Selektive med foreløpige data

Ullevål sykehus gikk ut med foreløpige data fra IV Ja/Nei-studien, men nekter å svare på oppfølgingsspørsmål rundt informasjonen de gikk ut med.

Ullevål sykehus

SIER A, MEN IKKE B: Ullevål sykehus har nå gått ut med noe foreløpig informasjon fra den omstridte IV Ja/Nei-studien for å berolige pårørende. Sykehuset vil ikke svare på Brennpunkts spørsmål om informasjonen som er frigitt.

Foto: Holm, Morten, Morten Holm / SCANPIX

I Brennpunkt-programmet ”Hjertelotteriet” 8. januar i år kom det frem at Ullevål sykehus gjennomførte en studie på hjertestanspasienter i Oslo-området, der halvparten av pasientene ble avskåret fra de tradisjonelle intravenøse medikamentene det er vanlig å bruke ved gjenopplivning.

Kraftig kritikk

Sykehuset har fått kraftig kritikk fra Fylkeslegen i Oslo og Akershus for å gjennomføre studien på en måte som opplevdes som uholdbar av involvert ambulansepersonell.

Det ble også vist at man hadde inkludert astmatikere og allergikere i inklusjonskriteriene for studien, noe som etter et dødsfall ble endret litt over halvveis i studien.

Ikke informert

Pårørende etter døde pasienter ble heller ikke informert, noe sykehuset i ettertid har tatt selvkritikk for.

Nå har Ullevål sykehus fraveket vanlig praksis, og har offentliggjort et foreløpig resultat fra den omstridte IV Ja/Nei-studien, som av Brennpunkt ble døpt ”Hjertelotteriet”. Ullevåls forskningsdirektør Andreas Moan gikk torsdag 12. juni ut i Dagens Medisin og forsikret om at pasientene som fikk NEI-konvolutt, og dermed ingen intravenøse medikamenter utenfor sykehuset, ikke har hatt redusert overlevelsessjanse.

Antydet en sammenheng

Ullevål sykehus har tidligere antydet at det kan være en sammenheng mellom den omstridte hjertestansstudien og de relativt høye tallene for overlevelse for hjertestanspasienter i Oslo-området.

Om overlevelsen mellom gruppene i studien er lik, kan det ikke være den nye studieprotokollen som trekker opp overlevelsessnittet.
Brennpunkt har tidligere intervjuet studierevisor Per Vaagenes om dette, som anbefalte at studiet skulle fortsette og som ikke hadde sett signifikante avvik mellom gruppene da han gikk gjennom pasientgrunnlaget.

Ingen ytterligere kommentarer

Men studiets formål var aldri å forsøke å bevise lik overlevelse mellom gruppene. Hvis forskernes hypotese skulle være riktig, må datagrunnlaget fra forskningen vise klar overvekt i overlevelse for pasientene i NEI-gruppen. NRK Brennpunkt har forgjeves forsøkt å få Ullevål til å kommentere om studiens målsetning er nådd, nå som de har gått ut med foreløpige resultater.

- Resultatet fra studien vil bli presentert senere i år og som du vet kan man ikke gi ut resultater fra en studie før den er ferdig til å presenteres/publiseres på vanlig måte. Dette er for å sikre at fagfellevurdering kvalitetssikrer alle ledd før endelig publikasjon, er det eneste svaret forskningssjef Andreas Moan vil gi på spørsmålet.

"Stille sabotasje"

Brennpunkt har også spurt hvordan Ullevål nå vurderer opplysningene om avvik fra studieprotokollen og om ”stille sabotasje” mot underlagsmateriale i studien ved at pasienter som fikk NEI-konvolutter likevel ble gitt intravenøse medikamenter. Et siste spørsmål forskningsdirektøren ikke vil svare på, er om studien har gitt sykehuset data om virkningen av andre medikamenter enn adrenalin. I enkelte medier har Ullevål fremstilt IV Ja/Nei-studien som en studie av bare ett medikament, mens i virkeligheten alle intravenøse medikamenter som gis i en gjenopplivningssituasjon har vært omfattet av forskningen.

- Fordi denne studien i noen medier har blitt betont som om noen pasienter ikke fikk tilgang til livsviktig behandling (iv nei-gruppen) har vi ment at det var riktig å si at det ikke gikk dårligere med disse pasientene (som ikke fikk intravenøse medikamenter, oftest fremstilt som "adrenalin"), svarer Moan.

Utover dette vil han ikke kommentere studien nå.