116.660 reinkalver tatt av rovdyr

Hver tredje reinkalv som blir født i Finnmark, blir tatt av fredet rovdyr ifølge reineiere. I noen distrikter overlever mindre enn halvparten av kalvene. Det blir feil å bare skylde på rovdyrene mener forsker.

Reinsdyr tatt av rovdyr

116.660 reinkalver ble tatt i Finnmark av rovdyr i perioden 2009-2012 ifølge reineierne.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

NRL leder Nils Henrik Sara

NRL-leder Nils Henrik Sara.

Foto: Liv Inger Somby
Torkild Tveraa

Seniorforsker Torkild Tveraa i NINA.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er helt på det rene at enkelte områder har svært store rovdyrtap, sier Nils Henrik Sara. Han er leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

– Forskningen vi har utført viser at det ikke er riktig at rovdyr får skylden for alle disse tapene. Bare en liten del av dette tapet kan tilskrives rovdyr, sier Torkild Tveraa. Han er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han mener matmangel som følge av høyt reintall, og/eller ugunstig klima er langt viktigere når man skal forklare de omsøkte tapene.

NINA publiserte rapporten som konkluderer dette, i fjor sommer.

Reindrifta: Hver tredje reinkalv tas av rovdyr

I løpet av tre reindriftssesonger (2009-2012) ble det født tilsammen 355.720 reinkalver i Finnmark. Av disse ble 116.660 - 32,8 prosent - hovedsaklig tatt av enten gaupe, jerv eller kongeørn ifølge reindriftsutøvernes egne tall.

Tallene (fødte kalver) er rapportert inn av reineierne. Disse framkommer i Ressursregnskapet for reindriftsnæringen . Her finnes oversikten over erstatningsutbetalinger, hvor mange rein det er søkt erstatning for og hvor mange det er utbetalt erstatning for. Tapstallene er hentet fra rovbase.no .

Reineierne fikk erstatning for hver tiende omsøkte reinkalv viser beregninger som NRK har gjort.

Dronning Sonja skapte debatt

Debatten om rovdyrtatte reinkalver blusset opp tidligere denne uken da VG siterte dronning Sonja etter at hun hadde vært på et privat besøk på Finnmarksvidda.

– Jeg ble fortalt at veldig mange nyfødte kalver, opp mot 80 prosent, blir tatt av rovdyr - både jerv, ørn og andre. Det var helt forferdelig å høre, i grunn, sa dronningen til Altaposten .

Til VG forteller reineier Anne Louise Næss Gaup fra Karasjok at det var hun som fortalte dronningen om at opp mot 80 prosent av kalvene ble tatt av rovdyr.

– Ja, det har hendt noen år at vi har sendt dyrene ut på sommerbeite, og så har vi sett så store tap, sier hun til VG . Hun hevder at det ikke nytter å sitte på et kontor å si at det ikke er rovdyr som tar kalvene.

Lásse og Dronninga

Dronning Sonja og Lásse Erik Næss Gaup lørdag i forrige uke.

Foto: Anne Luoise N. Gaup

NRL-lederen mener at det ikke er usannsynlig at opp mot 80 prosent av kalvene kan bli tatt av rovdyr.

– Men tapstallene samlet for næringen er ikke så høye som 80 prosent, sier Nils Henrik Sara til NRK.

Både Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Sametinget har i en årrekke tatt opp rovdyrproblematikken med sentrale myndigheter.

– Matmangel og klima er viktigere årsak

NINA-forsker Torkild Tveraa sier til NRK at analysene som de har gjort, tilsier at slaktevektene på kalvene best fanger opp den generelle kondisjonen i reinflokkene.

– Når reintallet går opp, går slaktevektene ned, og når slaktevektene går ned, går tapene den påfølgende sommeren opp, sier han.

Tveraa mener det er vanskelig for reineiere å forutsi hvor stor andel av tapet som skyldes rovvilt og hvor stor andel som skyldes matmangel.

– Rovdyr er som regel den direkte dødsårsaken, mens matmangel er den viktigste bakenforliggende årsaken til høye tap, sier han.

Ifølge Rovdata var det registrert mellom åtte og 14 jerveynglinger, og mellom seks og åtte familiegrupper av gaupe innenfor reinbeiteområdene i Finnmark i perioden 2009-2012.

Sametinget mener imidlertid at tallene for hvor store rovdyrbestanden er i samiske områder ikke viser de reelle tallene. – De er høyere enn det miljøvernmyndighetene legger til grunn, sier Sametinget i et vedtak om rovdyrproblematikken.

