Slepp å betale for pasientar

Tvisteløysingsnemnda for helse- og omsorgssektoren har gitt Molde kommune medhald i at dei ikkje har betalingsplikt når pasientar blir skrivne ut av sjukehus med manglande epikrise eller når tilsvarande informasjon manglar. Det har vore usemje mellom Molde kommune og Helse Møre og Romsdal om betalingsplikta til kommunen i utskrivingssaker.