Vil stramme inn bygging på myr og skog

Miljødirektoratet vil gjøre det vanskeligere å ta av myr og skog for å bygge boliger og kjøpesentre. Målet er mindre utslipp av klimagasser.

Utbygging av Bjørkmåsan på Nannestad.

MER KREVENDE: Å bygge boliger på myr, som her på Nannestad i Viken, kan bli vanskeligere å få tillatelse til i framtida.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

− Når vi bygger ned myr og skog slipper vi ut store mengder CO₂, og samtidig svekker vi naturens evne til å binde karbon i framtiden, skriver direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til NRK.

Ellen Hambro

VIL STRAMME INN: Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Tidlig i juni ble nydyrking av myr som hovedregel forbudt. Det er imidlertid fortsatt lov å ta av myr og skog til andre formål. Det kan være boliger, hytter, vei og kjøpesentre. Nedbygging av myr og skog medfører imidlertid utslipp av klimagassen CO₂.

Miljødirektoratet foreslår nå å stramme inn reglene for bygging på karbonrike arealer. I hovedtrekk går forslagene ut på:

  • Alle prosjekter av en viss størrelse skal konsekvensutredes. Grensen foreslås satt et sted mellom fem og ti dekar, altså mellom 5000 og 10.000 kvadratmeter
  • Miljømyndighetene skal få større mulighet til å fremme innsigelser til kommunale vedtak. Blir man ikke enige, skal saken avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Forslagene våre kan motvirke ukritisk bit for bit-nedbygging av verdifull skog og myr, skriver Hambro.

Strengere krav

Et av de viktigste forslagene er at det skal stilles strengere krav til konsekvensutredning av byggeprosjekter. Dette er en prosess for å få fram virkningene av større planer og tiltak i forkant av en beslutning.

Gjennom en konsekvensutredning blir klimagassutslipp fra nye prosjekter enda mer synlige enn de blir i dag. Det «tvinger» også kommunene til å ta større hensyn.

Direktoratet foreslår at grensen for når et prosjekt må konsekvensutredes settes til et sted mellom fem og ti dekar. Hva grensen eventuelt skal bli til slutt, skal nå regjeringen ta stilling til.

Lettere å protestere

Det andre hovedforslaget går ut på at det skal bli lettere for miljømyndighetene å protestere, eller komme med «innsigelser» som det heter på fagspråket.

I dag kan miljømyndighetene komme med innsigelser dersom kommunale arealplaner kan være i strid med nasjonale interesser. Der man ikke blir enige, går saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det står imidlertid ingenting i dagens regelverk om hvorvidt bygging i myr- eller skogområder omfattes av dette. Det vil Miljødirektoratet endre på. Direktoratet foreslår at det skal kunne fremmes innsigelser i følgende tilfeller:

  • Dersom det ikke er vurdert alternativer til bygging på myr eller på skog på organisk jord.
  • Dersom utbyggingen vurderes å medføre konflikt med nasjonale eller regionale klimamål.

− Å ha klare retningslinjer for når det kan fremmes innsigelse mot nedbygging av karbonrike arealer, gir signaler til kommunal arealplanlegging, skriver Hambro i Miljødirektoratet.

– Man bør forsøke å lokalisere ny utbygging til arealer hvor inngrepet ikke fører til utslipp av klimagasser og ikke svekker naturens evne til framtidig lagring av CO₂, legger hun til.

Ballen hos regjeringen

Forslagene fra Miljødirektoratet skal nå behandles av regjeringen. De blir en del av et større arbeid med å lage en klimaplan for Norge fram mot 2030.

Maren Hersleth Holsen

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V)

Foto: Snorre Tønset / Klima- og miljødepartementet

– Miljødirektoratet har fått flere oppdrag over tid om hvordan vi kan få ned utslippene fra avskoging. Oppdraget de nå legger frem er en del av dette arbeidet, skriver statssekretær Maren Hersleth Holsen i en e-post til NRK.

I februar skrudde regjeringen opp ambisjonene for kutt i norske utslipp av klimagasser. Målet er 50-55 prosent kutt innen 2030.

– I løpet av 2020 skal regjeringen legge fram en stortingsmelding på hvordan Norge skal nå klimamålet for 2030. En plan for skog og arealbruk vil inngå i denne meldingen, skriver Holsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger