NRK Meny
Normal

– Jeg ville ha skutt alle rovdyra

Nils Aslaksen Siri har fått 1,7 millioner kroner i rovvilterstatning. – Jeg skulle hatt fire-fem ganger mer, mener reineieren. Forskerne er derimot svært skeptiske til antallet rein det søkes erstatninger for.

Nils Aslaksen Siri

Jerven på veggen har Nils Aslaksen Siri selv skutt. Den herjet i reinflokken hans for noen år siden.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Rovvilterstatning

Dette er utviklingen i femårsperioden 2008-2012. Øverste del viser de samlede utbetalingene i de seks reinbeitedistriktene i Finnmark. Nederste delen viser hvor mange rein det er søkt for og hvor mange som er erstattet.

Foto: Kilde: Fylkesmannen i Finnmark / Grafikk: Tom Halsør, NRK

Nils Aslaksen Siri (69) er i Nordreisa. Reinflokken har trukket fra vinterbeitene i sør inn mot finskegrensa i Kautokeino, og til sommerbeiteområdet i Nord-Troms.

– Jeg vet at rovdyra forsyner seg kraftig nå. Hvis jeg hadde fått bestemme ville jeg ha skutt hvert eneste rovdyr, sier han til NRK.

69-åringen topper lista som viser hvor mye reineierne (siidaandelshaverne) i Finnmark har fått i rovvilterstatninger i perioden 2008-2012.

– Skulle hatt sju millioner kr

Oversikten NRK har utarbeidet på grunnlag av tall fra Fylkesmannen i Finnmark, viser at det i femårsperioden ble søkt erstatning for 253.760 rein. Av disse ble 56.388 erstattet med tilsammen 154 millioner kr.

– Jeg blir ikke trodd av myndighetene som behandler søknadene. Vi stemples som løgnere. For min egen del kan jeg si at jeg burde hatt fire-fem ganger mer enn det som er innvilget, sier Nils Aslaksen Siri.

Han søkte erstatning for tilsammen 3.235 rein. 23 prosent (733 rein) av disse ble erstattet, og utbetalingene kom totalt på 1.666.978 kr. I gjennomsnitt blir det 2.274 kr pr. rein.

Selv mener reineieren at utbetalingene altså skulle vært omlag sju millioner kr for hele femårsperioden.

– Tar bare en brøkdel

– Hvis man hadde putta alle gaupene som finnes i Norge inn i Finnmark, så hadde man fremdeles ikke nådd de omsøkte erstatningstallene, sier seniorforsker John Odden i Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Seniorforsker John Odden ved NINA

Seniorforsker John Odden ved NINA viser hodeskalle av en jerv.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han har fulgt gaupe- og jervebestanden i Nord-Troms og Finnmark på nært hold siden 2007 ved hjelp av GPS-sendere og observasjoner.

Slik svarer han på om det er realistisk at det ble tatt 62.000 rein i 2012 av rovdyr.

– Vi har bare sett på jerven og gaupa, men uansett så vil vi havne på en brøkdel av det som blir omsøkt.

I løpet av neste år legger NINA-forskerne fram rapporten fra forskningsprosjektet Scandlynx som startet i 2007. Seniorforskeren sier funnene de har gjort ikke tyder på at så mye som 250.000 rein kan være tatt av rovdyr i femårsperioden.

– Hvis vi tar det vi vet om hvor ofte disse dyrene dreper rein og ganger opp med hvor mange rovdyr vi vet det er, så kommer vi ikke i nærheten av dette tallet, sier Odden til NRK.

  • Se om forskningsprosjektet her (Fra NRK Newton)

Tall fra Rovbase.no viser at gaupa tok 33,6 prosent av de erstattede reinene i Vest-Finnmark, jerven 28,5 prosent og kongeørna 34,6 prosent i perioden.

Stor økning

NRKs gjennomgang viser en stor økning på erstatningssøknadene (omsøkt) i både Øst- og Vest-Finnmark i perioden 2008-2012.

Reineierne i øst søkte erstatning for 16.355 dyr i 2008. I 2012 var tallet 25.285; en økning på 54,6 prosent. I Vest-Finnmark var økningen på 46,3 prosent; fra 25.047 til 36.651 rein.

Ser man hele tiårsperioden fra 2002 til 2012 er økningen formidabel.

Oversikten

 

2002

2008

2009

2010

2011

2012

Omsøkt (antall rein) Øst-Finnmark

12.047

16.355

20.074

20.179

23.371

25.285

Omsøkt (antall rein) Vest-Finnmark

17.099

25.047

27.150

27.589

32.079

36.651

 

 

 

 

 

 

 

Erstattet (antall rein) Øst-Finnmark

2.348

4.511

4.706

6.862

5.829

7.530

Erstattet (antall rein) Vest-Finnmark

2.321

5.837

5.750

4.732

4.422

6.227

 

 

 

 

 

 

 

Utbetalt Øst-Finnmark (kr)

3.580.000

12.299.907

14.671.668

22.616.841

19.726.984

20.558.752

Utbetalt Vest-Finnmark (kr)

3.560.000

13.690.636

12.379.924

12.482.735

13.099.090

13.956.433

Kilde: Fylkesmannen i Finnmark.

– Før kalvingen ser vi at omtrent alle simlene er drektige. De fleste kalvene lever fortsatt under merkingen, men om høsten når slaktingen starter bare en liten del igjen. Rovdyr har forsynt seg, og i terrenget i Reisadalen har de gode forhold, sier Nils Aslaksen Siri til NRK.

Reineier Frank Inge Sivertsen holder til på Varangerhalvøya.

– Det er spor etter gaupe og jerv over alt. Ørna registreres av de fleste nå. Det blir mer og mer av dem. Det er ikke vi reineiere som vil ha så mange. Vi synes det er galt at vi skal fø på rovdyra, sier han til NRK.

I Øst-Finnmark tok gaupa 40,9 prosent av de erstattede reinsdyra, jerven 31,2 prosent og kongeørna 23,7 prosent i femårsperioden.

Magne Asheim (t.v.) fra SNO og reineier Frank Inge Siversten fra Nesseby.

Magne Asheim (t.v.) fra SNO og reineier Frank Inge Siversten fra Nesseby.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– God oversikt over rovdyra

Seniorforsker John Odden i NINA sier forskningen viser at man har god oversikt over bestanden av gaupa og jerven.

– Det er vanskelig å telle rovdyr, men det er ikke noe som tyder på at det er veldig mange flere enn det bestandsmålene tilsier. Ingen land benytter mer ressurser på overvåkning av rovdyr enn Norge, men full kontroll vil du aldri kunne få uansett hvor mye ressurser du putter inn, sier han.

En annen NINA-forsker, Torkild Tveraa, mener også at man i dag har langt bedre oversikt over rovdyrbestanden sammenlignet med tidligere.

– Den informasjonen vi har i dag tilsier at det er godt samsvar mellom bestandsstørrelse basert på DNA-analyser og basert på yngleregistreringer. Så langt tilsier kunnskapen at vi har god kjennskap til antall gauper og jerver i reinbeiteområdene, sier Tveraa til NRK.