Hopp til innhold

Kommer med skarp kritikk i trygdeskandalen: – Uforbeholden unnskyldning

Det kommer skarp kritikk av en rekke aktører i trygdeskandalen, men ingen enkeltpersoner blir pekt ut, viser granskingen av trygdeskandalen.

Pressekonferanse etter NAV-saken

RAPPORT: Professor Finn Arnesen (T.H) la frem rapporten fra det regjeringsutnevnte utvalget som har gransket trygdeskandalen. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) unnskylder til de berørte etter at Arnesen hadde lagt frem konklusjonene.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Utvalget mener at samtlige involverte organer har ansvar for feilen, sier utvalgsleder Finn Arnesen.

Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet, mener utvalget. De andre organene, som domstolene, kunne ha avdekket feilene som opprinnelig skjedde, sier Arnesen.

– Hadde bare ett av dem sett feilen, hadde denne saken sett helt annerledes ut.

Trygdeskandalen sprakk i oktober i fjor, da det ble kjent at Nav har feiltolket regler om utenlandsreiser. Mens EU-reglene tillater reiser til andre EØS-land mens man mottar trygdeytelser, har Norge slått hardt ned på dette.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kva er trygdeskandalen?

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er trygdeskandalen?

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kva er trygdeskandalen?

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kva er trygdeskandalen?

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva er trygdeskandalen?

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

– Systemsvikt

I rapporten pekes det på manglende kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenking i det praktiske gjennomføringsarbeidet ved trygdeforordningen i Nav.

«Utvalgets undersøkelser har ikke vært rettet mot enkeltpersoners handlinger, og det har derfor heller ikke vært aktuelt for utvalget å rette kritikk mot enkeltpersoner. Ingen personer har derfor vært ansett som «part» i saken», står det i rapporten.

Utvalget har ikke mottatt dokumentasjon som viser at ansatte i Nav eller andre har varslet konkret om at reglene ble praktisert feil, selv om det i uformelle kanaler har blitt stilt spørsmål om tolkningen av trygdeforordningen og folketrygdloven.

– Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området, sier arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Uforbeholden unnskyldning

Minst 80 personer er feilaktig dømt til fengsel for trygdeeksport, ifølge Riksadvokatens tall. I tillegg har rundt 1100 personer fått urettmessige tilbakebetalingskrav, og omtrent 3000 er fratatt ytelser på feilaktig grunnlag, viser Navs foreløpige tall.

– Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sier Røe Isaksen.

– Førsteprioritet er å følge opp de som ble rammet. Oppfølgingen er heller ikke ferdig med denne utvalgsrapporten, sier han videre.

Delt utvalg

Granskingsutvalget har tidligere konkludert med at hele perioden tilbake til 1994 bør gjennomgås. Dette gjør at fengselsdommene etter 2012 ikke behandles før om inntil et år. Det har skapt reaksjoner blant berørte.

Arnesen legger til at utvalget var delt her.

– Flertallet mener at jussen har vært den samme siden 1994. Mindretallet ser derimot på 2012 som det riktige tidspunktet i denne sammenhengen, sier Arnesen.

Mindretallet mener at det bør overlates til domstolen å avgjøre spørsmålet om tjenestereglenes anvendelse i den situasjonen hvor forvaltningspraksis verken er i strid med reglene om trygdekoordinering i EU/EØS eller retten til fri bevegelighet for økonomisk aktive personer.

– Vi har ikke tatt stilling til om vi skal se på enkeltsaker fra før 2012. Vi venter på en uttalelse fra EFTA-domstolen, sier Røe Isaksen.

«Hårreisende»

Ap, SV og Sp med sterk kritikk av regjeringen for håndteringen av trygdeskandalen, etter kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av saken. De mener at alarmen burde gått tidligere hos regjeringen.

Arbeids- og sosialdepartementet har ikke hatt tradisjon for å beskrive de begrensningene EØS-retten legger på folketrygdlovens krav til opphold i Norge, konkluderer utvalget med.

«For de av departementets medarbeidere som visste hva trygdeforordningene innebar, var den tolkningen som det er blitt kjent at Nav la til grunn, «hårreisende». Departementet var imidlertid ikke kjent med Navs langvarige praksis på området», står det videre.

Kontrollkomiteen holder åpen høring om trygdeskandalen

KRITIKK: – Denne krisen er i realiteten enkel å løse. De som trenger hjelp, må få det, men regjeringen haler ut tiden og holder igjen. Vi krever en løsning for dem som er rammet av denne skandalen umiddelbart, sier stortingsrepresentant Freddy Øvstegård.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Dette er en knusende dom over klassejustisen i Norge, og over regjeringens håndtering av skandalen, skriver Freddy Øvstegård, som sitter i kontrollkomiteen på Stortinget for SV.

Trygderetten beklager

Også Høyesterett, domstolene og Trygderetten får kritikk i rapporten.

Der heter det at «det kan virke som organet har mistet av syne at Trygderetten skal være en hybrid mellom klageorgan og domstol, en institusjon med særlig ansvar for å trygge rettssikkerheten til vanlige mennesker som står i krevende situasjoner mot en resurssterk motpart – staten.»

Leder i Trygderetten Trine Fernsjø skriver i en e-post til NRK at organet går grundig gjennom utvalgets anbefalinger, og tar dem til etterretning.

– Med den informasjonen vi nå har ser vi at ting kunne vært gjort annerledes. Trygderetten beklager de belastninger som våre uriktige avgjørelser har medført. Vi ser frem til en dialog med departementet og med Nav om hvilke tiltak og endringer som bør gjøres i tiden fremover, skriver Fernsjø til NRK.

AKTUELT NÅ