Disse strekningene i Norge står for flest dyretragedier

På 30 år har flere titalls tusen dyr blitt påkjørt langs norske jernbanestrekninger. – Et dyrevelferdsproblem, sier forsker. Nå lover regjeringen å ta grep.

Blodig jernbanelinje

Blodspor etter at et persontog kjørte på flere rein mellom Fauske og Bodø i begynnelsen av uka.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Ser man på utviklingen de seneste 25–30 årene har det vært en økning i antall dyrepåkjørsler totalt sett. Det samme gjelder langs norske veier.

Christer Moe Rolandsen jobber ved Norsk institutt for naturforskning, og har tidligere vært med og forfattet en rapport som har sett nærmere på dyrepåkjørsler langs norsk jernbane.

Han har fått med seg at Nordlandsbanen på ny har blitt rammet av dyretragedier den siste tiden. I november ble 106 rein meid ned i det som ble beskrevet som et kilometer langt blodbad. Litt senere i desember skjedde det på nytt, denne gang med 80 dyr.

Sett over tiår har problemet altså økt. Men Rolandsen vil ikke forklare den negative utviklingen med flere tog på jernbanen i Norge.

– Antall tog har ikke økt tilsvarende, så her er det også andre viktige årsaker.

Nordlandsbanen «verstingen»

NRK har fått tilsendt statistikk fra Bane NOR som viser oversikt over antall påkjørte rein tilbake til 1985. Også sau og elg inngår i oversikten.

Slår man sammen disse tre dyregruppene er det til sammen påkjørt over 33.400 dyr. Av disse 14.500 på Nordlandsbanen, altså nærmere halvparten.

Det er imidlertid enkelte svakheter med tallene før år 2000, slik at antallet trolig er høyere, får NRK opplyst. Merk også at dette er antall påkjørte dyr, ikke drepte.

Likevel:

– Det er Nordlandsbanen som tar flest dyreliv. Den er lengst, men selv når man justerer for banens lengde er det fortsatt den som er på topp, sier Rolandsen.

Større bestander

Rolandsen peker på større dyrebestander som en hovedforklaring på utviklingen sett over tiår, og langs Nordlandsbanen gjelder dette særlig for elg. For rein er det litt mer komplisert.

Christer Moe Rolandsen

Rolandsen forteller om en rapport der de fant at 14 av de 20 verste jernbanestrekningene i Norge med hensyn til dyrepåkjørsler i senere år befinner seg nettopp på Nordlandsbanen.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

– For rein har vi litt dårligere kunnskap om de eksakte årsakene, men vi ser at det alltid skjer i de samme periodene på året – når man holder på å flytte reinen mellom sesongbeiteområdene.

Dette gjelder områdene sør for Mosjøen. På Saltfjellet går jernbanen tvers gjennom vinterbeiteområdet, og her er antallet påkjørsler jevnere fordelt gjennom vinteren.

På Saltfjellet kan det være en nærmere sammenheng mellom antallet rein og antallet påkjørsler, men også her og andre steder tror forskerne at andre faktorer er vel så viktig for variasjonen mellom år:

  • Når beiteområdene ises ned i høyereliggende fjellområder vil reinen trekke ned og lete etter alternativt beite ved jernbanen.
  • Snødybde er også en viktig klimatisk faktor som kan bidra til store årsvariasjoner i samme område.
  • Mange steder langs Nordlandsbanen er det også attraktive beiter for reinen som gjør at større og mindre flokker ofte samles nær jernbanen enkelte deler av året.
  • Rolandsen sier de har fått tilbakemelding om at salt kan tiltrekke seg både rein, elg og andre dyr til vei, men her mangler man kunnskap om hvor stor betydning dette har i ulike områder.

Rolandsen kaller det et dyrevelferdsproblem, og at den eneste virkelig effektive løsningen per i dag er flere gjerder. Saktekjøring er et annet tiltak, men her er erfaringen dessverre at dyr blir påkjørt i for stor grad likevel.

Rolandsen kaller det et dyrevelferdsproblem, og at eneste løsning er flere gjerder. Saktekjøring er et annet tiltak, men her er erfaringen at dyr blir påkjørt likevel.

Politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen i Samferdselsdepartementet liker tallene dårlig, og sier de har gitt Bane NOR en pott på 350 millioner til tiltak.

– I 2018 blir det satt av midler og igangsatt et arbeid for å sikre permanente gode løsninger, sier Knutsen til NRK, og legger til at politikerne skal ta en tur med Nordlandsbanen nå i januar for å blant annet få befart de mest utsatte strekningene.

Rikard Gaarder Knutsen

– Dette kan vi ikke være oss bekjent av, og dette skal vi bekjempe, sier Rikard Gaarder Knutsen.

Foto: Regjeringen

For spesielt interesserte følger flere tall og grafer under. Utregningene er foretatt manuelt basert på et større regneark fra Bane NOR. Feil kan derfor forekomme. Merk også at tall for år 1989 ikke er med.

Påkjørte dyr, 1985 og frem til i dag

REIN

Dovrebanen

2

Meråkerbanen

87

Nordlandsbanen

7366

Ofotbanen

248

Raumabanen

3

Rørosbanen

331

ELG

Arendalsbanen

73

Bergensbanen

1517

Bratsbergbanen

362

Dovrebanen

2307

Drammenbanen

13

Flåmsbana

1

Gardermobanen

23

Gjøvikbanen

987

Hovedbanen

206

Kongsvingerbanen

387

Meråkerbanen

488

Namsosbanen

3

Nordlandsbanen

5861

Numedalsbanen

8

Ofotbanen

44

Randsfjordbanen

86

Raumabanen

137

Roa-Hønefossbanen

125

Rørosbanen

4219

Solørbanen

259

Spikkestadbanen

31

Sørlandsbanen

1578

Tinnosbanen

22

Valdresbanen

8

Vestfoldbanen

181

Østfoldbanen vestre linje

171

Østfoldbanen østre linje

113

Ukjent

9

SAU

Arendalsbanen

17

Bergensbanen

428

Dovrebanen

2083

Gardermobanen

1

Gjøvikbanen

193

Hovedbanen

8

Kongsvingerbanen

6

Meråkerbanen

481

Nordlandsbanen

1336

Randsfjordbanen

21

Raumabanen

364

Rørosbanen

815

Solørbanen

31

Sørlandsbanen

381

Tinnosbanen

5

Vestfoldbanen

18

Valdresbanen

2

Østfoldbanen vestre linje

21

Østfoldbanen østre linje

6

Ukjent

3