Nye millioner til «Dagmar»-reparasjoner

De enorme skadene som stormen «Dagmar» påførte Norge fører til endringer i nasjonalbudsjettet. I dag ble det klart at bevilgningen blir på 145 millioner kroner.

Dagmar Molde

Dagmar herjet langs kysten av Vestlandet og gjorde store skader. Dette bildet er fra Molde.

Foto: Herskedal, Kjell / Scanpix

Regjeringen la i dag frem Revidert Nasjonalbudsjett. Dette er på mange måter en oppdatering av det statsbudsjettet som ble vedtatt før jul, og er tilpasset utviklingen som har vært siden da.

I julen raste stormen «Dagmar» over Vestlandet, og påførte landsdelen enorme skader. Veier ble ødelagt, store mengder skog ble lagt ned, strømmen var flere steder borte flere døgn og bygninger ble rasert.

Nå foreslår Regjeringen å øke skjønnstilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 145 millioner kroner som bidrag til å dekke ekstraordinære utgifter etter uværet «Dagmar» og andre ekstremvær.

Mer til veier

Regjeringen foreslår 320 millioner kroner til utbedringer og sikringstiltak i forbindelse med ras, flom og brann på riksveg- og jernbanenettet. Av dette går 120 millioner kroner til vegvesenet og 200 millioner til Jernbaneverket.

80 millioner kroner skal brukes til utbedringer på riksveiene etter ras og flom i forbindelse med stormene rundt årsskiftet 2011/2012.

Beløpet er fordelt slik:

  • Aust-Agder – 5 millioner kroner
  • Hordaland – 27 millioner kroner
  • Sogn og Fjordane – 27 millioner kroner
  • Møre og Romsdal – 7 millioner kroner
  • Sør-Trøndelag – 7 millioner kroner
  • Nordland – 7 millioner kroner

40 millioner kroner i økte investeringsmidler er foreslått til tiltak for bedre sikkerhet i Oslofjordtunnelen, på riksveg 23. Tiltakene omfatter etablering av evakueringsrom og installering av ledelys. Bakgrunnen er brannen i tunnelen i juni 2011.

Jernbanen får penger

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 200 millioner kroner over Jernbaneverkets budsjett for drift og vedlikehold. Beløpet gjelder utbedringer etter ras og flom og brannverntiltak i Oslotunnelen.

Midlene skal brukes til blant annet utbedringer av Dovrebanen, gjenoppbygging av Notodden stasjon, opprydningsarbeid etter stormen Dagmar og gjenoppbygging etter brann på Hallingskeid og ras ved Myrdal. I Oslotunnelen skal det gjøres nødvendige brannverntiltak, blant annet ny brannvannsledning, røykventilasjon og reservestrømforsyning for nødlys