Tapene øker

Av tabellene nedenfor framgår det at de fleste reinbeitedistriktene i Finnmark søker erstatning for stadig flere reinkalver. Størst økning er det blant distriktene i Vest-Finnmark.

– De store omsøkte tapene for reindriftsåret 2012/2013 ser vi i sammenheng med den kalde våren i 2012. Den dårlige våren resulterte i lav kalvetilgang med påfølgende høye søknader om erstatning i ved reindriftsårets slutt i 2013, forklarer seniorforsker Torkild Tveraa.

Tall for hvor mange reinkalver som ble født i Finnmark driftsåret 2012/13, publiseres ikke før i mai/juni i Ressursregnskapet for reindriftsnæringen. Rapporten er basert på reineiernes meldinger om reindrift, og belyser forhold som har å gjøre med beitegrunnlag, reintall, flokkstruktur, produksjon, tap, virkemidler, organisering, ressurfordeling og anlegg.

I perioden 2009-2012 ble det født 164.506 kalver i Øst-Finnmark. Reineierne søkte erstatning for 45.867.

Tallene er hentet fra Ressursregnskap for reindriftsnæringen (driftsårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12).

Øst Finnmark - kalver

 

Fødte kalver

Omsøkt tap - kalv

Erstattet

2009/10

56.861

14.678

2.978

2010/11

55.337

14.234

4.293

2011/12

52.308

16.955

3.429

2012/13

*1)

17.059

5.412

*1) Tallene publiseres i mai/juni 2014

Lavest tap i distriktene i Øst-Finnmark var på 5,7 prosent, og høyest omsøkte tap var 53,4 prosent. I gjennomsnitt var omsøkt tap for kalv på 27 prosent.

Omsøkt tap på kalv i Øst-Finnmark

 

1/2/3

5A/5C

4/5B

5D/6

7

9

13

14

14A

15/16

Totalt

2009/10

293 (458)

270 (1514)

132 (1179)

1639 (8528)

295 (2621)

490 (4612)

2316 (8915)

833 (3536)

1438 (6012)

6972 (19486)

14.678 (56861)

2010/11

68 (456)

327 (1672)

176 (1375)

1010 (8827)

178 (2827)

589 (4407)

2600 (8149)

1221 (3340)

1710 (5531)

6355 (18753)

14.234 (55337)

2011/12

26 (176)

345 (1643)

186 (1082)

923 (10353)

170 (2996)

1184 (3025)

2877 (6735)

1805 (3378)

1977 (4807)

7462 (18113)

16.955 (52308)

2012/13

23

402

161

772

382

1218

2438

1905

2186

7572

17.059

Tallene i parantes er antall fødte kalver.

(Distriktene: 1/2/3=Østre Sør-Varanger, 5A/5C=Pasvik, 4/5B=Cizášnjárga-Sállan/Spurvneset-Skogerøya, 5D/6=Varjjatnjarga/Varangerneset, 7=Rággonnjjarga, 9=Čorgaš/Nordkinnhalvøya, 13=Ifjordfjellet, 14=Spierttanjárga/Sværholdthalvøya, 14A=Spierttagáisá, 15=Magerøya, 16=Kárášjoga Oarjjabealli/Karasjok vest)

I perioden 2009-2012 ble det født 191.214 kalver i Vest-Finnmark. Reineierne søkte erstatning for 70.793 kalver.

Vest Finnmark - kalver

 

Fødte kalver

Omsøkt tap - kalv

Erstattet

2009/10

62.652

22.192

4.437

2010/11

66.785

22.016

3.419

2011/12

61.777

26.585

2.558

2012/13

*2)

30.346

5.094

*2) Tallene publiseres i mai/juni 2014

Lavest tap i distriktene i Vest-Finnmark var på 16 prosent, og høyest omsøkte tap var 69 prosent. I gjennomsnitt var omsøkt tap for kalv på 37 prosent.

Nedenfor vises omsøkte tap fra hvert enkelt distrikt i Vest-Finnmark.

Omsøkt tap på kalv - Vest Finnmark, Kautokeino østre

 

19

20

21

22

23

24A

24B

Totalt

2009/10

906 (2837)

227 (1240)

1004 (2068)

1638 (4606)

1246 (6228)

282 (853)

22 (183)

5.325 (18015)

2010/11

1101 (2991)

272 (1269)

884 (2005)

2029 (4817)

1603 (6358)

324 (872)

56 (220)

6.269 (18532)

2011/12

1114 (2811)

268 (1391)

847 (1762)

1980 (4767)

2362 (6930)

277 (861)

44 (394)

6.892 (18916)

2012/13

1314

290

1699

2170

3199

455

183

9.310

Tallene i parantes er antall fødte kalver.

