Dette er trygdeskandalen

Minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil. Rundt 2 400 saker kan være feilbehandlet. Dette har skjedd.

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H).

FEIL PÅ FEIL: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lover full gjennomgang etter at det kom frem at Nav har praktisert regelverk om trygdeytelser feil.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hva har skjedd?

Nav har praktisert reglene for å ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land feil for trygdemottakere som er bosatt i Norge etter 2012.

Nav har lagt til grunn at hovedregelen er at en trygdemottaker må oppholde seg i Norge for å få utbetalt kontantytelser som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

EUs trygdeforordning i 2012 slår imidlertid fast at medlemmer av folketrygden som oppholder seg i EU eller EØS har krav på slike kontantytelser, men Nav endret ikke praksis.

En gjennomgang TV2 har gjort, viser at totalt 23 domstoler feilaktig skal ha dømt personer for trygdebedrageri. Blant domstolene er Høyesterett, Agder lagmannsrett og Oslo tingrett.

Kommentator i NRK, Magnus Takvam, kommenterer trygdesaken.

Kommentator i NRK, Magnus Takvam, kommenterer trygdesaken.

Hvem er rammet?

De som kan være rammet er personer som har vært bosatt i Norge men oppholdt seg i et EU- eller EØS-land og som har hatt krav på arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger etter 2012.

Nav har lagt til grunn at man må oppholde seg i Norge for å få ytelsene, men dette har vist seg å være feil.

Ifølge NAV-direktør Sigrun Vågeng kan dette gjelde personer med både kort- og langtidsopphold utenfor Norge.

Hvor mange er rammet?

En gjennomgang Nav har gjort viser at rundt 2 400 saker kan ha blitt rammet av Nav sin feil praktisering av regelverket.

Ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skal feilpraktiseringen ha ført til at flere personer er dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at det har vært minst 48 feilaktige dommer på grunn av feiltolkingen. 36 av disse dommene har endt med fengselsstraff. Den lengste dommen skal ha vært på åtte måneder.

Nav-direktør Vågeng sier anmeldelsene og domfellelsene som følge av feilpraktiseringen gjelder personer med langtidsopphold utenfor Norge.

Hvordan ble det oppdaget?

I 2017, fem år etter at forordningen fra EU trådte i kraft, fikk Nav en kjennelse fra Trygderetten som sa at Nav ikke hadde tatt nok hensyn til regelverket og at det kunne være tolket feil. Trygderetten sendte tilbake hele ni saker på grunn av manglende eller feilaktig vurdering av forfordningen fra EU.

Ifølge et brev fra Trygderetten til Arbeids- og sosialdepartementet mandag, skriver retten at Nav likevel ikke la om sin praksis.

Meldingene fra Trygderetten førte imidlertid til at Nav ba om en juridisk vurdering. Den konkluderte med at praksisen var feil.

Hva skjer i de tilfeller som er behandlet feil?

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier at aktuelle saker vil bli saksbehandlet på nytt, og at de berørte personene vil bli kontaktet av Nav.

Hauglie sier også at personer som tror de kan være berørt, kan kontakte Nav selv.

NAV-direktør Sigrun Vågeng sier de som har krav på ytelser eller kompensasjon vil få beskjed fra Nav.

Hvilke regler gjelder?

Nav skriver på sine hjemmesider at mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger ikke lenger må søke Nav om å reise til et annet EU- eller EØS-land ved midlertidig opphold. Opphold i slike land likestilles nå med opphold i Norge.

Dersom du mottar sykepenger, er borger av EØS eller EU, og skal reise til et land innenfor EU eller EØS trenger du ikke søke Nav om å få beholde ytelsen din før reisen. Du må imidlertid sjekke om reisen er forenlig med pliktene dine som sykemeldt.

Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger trenger du ikke lenger søke Nav om å reise til et annet Eu- eller Eøs-land ved midlertidig opphold. Det er viktig å merke seg at du må følge de regler som gjelder mottak av arbeidsavklaringspenger i Norge, for eksempel knyttet til aktivitetsplan og -plikt.

Dersom du mottar pleiepenger og du er borger av et EU- eller Eøs-land trenger du ikke søke om å beholde pleiepenger i et EU- eller Eøs-land. Eøs-reglene åpner for at utenlandske arbeidstakere med norsk arbeidsgiver kan ha rett til pleiepenger fra Norge selv om selve pleien foregår i et annet EU- eller Eøs-land.

SISTE NYTT

Siste meldinger