Arbeidstilsynet griper inn i betent konflikt

Både sykehusets ledelse og de ansatte får nå en måned på seg til å redegjøre hva som gjør at arbeidsmiljøet er så dårlig ved Hammerfest sykehus.

Hammerfest sykehus

KRITIKKVERDIG: De ansatte opplever en ledelse som sprer frykt og en mellomleder som bruker fysisk makt mot kolleger og pasienter.

Foto: Allan Klo / NRK

Tilsynsleder Angela Westphal i Arbeidstilsynet sier det er flere forhold som gjør at tilsynet nå griper inn.

– For det første har det vært en rekke medieoppslag om konflikter og problematiske arbeidsforhold ved Hammerfest sykehus. I tillegg har vi selv hatt en sak tidligere i år som vi har avsluttet.

Men når vi hører i media at det er fortsatt uro og ny uro er det grunn til å undersøke saken nærmere.

NRK har tidligere fortalt at sju leger ved en avdeling sluttet i løpet av de tre siste årene.

Senest i vår var Arbeidstilsynet inne og gransket et jobbmiljø som truet pasientsikkerhet og ansattes helse.

Følt seg presset ut

Angela Westphal

ANSVAR: Tilsynsleder Angela Westphal i Arbeidstilsynet er tydelig på at det er ledelsen som har ansvaret for arbeidsmiljøet.

Foto: Nils Mehren / NRK

Felles for de fleste er at de har følt seg presset ut, eller funnet forholdene lite tilfredsstillende.

Arnt Johannessen er tillitsvalgt for legene. Han er svært glad for det som nå skjer.

– Jeg må si tusen takk til Arbeidstilsynet for at de har tatt tak i dette her. Dette er et problem som er så stort at jeg vet ikke om vi alene her kan hanskes med det.

Og problemet går i korthet ut på at ansatte opplever en ledelse som sprer frykt, og en mellomleder som bruker fysisk makt både mot pasienter og kollegaer.

Johannessen frykter for pasientsikkerheten. Han har mistet tilliten til at sykehusets øverste ledelse klarer å rydde opp.

– Jeg har gjennom flere år prøvd og tatt opp det her problemet med det arbeidsmiljøet som er på avdelinga uten at vi har nådd fram ovenfor ledelsen. De har liksom bare lagt vekk alle problemene. Lagt lokk på alt. Vi har overhodet ikke nådd fram.

Arnt Johannessen

TAKKNEMLIG: Tillitsvalgt for legene, Arnt Johannessen, er takknemlig for at Arbeidstilsynet har grepet inn.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ledelsen mener de er i en god prosess

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner svarer dette på vegne av sykehusledelsen:

– Jeg tenker at den tilliten kommer nok til å øke videre i prosessen. For nå har vi rigget en veldig god prosess. Vi begynte allerede for en måneds tid siden med å jobbe med saken. Vi intervjuer alle som er involvert. Så skal eventuelle påstander etter hvert faktasjekkes.

Så får vi en rapport fra en ekstern part, vår bedriftshelsetjeneste. Så skal vi sammen med våre tillitsvalgte og vernetjenesten ved Finnmarkssykehuset jobbe med de funnene.

Ivar Greiner

PROSESS: Kommunikasjonssjef Ivar Greiner sier sykehuset nå er inne i en god prosess.

Foto: Pressebilde / Finnmarkssykehuset

Og at Arbeidstilsynet på eget initiativ har tatt grep og forlangt redegjørelse, kommenterer Ivar Greiner slik:

– Vi kommer til å beskrive den prosessen som vi er godt i gang med. Da får Arbeidstilsynet innblikk i hvordan vi jobber med saken. Det er en fordel for oss.

Arbeidstilsynet vil i løpet av høsten vurdere hva de gjør videre med saken.

– Vi avventer de innspill vi får. Vi har satt en frist i slutten av august. Etter det vil vi finne ut om vi skal utføre et fysisk tilsyn eller etterspør flere opplysninger. Hvilken metode vi vil bruke vil vi gå videre med når vi har fått en del svar.

– Ledelsen må rydde opp

Tilsynsleder Angela Westphal er tydelig på hvor ansvaret ligger.

– Det viktige er jo å ta fatt i det og sette i verk tiltak som løser opp i det som måtte være av utfordringer. Det er ledelsens ansvar.

Hammerfest sykehus

PRESSET UT: Flere ansatte har funnet arbeidsforholdene ved en av avdelingene på Hammerfest sykehus så lite tilfredsstillende at de har sluttet.

Foto: Stian Strøm / NRK