(Distriktene: 19=Sállan/Sørøy, 20=Fálá/Kvaløy, 21=Gearretnjárga, 22=Fiettar, 23=Seainnus/Návgastat, 24A=Oarje-Sievju/Seiland vest, 24B=Nuorta-Sievju/Seiland øst)

Omsøkt tap på kalv - Vest Finnmark, Kautokeino midtre sone

 

25

41

26

27

28

29

32

33

11T

33T

19/32T

40

Totalt

2009/10

353 (977)

999 (2451)

2783 (5274)

1577
(4329)

166 (400)

204 (817)

372 (1528)

1761 (4168)

32 (165)

276 (467)

545 (1376)

1284 (3936)

10.352
(25888)

2010/11

615 (2991) 

1728 (3108)

2271 (5597)

1426 (4152)

142 (405)

189 (821)

425 (1647)

1201 (4265)

31 (175)

186 (452)

567 (1392)

1045 (3958)

9.826 (27023)

2011/12

659 (1078)

1127 (2153)

2429 (3797)

1964 (3598)

185 (406)

194 (877)

619 1672)

1725 (4112)

33 (206)

184 (443)

472 (1501)

1901 (3460)

11.492 (23303)

2012/13

841

1217

2400

1577

234

305

813

1677

84

208

764

1251

11.371

Tallene i parantes er antall fødte kalver.

(Distriktene: 25=Stierdná/Stjernøy, 41=Beaskádas, 26=Lákkonjárga, 27=Joahkonjárga, 28=Cuokcavuotna/Bergsfjord, 29=Seakkesnjárga ja Sildá/Frakfjord, 32=Silvetnjárga, 33=Spalca, 40=Orda, 11T=Ráidna/Reinøy, 33T=Ittunjárga/Rendalen, 19/32T=Ivgulahku/Lakselvdal/Lyngsdal, )

Omsøkt tap på kalv - Vest Finnmark, Kautokeino vestre sone

 

34

35

36

37

39

42

Totalt

2009/10

1269 (4086) 

1655 (5377)

2197 (5354)

392 (1120)

739 (1471)

263 (1341)

6.515 (18749)

2010/11

958 (4637)

1743 (6666)

1636 (5911)

314 (1088)

1039 (1505)

231 (1423)

5.921 (21230)

2011/12

1469 (3982)

2930 (6245)

2296 (5475)

344 (965)

759 (1403)

403 (1488)

8.201 (19558)

2012/13

1974

3356

2523

607

850

355

9.665

Tallene i parantes er antall fødte kalver.

(Distriktene: 35=Fávrrosorda, 36=Cohkolat ja Biertavárri, 37=Skárfvággi, Árdni/Gávvir/Anøy/Kågen, 42=Beahcegealli)

Tabellen nedenfor vises de samlede tallene for hele Norge. Her er tallene for Øst- og Vest-Finnmark trukket ut.

Reinerstatninger totalt

 

Erst.beløp totalt (kr), Norge

Ø.Finn. (kr)

V.Finn. (kr)

Søkt tap Ø.F. (ant.dyr)

Erstattet Ø.F. (ant.dyr)

Søkt tap V.F. (ant.dyr)

Erstattet V.F (ant.dyr)

2009/10

61.496.400

14.775.410

13.548.008

20.070

4.779

27.661

5.934

2010/11

72.986.135

22.938.099

13.024.095

20.099

6.999

28.401

4.914

2011/12

69.544.443

20.365.009

12.804.290

24.268

6.103

32.230

4.561

2012/13

73.511.992

21.131.681

14.075.958

25.127

7.547

37.684

6.344

Korte nyheter

 • Vaksinemotstandere tok seg inn på vaksinesenter

  Politiet fikk melding av vaksinesenteret på Grønland i Oslo om at det var flere personer som hadde trengt seg inn på selve vaksinesenteret.

  – Dette skulle være vaksinemotstandere som hadde et motiv om å fjerne vaksinene på senteret, sier operasjonsleder Cathrine Silju til NRK.

  Silju opplyser om at politiet har kontroll på ti voksne personer. To av de nektet å fjerne seg, og blir innbragt til arresten og bøtelagt.

  Det skal i første omgang ha virket som en demonstrasjon, noe som ble avkreftet.

 • Nedgang på innlagte koronapasienter

  Torsdag er det innlagt tre koronapasienter på UNN i Tromsø, en nedgang på to fra onsdag. Èn er innlagt i Harstad og èn i Narvik.

  Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus
  Foto: Katrine Sunde