Hopp til innhold

Rovdyr tar minst 30 ganger flere rein enn toget

Mens grufulle togpåkjørsler får mye medieoppmerksomhet, viser nye tall hvordan rovdyr tar langt flere rein. – Vi ligger med brukket rygg, sier reineier.

Jerv (Gulo gulo)

Jerv er blant reinens fiender ute i naturen.

Foto: Myhr, Steinar / Samfoto

I vinter har det vært flere oppslag om dyretragedier på Nordlandsbanen.

Antall påkjørte dyr i 2017 endte på 514. Siden 1985 har rundt 8156 rein bli påkjørt langs norske jernbanestrekninger. Men tallet blir lite om man sammenligner med antall dyr som blir tatt av rovvilt.

På landsbasis ble det i forrige driftsår søkt om erstatning for snaut 60.000 tamrein. 17.000 av disse endte med å bli erstattet, ifølge nye tall fra Miljødirektoratet.

Det resulterte i 66 millioner utbetalt som erstatninger. Og nå mener enkelte reindriftsutøvere at situasjonen med hensyn til rovdyr er ute av kontroll.

– Vi ligger med brukket rygg. Vi ser at det er høy aktivitet av rovdyr rundt oss, og at forvaltninga ikke fungerer, mener Per Johan Westerfjell. Han er reineier i reinbeitedistriktet helt sør på Helgeland.

Reineierne sliter

Budskapet hans kom under det årlige reindriftsseminaret denne uken. Det viktigste møtepunktet mellom reindriftsutøverne og Fylkesmannen.

Johan Westerfjell med de togdrepte reinene på Nordlandsbanen

Per Johan Westerfjell, her avbildet i forbindelse med en tidligere sak om togdrepte rein på Nordlandsbanen.

Foto: STIG-ANDERS KAPPFJELL

Her ble det også presentert en rapport som NINA arbeider med, hvor en av konklusjonene er at reineiere i Nordland sliter mer enn ellers i landet.

Ifølge forsker Torkild Tveraa har reindrifta i Nordland hatt en negativ utvikling de siste 20 årene.

Han ønsker ikke gå nærmere inn på tallene bak denne konklusjonen, siden rapporten han jobber med enda ikke er offentliggjort.

Men offentlige tall gir følgende graf, når man ser på totale tap av rein siste 10 år (tall for Finnmark nederst i artikkelen).

Mysterium?

Men – og det er et men her: Forskerne klarer ikke å forklare den negative utviklinga i Nordland med rovdyr alene.

For i rapporten som forskerne arbeider med, har de sett på ulike forhold som påvirker reindrifta. Og regnestykket går rett og slett ikke opp.

– Et mysterium?

– Jeg vil ikke akkurat si det. Men det sier oss at det gjenstår mye arbeid for å finne alle de forholdene som skaper denne negative utviklinga, slik at man kan iverksette effektive tiltak, sier Tveraa.

Klimaendringer

Han peker på klimaendringer som en joker i regnestykket.

Torkild Tveraa

Torkild Tveraa er forsker hos NINA.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

En kollega av ham har sett på en tilsvarende negativ trend for de nordamerikanske bestandene.

Her ser man at når havisen trekker seg tilbake rundt Nordpolen, så har det resultert i en økning i vegetasjonen som finnes på bakken. Vegetasjon som er mer vedaktig, og vanskeligere å fordøye, forteller Tveraa.

– Det er ikke unaturlig at klimaendringer slår inn negativt i Nordland, som har en lang og eksponert kyst.

Forskeren peker videre på driftsforhold som en del av puslespillet. Det er også variasjoner fra distrikt til distrikt.

Flere faktorer

Reindrifta i Nordland står for fem prosent av landets kjøttproduksjon. Det produseres mindre enn før – samtidig som utgiftene går opp, ifølge Tveraa.

Til sammen blir det en dårlig kombinasjon.

Reineier Per Johan Westerfjell er ikke fremmed for at klimatiske forhold virker inn, og kommer på toppen av presset fra rovdyr.

– Beitene blir begrenset over perioder. Det resulterer i at reinen drar ned i skogen, hvor du har høy predasjon fra gaupe. Her er flere faktorer som griper inn i hverandre.