Kan få utbetalt rovvilterstatning – før beitesesongen er i gang

Risikoen for at rein blir tatt av rovdyr, kan bli den nye måten å regne ut hvor mye reineiere skal få i erstatning.

Magne Asheim i Statens naturoppsyn

Regionansvarlig for rovvilt i Finnmark i Statens naturoppsyn, Magne Asheim, undersøker kadaver etter rovdyrangrep. Nå kan det bli slutt på dette som det viktigste kilden til rovvilterstatning. Staten ønsker heller å utbetale erstatning i forkant av beitesesongen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lars Andreas Lunde

Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Årsaken til den nye ordningen er at det i dag er vanskelig å dokumentere tap av rein til rovdyr. I dag må en sansynliggjøre at reinkadavre stammer fra rovdyr ovenfor myndighetene.

Men det forutsetter at man faktisk finner et kadaver, noe som kan være vanskelig på grunn av snøfall og at rovdyra selv gjemmer dem.

Mellom 2008 og 2012 ble det utbetalt hele 154 millioner kroner i rovvilterstatatning for tapt rein. Reineiere i Finnmark søkte om erstatning for 253.760 dyr, men fikk bare erstattet 56.388 rein.

Reineierne vil i den nye modellen få utbetalt en erstatning i inngangen av beitesesongen basert på forekomsten av rovvilt i området. Det vil si risikoen for rovvilttap i løpet av beitesesongen.

– Det vil være en ordning som vil være mer forutsigbar for reineieren. I tillegg vil den være enklere å administrere for Fylkesmannen. Og så må vi ha en erstatningsordning som er treffsikker som mulig, slik at reineierne får utbetalt erstatning fra dyrene som er tatt av rovdyr – hverken mer eller mindre, sier Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Hans Ole Eira leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt

Hans Ole Eira, leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt, er usikker på om den nye løsninga er bedre. Men innrømmer at dagens rovvilterstatningmetode er tungvint.

Foto: Liv Inger Somby

Skeptisk

Hans Ole Eira, leder for Lákkonjárga reinbeitedistrikt, og flere reineiere NRK har vært i kontakt med mener registreringen som gjøres av Statens naturoppsyn av rovdyr ikke gir et korrekt tall.

Eira ønsker en endring av dagens ordning velkommen, men er usikker på om det vil bli bedre og mer presist med en risikobasert erstatningsordning.

– Man må jo håpe det blir bedre for reineierne og at man får erstattet flest mulig av dem som blir tatt av rovdyr. Men hvis man ikke klarer å lokalisere rovdyrene i ditt område, så blir det jo dårligere, sier hen.

Det er særlig registreringen av jerv og ørn som Eira ikke mener er god nok.
Han mener tellingene til Statens naturoppsyn ikke gir en fullstendig tall av jerv og ørn i fylket.

Reinkadaver

Reinkadaver etter angrep fra rovdyr.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vanskelig å telle rovdyr

Det siste får han støtte ifra regionansvarlig for rovvilt i Finnmark, Statens naturoppsyns Magne Asheim.

Jervebestanden beregnes i dag ut fra tellinger av ynglinger og av DNA-spor, mens ørnebestanden beregnes ut ifra telling av reir.

– Det er vanskelig å registrere ynglinger når det er dårlig vær. Vi kan alltid gjør en bedre jobb, sier Magne Asheim.

Eira mener dialogen mellom reineierne og Statens naturoppsyn må bli bedre, hvis de nå skal samarbeide om å telle rovdyr.

– Først og fremst må de intensivere leitinga etter rovdyrene og kanskje i samarbeid med reindrifta. Og så må vi stoler på hverandre når man kommer med informasjon, sier han.