.

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen har vært sentral både som leder og medlem av det samiske programrådet gjennom mange år.

Foto: NRK

Helt siden starten på den offisielle kringkastingen i Norge i 1925 har det vært et offentlig oppnevnt råd som har fulgt med på programvirksomheten.

Først et råd på landsbasis, så ble det oppnevnt lokale råd og fra 1966 et eget samisk programråd som skulle vokte det samiske programtilbudet til NRK.

Det er Kringkastingslovens paragraf 7.3 som sier at det skal være offentlig oppnevnte råd som følger med på og gir råd om NRKs programvirksomhet på riks- og lokalplan.

Lenge var det Kultur- og undervisningsdepartementet selv som oppnevnte medlemmene både til det landsdekkende Kringkastingråd, de lokale og det samiske råd.

Fylkestingene tar over

Ved kongelig resolusjon av 29. mai 1981 ble det gitt instruks om hvordan de lokale rådene og det samiske rådet heretter skulle organiseres og oppnevnes.

Her sies det at programrådet for Sameradioen oppnevnes av fylkestinget i Finnmark etter framlegg fra sameorganisasjonene og Norsk Sameråd.

Svein Oddvar Leiros

For perioden 2022 - 2025 er Svein Oddvar Leiros leder av samisk programråd.

Foto: MARIE LOUISE SOMBY / Sámediggi

Sametinget fra 1989

Lov om Sametinget av 24.02.89 bestemte at «samiske råd» skulle oppnevnes av Sametinget. Sametinget videreførte dermed Norsk Sameråds oppgave og fikk samtidig siste ord om hvem som skulle oppnevnes.

Siden 1989 er det derfor Sametinget som har oppnevnt medlemmene til samisk programråd slik fylkestingene har oppnevnt medlemmene av distriktsprogramrådene, med hjemmel i kongelig resolusjon av 29. mai 1981.

Fra tre til fem medlemmer

De første årene var det tre medlemmer i det samiske programrådet, så ble det fire slik som de lokale rådene og i dag er det fem medlemmer både av distriktsprogramrådene og det samiske programrådet. Alle oppnevnes med varaer som kan steppe inn ved forfall.

Les også: Kringkastingsrådets historie